اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مژگان خدادادی

بیولوژی ماهیان دریا دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

khodadadi.iauahvaz.ac.ir
mjkhodadadiiauahvaz.ac.ir

h-index: 8  

سردبیر

دکتر فرح نادری

روانشناسی استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

fnaderi.iauahvaz.ac.ir
naderiiauahvaz.ac.ir
0000-0001-5801-5967

h-index: 13  

مدیر داخلی

دکتر سحر صفرزاده

روانشناسی عمومی استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

safarzadeh.iauahvaz.ac.ir
s.safarzadehiauahvaz.ac.ir
0000-0002-6571-1829

h-index: 7  

مدیر وب سایت

دکتر سحر صفرزاده

روان شناسی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

safarzadeh.iauahvaz.ac.ir
s.safarzadehiauahvaz.ac.ir

h-index: 7  

ویراستار انگلیسی

دکتر فرح نادری

روان شناسی استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

naderiiauahvaz.ac.ir
0000-0001-5801-5967

h-index: 13  

ویراستار ادبی نشریه

دکتر فرح نادری

روان شناسی استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

naderiiauahvaz.ac.ir
0000-0001-5801-5967

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

جغرافیا-جغرافیای سیاسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

zfardut.ac.ir

h-index: 4  

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند

روانشناسی استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

m-mehrabizadehyahoo.com

h-index: 14  

دکتر یوسفعلی عطاری

روانشناسی استاد گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

attari.iauahvaz.ac.ir
y.attariiauahvaz.ac.ir

h-index: 8  

دکتر نصرالله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

nasemamiyahoo.com

دکتر فرح نادری

روان شناسی استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

fnaderi.iauahvaz.ac.ir
naderiiauahvaz.ac.ir
0000-0001-5801-5967

h-index: 13  

دکتر منیره انوشه

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشیار گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

anooshehmodares.ac.ir

دکتر مجید کاراندیش

علوم تغذیه استاد علوم تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mkarandishyahoo.com

h-index: 19