دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 7-130 
8. اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی

صفحه 107-119

احمدرضا توحیدی؛ زینب السادات موسوی تبار