دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 1-123 
8. تحلیل سیاست‌های فرهنگی پوشش زنان

صفحه 93-109

مهربان هادی پیکانی؛ نازنین محمدوند گلوجه