دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 9-107 
3. جایگاه وحقوق زن در نهج البلاغه

صفحه 31-42

سکینه صارمی گروی؛ حسن مجیدی


5. نقش و جایگاه زن در نهضت فلسطین

صفحه 57-69

محمد رضا علم؛ سمیره حزباوی؛ منا حمیدی نسب