راهنمای نویسندگان

 

 راهنمای  پذیرش مقاله های پزوهشی با تحلیل آماری

 

راهنمای پذیرش مقاله های توصیفی- کتابخانه های

 


 تعهد نامه 

 

 نکته مهم 1: جهت ارسال مقاله نیاز است که فرم تعهدنامه با کلیک بر مربع قرمز فوق دریافت و توسط نویسندگان محترم تکمیل، امضاء و پس از اسکن به همراه مقاله در سامانه نشریه بارگزاری شود. لازم به توضیح است که مسئول مکاتبات (نویسنده مسئول)، مسئولیت تعهدات نسبت به نشریه را به عهده دارد.

 

نکته مهم 2: منابع مقالات در نشریه علمی زن و فرهنگ طبق فرمت APA  تنظیم می شود. بر این اساس لطفا نویسندگان محترم قسمت منابع را علاوه بر قرار دادن در انتهای مقاله، بصورت فایل endnote تنظیم و به همراه مقاله در سامانه بارگزاری و ارسال فرمایند.