شکل گیری شخصیت عقلانی زنان از منظر قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه الهیات علوم قرآن و حدیث، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

2 دانشگاه اصفهان، گروه الهیات، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شکل گیری شخصیت عقلانی زنان از منظر قرآن و حدیث است.جامعه پژوهش، آیات وحیانی و تحلیل روایات اسلامی می باشد. نمونه پژوهش آیات قرآنی مرتبط با موضوع تربیت و عقل زنان بوده که بعد از واکاوی به بررسی شکل گیری شخصیت عقلانی زنان از منظر قرآن و حدیث پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده ،آیات و روایات مربوط به تربیت عقلانی زنان بررسی و تحلیل شد. نتایج حاصل از مطالعه در آیات وحیانی قرآن و روایات اسلامی نشان داد که، ویژگی‌های بارز زنان از قبیل ویژگی های جسمی، روحی و روانی که وظایف فردی و اجتماعی متفاوتی را در زندگی آینده آنان ترسیم می‌نماید، ناشی از تربیت عقلانی زنان می باشد و این تربیت عقلانی ،در شکل گیری شخصیت عقلانی آنها مؤثر است. پرورش ذهن و فکر و خرد زنان این فایده را داراست که اولا ابعاد وجودی او رشد و پرورش می یابد. وثانیا وسعت فکر و ترقی، او به جهت تربیت نسل، سبب پیشرفت جامعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formation of Women's Rational Personality from The Viewpoint of Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Zahra Razazzadeh 1
  • Mohammad Reza Hajiesmaeeli 2
  • Mahdi Motia 2
1 Islamic Azad University Isfehan (Khorasgan) Branch, Department of Theology & Quran and Hadith Sciences, Isfehan (Khorasgan), Iran.
2 Isfehan University, Department of Theology, Isfehan, Iran.
چکیده [English]

The present research aimed to investigate the formation of women's rational personality from the viewpoint of the Quran and hadith. The research population was revelatory verses and analysis of Islamic narrations. The research sample was Quran verses related to the subject of education and women's wisdom, which, after reviewing, has investigated the formation of women's rational personality from the viewpoint of the Quran and hadith. Documentary and library methods were implemented to collect data. Based on the collected data, verses and hadiths related to women's rational education were reviewed and analyzed. The results of the study in the revelatory verses of the Quran and Islamic traditions showed that women's outstanding characteristics such as physical, mental and psychological characteristics that would depict different individual and social duties in their future lives were due to women's rational education. Such rational education was effective in shaping their rational personality. The mental and intellectual nurture of women benefited firstly, the development of their existence dimensions and secondly, the breadth of her thoughts and promotion in the new generation educating would lead to the progress of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • rational personality
  • Women
  • Hadith
-  قرآن کریم.
- باقری، خسرو. (1382). مبانی فلسفی فمینیسم. تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطلعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
- جوادی آملی، عبدالله. (1378). تسنیم (تفسیر قرآن کریم). چاپ دوم، تهران: اسراء.
- حرعاملی، محمد بن حسن. (1368). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البیت.
- خویی، سید ابوالقاسم. (۱۳۹۰). معجم رجال الحدیث. قم: مرکز نشر الثقافة الاسلامیة فی العالم.
- دیلمی، الحسن بن ابی الحسن محمد. (1424). ارشاد القلوب. ج1، طهران: دار الاسوة للطباعة والنشر.
- شریف الرضی، محمد بن حسین. (1414 ق). نهج البلاغه. محقق: صالح صبحی. (1395). قم: موسسة دار الهجرة.
- عطاران، محمد. (1380). ‌دو رویکرد در تربیت دینی. قم: مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی تربیت دینی.
- کلینی، محمد بن یعقوب. ( 328ق).  اصول کافی . ترجمه استاد ولی. (1392). ج 1،  قم: دارالثقلین.
- کلینی، محمد بن یعقوب. ( 328ق).  فروع کافی. محمدحسین رحیمیان. (1388). جلد2، قم : قدس.
- لوبون، گوستاو. (1930). تمدن اسلام و عرب. ترجمه فخر داعی گیلانی. (1394). تهران: بنگاه مطبوعاتی علی‌اکبر العلمی.
- مجلسی، محمدباقربن‌محمدتقی. (1386). بحارالانوار. چاپ 4، تهران‌: دار الکتب الاسلامیه‌.
- محمدی ری شهری، محمد. (1382). منتخب الحکمه، مترجم: حمیدرضا شیخی؛چاپ اول،  قم: دارالحدیث.
- محمدی ری شهری، محمد. (۱۳۸۴). میزان الحکمه. قم:‏ درالحدیث.
- مطهری، مرتضی. (1378). مجموعه آثار شهید مطهری. تهران: انتشارات صدرا.
- مهریزی، مهدی، جعفریان، رسول. (1390 ). موسوعة المرأة فی الأخبار و الآثار. ج ۱، تهران: انتشارات علم.
- نصری، عبدالله. (1394). مبانی انسان شناسی در قرآن. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- نوری، میرزا حسین. (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: موسسه آل البیت لاحیا التراث.