دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 5-97 
2. بررسی ارتباط شیوه زندگی وابتلا به استئوآرتریت در زنان ومردان سالمند

صفحه 55-64

مریم آقا امیری؛ شهلا محمدزاده؛ بهار سیفی؛ حمید علوی مجد