دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 9-110 
6. عوامل موثر بر اعتیاد زنان

صفحه 83-94

سهیلا ناصری پلنگرد؛ فریبا محمدی؛ معصومه دوله؛ محبوبه ناصری