دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 1-127 
1. تحلیل سیمای زن در آیینۀ شعر «جمال نصاری»

صفحه 7-21

علی اکبر محسنی؛ محمد بستان؛ بهناز نظری


3. نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل

صفحه 35-50

کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ علیرضا کیامنش؛ سیمین حسینیان