دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 7-120 
1. نگاره زن اشکانی بر روی آثار و یافته‌های باستان شناسی

صفحه 7-19

سارا ذوالفقاری؛ بهمن فیروزمندی؛ یعقوب محمدی فر


3. نقش زنان درتوسعه پیامدهای اقتصادی تجارت چمدانی از قشم

صفحه 35-47

عصمت حسینی؛ ساسان ودیعه؛ احسان رحمانی خلیلی