دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 1-146 
6. بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت

صفحه 91-101

شکوفه زایرتوری؛ علی بحری (طیبی)