دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 7-117 
5. دو زن (بررسی تطبیقی داستان سودابه و سو-دا-گی بر اساس شاهنامه و فن گش نی نایی)

صفحه 65-76

ساره تربیت؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ مریم پرهیزکاری؛ داوود یحیایی