راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله جهت بررسی در نشریه علمی زن و فرهنگ

 

هیأت تحریریه از تمام نویسندگانی که برای این مجله مقاله ارسال می‌دارند تقاضا دارد نکات زیر را رعایت کنند:

1- عنوان مقاله: عنوان به فارسی و انگلیسی نوشته شود و حداکثر 25 کلمه باشد.

2- چکیده کوتاه انگلیسی(Abstract): به دو صورت چکیده‌ انگلیسی بین 150 تا 250 کلمه نوشته شود. همچنین چکیده مقاله به زبان انگلیسی می بایست ترجمه‌ی محتوای چکیده فارسی بوده و با هدف تحقیق شروع شده و به جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری، طرح پژوهش، ابزار تحقیق و مهمترین روش تحلیل ذکر شده و پس از آن به نتیجه تحقیق پرداخته شود. متن چکیده کوتاه بصورت یک پاراگراف متصل به هم نوشته شود.

3- چکیده مبسوط (Extended Abstract): پس از چکیده انگلیسی کوتاه، چکیده مبسوط که بین 750 تا 1500 کلمه است نوشته می شود. این قسمت شامل 4 بخش است که به ترتیب شامل این موارد است؛ Introduction: ، Method ، Result ، Conclusions . در هر بخش بین 200 تا 350 کلمه نوشته می شود.

در ادامه چکیده مبسوط چهار قسمت به صورت انگلیسی ذکر می شود و شامل این موارد است؛ سهم نویسندگان(Author Contributions)، سپاسگزاری(Acknowledgments)، تعارض منافع(Conflicts of Interest)، منابع مالی(Funding). معادل این چهار قسمت به زبان فارسی بعد از بخش بحث و نتیجه گیری در مقاله ذکر می شود.

سهم نویسندگان: عنوان فعالیتی که هر کدام از نویسندگان در تحقیق داشته اند.

سپاسگزاری: تشکر از فرد یا افراد یا سازمانی که در روند تحقیق به محقق یا محققان یاری رسانده اند.

تعارض منافع: ذکر شود آیا نتایج تحقیق با منافعی تعارض دارد یا خیر.

منابع مالی: ذکر شود آیا منبع مالی خاصی مانند سازمان مشخصی تحقیق حاضر را حمایت مالی کرده است یا خیر.

4- چکیده کوتاه فارسی:  چکیده‌های فارسی بین 150 تا 250 کلمه نوشته شود. چکیده کوتاه به زبان فارسی و انگلیسی می بایست کاملاً منطبق با هم باشند و با هدف تحقیق شروع شده و به جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری، طرح پژوهش، ابزار تحقیق و مهمترین روش تحلیل ذکر شده و پس از آن به نتیجه تحقیق پرداخته شود. متن چکیده کوتاه به صورت یک پاراگراف متصل به هم نوشته شود. 

5- کلیدواژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پائین چکیده‌های فارسی و انگلیسی کوتاه آورده شوند (3 تا 5 کلمه).

6- مقدمه مقاله شامل (بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌ها و منابع جدید) باشد. مقدمه، با ذکر هدف اصلی پژوهش به پایان می رسد.

7- روش

طرح پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه ­گیری: در این قسمت طرحی که بر اساس آن ساختار پژوهش بنا نهاده شده است و به سرانجام رسیده است ذکر شده و جامعه آماری در پژوهش مشخص و نمونه مورد بررسی و روش تعیین نمونه گزارش می شود. 

8- روش اجرا: در این قسمت روش و مراحل انجام تحقیق ذکر می شود.

9- ابزار سنجش: ابزار به کاررفته در تحقیق و روایی و پایایی آن‌ها در این قسمت ذکر می شود.

10- یافته‌ها: این قسمت باید به روشنی نتایج پژوهش را نشان دهد. در صورتی که تحقیق از نوع تحلیل داده ها با روش آماری خاصی مانند تحلیل مسیر و ... باشد مراحل تحلیل و جداول در این قسمت ذکر می شود و جداول نیز به زبان انگلیسی ترجمه شده و در متن نگارش می شود. اگر مقاله به صورت توصیفی و کتابخانه ای است در این قسمت یافته های مرتبط با موضوع و مبتنی بر مبحث مورد بررسی با استناد به تحقیقات پیشین و نظریه های مرتبط ذکر می گردد.

11- بحث و نتیجه‌گیری: این بخش از مقاله می‌بایست به بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، بپردازد. در ادامه بحث و نتیجه گیری قسمت سهم نویسندگان، سپاسگزاری، تعارض منافع و منابع مالی ذکر می شود که معادل این چهار قسمت به زبان انگیسی بعد از چکیده مبسوط در مقاله نوشته شده است.  

12- معادل‌های انگلیسی، اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج بار اول که در مقاله به آن‌ها اشاره می‌شود به صورت کامل در همان صفحه به صورت انگلیسی در پرانتز آورده شوند. لطفا از زدن پاورقی جداً خودداری شود.

13- منابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی معتبر، معروف و جدید باشند.

14- منابع بطور کامل باید انگلیسی باشد و فهرست منابع با کلمه References مشخص شده و به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. چنانچه برخی از منابع فارسی باشند، می‌بایست کل منبع به انگلیسی ترجمه شده و سال مربوطه به میلادی تبدیل‌شده و در انتها عبارت  [Persian]اضافه شود.

نکته مهم: حتما پس از هر منبعی لینک (URL) یا کد DOI یا DOR مربوط به صفحه ای که مقاله یا کتاب یا ... هر منبع مورد نظری، در آن نمایه شده است در انتهای کلیه منابع ذکر شود. لطفا دقت شود به هیچ وجه آدرس کلی مانند google  یا آدرس یک پایگاه کلی ذکر نگردد و حتما طوری لینک دقیق داده شود که با کلیک بر روی آن بشود به راحتی به صفحه مورد نظر که متن منبع در آن است رجوع کرد.

برای ارجاع کتاب ها می شود از پایگاه هایی که کتاب و مشخصات آن در صفحه ذکر شده است استفاده کرد. مانند پایگاه گیسوم (برای کتب ایرانی و ترجمه شده) یا پایگاه آمازون (برای غیر ایرانی) و پایگاه های دیگر مرتبط

به عنوان مثال؛

Barthes, R. (1966). An Introduction to the Structural Analysis of Narratives. Translated by Mohammad Ragheb. (2008). Tehran: Farhang Saba. [Persian] URL: https://www.gisoom.com/book/11275372/

Dad, S. (2004). Dictionary of literary terms. Tehran: Morvarid. [Persian] URL: https://www.gisoom.com/book/1199640/

Barnet, S. (1965). A dictionary of literary terms. London: Little Brown. URL: https://www.amazon.com/Dictionary-Literary-Terms-sylvan barnet/dp/0330882120

 

15- نحوه رفرنسدهی در متن در برای تمامی منابع اعم از فارسی و انگلیسی به‌صورت الگو زیر نوشته شود.

نویسنده یک نفر

(Karoukh, 2020)

نویسنده دو نفر

(McComb & Mills, 2020)

نویسنده سه نفر

(Kellie, Blake & Brooks, 2020)

هم چنین برای اولین بار در متن مقاله در صورتی که نویسنده بیش از دو نفر باشد تمامی اسامی تا سه نفر اول نوشته می‌شود و برای نویسنده ششم به بعد , et al. ذکر می شود و اگر در دفعات بعدی از همان منابع که بیش از دو نفر است استفاده شود، تنها نام نویسنده اول نوشته شده و et al. پس از آن نوشته شود.               (Kellie & et al., 2020)

 

نمونههائی از منبعنویسی در فهرست منابع

مجله

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، شروع صفحه- پایان صفحه. ذکر URL و یا DOI مربوط به صفحه مقاله (که بتوان با کلیک روی لینک ذکر شده به طور مستقیم به صفحه مقاله دسترسی پیدا کرد).

Gholami Firoozjaee, A., & Ghasemi, N. (2021). A study of the political, cultural and economic roles of the women of the abbasid court. Journal of Women and Culture, 12(47), 83-93. [Persian] URL: http://jwc.iauahvaz.ac.ir/article_681641.html

 

کتاب

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان کتاب. مکان انتشار: ناشر. ذکر URL و یا DOI مربوط به صفحه کتاب (که بتوان با کلیک روی لینک ذکر شده به طور مستقیم به صفحه کتاب دسترسی پیدا کرد)

Barnet, S. (1965). A dictionary of literary terms. London: Little Brown. URL: https://www.amazon.com/Dictionary-Literary-Terms-sylvan barnet/dp/0330882120

Karimi Dastenai, T. (2020). Gender gap index 2020 in Iran and the world. Tehran: Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. [Persian]  URL: http://www.tccim.ir/Images/Docs/1080.pdf

 

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان بخش یا فصل مربوطه. نام و نام‌خانوادگی مترجم. عنوان کتاب (شماره ویرایش، صص: صفحه شروع فصل- صفحه پایان فصل). مکان انتشار: ناشر. ذکر URL و یا DOI مربوط به صفحه.

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Contemporary approaches to assessing mediation in communication research. In A. F. Hayes, M. D. Slater, & L. B. Snyder (Eds.), The Sage sourcebook of advanced data analysis methods for communication research (pp. 13-54). Thousand Oaks, CA: Sage. URL: https://psycnet.apa.org/record/2008-06338-002

نکته مهم: اگر متن از کتابی عربی یا چینی و یا هر زبان دیگر گرفته شده باشد و عنوان کتاب از کلمات خاص در آن زبان نوشته شده باشد (مانند الکافی)، بر اساس فرمت APA ، منبع به صورت ذیل ذکر می شود و عنوان کتاب به صورت مثال ذکر شده در فارسی عیناً ابتدا آورده شده و فقط با حروف انگلیسی نوشته می شود و بعد در گیومه عنوان ترجمه شده آن نوشته می شود.

.Waghedi, M. I. U. (1988). Al-Maghazi [The history of wars of the prophet]. Beirut: Moaseseh Al-Alami Lel-Matboat

.Horr Amili, M. I. H. (1988). Vasael Al-Shiaeh [Shiaeh logic]. Qom: Moaseseh Ahl Al-Bayt Alayhe Salam

 

کنفرانس

نام خانوادگی، نام. (سال همایش). عنوان همایش. ارائه شده در عنوان همایش، مکان همایش. ذکر URL و یا DOI مربوط به صفحه.

Reoyo, A., Lopez, R., & Lucha, V. (2005). Meredith Belbin team roles and modes of conflict behaviour: A study in work teams from basque country organizations. Poster presented at the Annual Conference of the International Association for Conflict Management (IACM), Seville, Spain. URL: https://www.readcube.com/articles/10.2139%2Fssrn.736185

 

پایاننامه

نام خانوادگی، نام. (سال). عنوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. نام دانشگاه، شهر. ذکر URL و یا DOI مربوط به صفحه.

Nooraida, M. N. (2011). The relationship between workplace spirituality and counterproductive work behavior. Doctoral Dissertation, University Utara Malaysia, Malaysia.

 

ملاحظات

  1. مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.
  2. مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.
  3. مجله در پذیرش و یا رد مقاله آزاد است.
  4. مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.
  5. مقاله‌های رسیده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت متناسب بودن با اهداف مجله و رعایت ضوابط علمی توسط سه نفر از صاحبنظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
  6. ترتیب مقالات نشانه برتری مقاله ای نسبت به مقاله دیگر نیست. 

حاشیه و فاصله ­ها

نوع و اندازه قلم ­ها

حاشیه پائین

2.5 سانتی­متر

عنوان فارسی مقاله

بی زر 14 (Bold)

حاشیه بالا

2.5 سانتی­متر

عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman 13 (Bold)

حاشیه سمت راست

2.5 سانتی­متر

اسامی فارسی نویسندگان

بی لوتوس 12  (Bold)

حاشیه سمت چپ

2.5 سانتی­متر

اسامی انگلیسی نویسندگان

Times New Roman 12 (Bold)

فاصله سطرها

1 سانتی­متر

چکیده فارسی و کلیدواژگان

بی لوتوس 11

تورفتگی برای متن و تیترهای فرعی

0.5 سانتی­متر

چکیده کوتاه انگلیسی و کلیدواژگان

Times New Roman 11

تورفتگی برای تیترهای اصلی(مانند تیتر مقدمه)

0

چکیده مبسوط انگلیسی

Times New Roman 11

 

 

متن فارسی مقاله

بی لوتوس 12

 

 

متن انگلیسی مقاله

Times New Roman 10

 

 

منابع

Times New Roman 10

 

 

عناوین اصلی در متن فارسی

بی لوتوس 13  (Bold)

 

 

عناوین فرعی در متن فارسی

بی لوتوس 12  (Bold)

 

 

عناوین جداول و شکل­ها

Times New Roman 10 (Bold)

 

 

مندرجات جداول و شکل­ها

Times New Roman 9

 

مقاله در قالب 3  فایل (1- مشخصات نویسندگان،  2- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، 3- فرم تعهد رعایت اخلاق نشر و افشای تعارض منافع) ارسال گردد. 

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله چه در فایل مشخصات نویسندگان و چه بر روی سامانه حتما یکسان وارد شود.


 تعهد نامه 

 

نکته مهم 1: جهت ارسال مقاله نیاز است که فرم تعهدنامه با کلیک بر مربع قرمز فوق دریافت و توسط نویسندگان محترم تکمیل، امضاء و پس از اسکن به همراه مقاله در سامانه نشریه بارگزاری شود. لازم به توضیح است که مسئول مکاتبات (نویسنده مسئول)، مسئولیت تعهدات نسبت به نشریه را به عهده دارد.

نکته مهم 2: منابع مقالات در نشریه علمی زن و فرهنگ طبق فرمت APA  تنظیم می شود. بر این اساس لطفا نویسندگان محترم قسمت منابع را علاوه بر قرار دادن در انتهای مقاله، بصورت فایل endnote تنظیم و به همراه مقاله در سامانه بارگزاری و ارسال فرمایند.