دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1400، صفحه 7-130 
3. ابعاد تجربۀ میانسالی در زنان

صفحه 39-52

مه سیما پورشهریاری؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی


7. نشانه‌شناسی تصویر زن در سینمای عباس کیارستمی

صفحه 95-107

پدرام رستمی؛ محمدجواد گهربخش؛ بابک سعداللهی؛ مجتبی مدنی