دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 1-120 
2. شهرزاد، هزارویک شب و زن بودن: با تاکید بر مولفه های اجتماعی- فرهنگی زنانگی

صفحه 15-25

فاطمه رحمتیان؛ شهریار شهیدی؛ امیرعلی نجومیان؛ فاطمه باقریان؛ لیلی پناغی


3. راهکارهای زنان شاغل در مواجهه با فشار نقش

صفحه 27-37

سیده زهره بزرگ نژاد شیاده؛ میثم موسایی؛ سید رضا معینی