دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 9-122 
6. جایگاه زندگی در اشعار پژمان بختیاری

صفحه 91-99

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


7. تجلی ایمان وعشق (در شانتال، شخصیت زن رمان لذت)

صفحه 101-108

ام کلثوم مشتاقیان؛ مجید یوسفی بهزادی