پرسش‌های متداول

آیا نشریه در مرحله داوری و چاپ هزینه ای از نویسنده دریافت می کند؟

براساس بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815مورخ 1398/10/4 مقرر گردید هزینه دریافت و داوری مقاله 150000 تومان و هزینه پذیرش مقاله 350000 تومان می باشد.

در چه حیطه هایی مقاله چاپ و پذیرش می گردد؟

<p>مقالاتی که با محوریت زن در زمینه های مختلف بصورت کاربردی بوده و با اصول و توضیحات مربوط به محورهای نشریه همخوان باشد. لازم به توضیح است مقالات بین رشته ای نیز می تواند در صورتی که طبق توضیحات فوق باشد برای نشریه ارسال گردند.</p>

آیا می توان بعد از پذیرش مقاله نویسنده جدید را اضافه و یا نویسنده ای را حذف کرد؟

خیر، زیرا قبل از پذیرش فرد مقاله را بصورت کامل مطالعه و اصلاح کرده و تایید نهایی نشریه مبنی بر چاپ مقاله بصورت دریافت شده است.

آیا ترتیب مقالات در نشریه نشانه برجستگی مقالات است(مقالات ابتدایی مقالات بهتری نسبت به مقالات انتهایی هستند)؟

<p>خیر، صرفاً بر اساس تنوع موضوعی ترتیب مقالات تنظیم می گردد.</p>