دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1400، صفحه 7-130 
5. رفتار مصرفی زنان عرب در آئین خرید عید فطر

صفحه 63-77

رضوان بهمئی؛ مریم درویشی؛ جابر محمد موسایی