همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر سحر صفرزاده

روانشناسی عمومی استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

s.safarzadeh@iauahvaz.ac.ir
0000-0002-6571-1829

مدیر وب سایت

دکتر سحر صفرزاده

روان شناسی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

s.safarzadeh@iauahvaz.ac.ir