فرایند پذیرش مقالات

مراحل بررسی مقالات بصورت ذیل می باشد؛

1- بررسی اولیه مقالات توسط اعضای هیات تحریریه و سردبیر
2- ارسال مقاله جهت ارزیابی 3 داور در صورت تایید محتوا
3-ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران در متن مقاله و نامه پاسخ به سوالات در صورت لزوم
4-ارسال نسخه اصلاح شده به داور تطبیق کننده
5-در صورت تایید مقاله توسط داور تطبیق، طرح مقاله در جلسه اعضای هیات تحریریه جهت تایید نهایی
6- ارسال نامه پذیرش برای نویسنده مسئول در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و تعیین نوبت چاپ مقاله
7- چاپ مقاله در زمان مقرر
8- در صورت عدم تایید مقاله توسط داور تطبیق، ارسال مجدد به نگارنده مسئول جهت اطلاحات تکمیلی و تکرار مراحل 5 و 6 و 7

نکته مهم: لطفا در زمان ارسال مقاله فرم تعهدنامه را از منوی راهنمای نویسندگان دانلود نموده و پس از تکمیل، امضاء و اسکن به همراه مقاله در سامانه مجله بارگزاری فرمائید.