دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 9-125 
2. شعر زنان و ویژگیهای آن در صدر اسلام

صفحه 31-41

محمد جواد اسماعیل غانمی؛ جواد سعدون زاده؛ علی سپهیار


5. رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دختر

صفحه 75-88

سودابه بساک نژاد؛ مریم اصفهانی اصل؛ نسرین محمودی قلعه نوی


8. نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب آسیا

صفحه 111-125

فاطمه زندی؛ مرجان دامن کشیده؛ نیلوفر مرادحاصل