دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 9-132 
7. بررسی علل خشونت خانگی علیه زنان

صفحه 97-117

مریم ثابتی؛ روح انگیز لطیفی؛ مهرداد محمدیان


8. رابطه توانمندسازی روان شناختی و مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی در دبیران زن

صفحه 119-132

رضوان همائی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدریی؛ فرح نادری