دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 1-155 
3. اثرات صندوق‌های اعتبار خرد زنان روستایی

صفحه 47-64

مسعود سامیان؛ احمد یعقوبی فرانی؛ خلیل میرزایی؛ مرجان ابراهیمی؛ مینو عزیزی


5. شناسایی باورهای نقش جنسیتی غالب در فرهنگ کُرد

صفحه 81-98

سمیه یوسفی؛ ابوالفضل فرید؛ روح اله مهدیون


8. تاثیر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل در دختران ورزشکار

صفحه 125-141

لیلا منصوری پور؛ محمد علی آذربایجانی؛ بهمن تاروردی زاده؛ عبدالحسن دولاح