فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ (JWC) - واژه نامه اختصاصی