دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 7-121 
5. زن در ادبیات از تروما (روان زخم) به خودشناسی رسیدن

صفحه 67-79

نگین حیدری زاده؛ سید رحیم موسوی نیا؛ بهنوش اخوان