دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 9-113 
6. نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه

صفحه 81-92

سهیلا زرین جوی الوار؛ احسان عباسپور


8. تجلی زن در اندیشه ابن عربی

صفحه 101-113

عبدالرحیم عناقه؛ سمیه سبزواری