تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه زبان و ادبیات فارسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر  بررسی و تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ می باشد. جامعه  پژوهش آثار سیمین دانشور بر اساس  نظریه مثلث عشق استرنبرگ در مورد زنان می باشد. نمونه تحلیل ارتباطات عاطفی زنان  در آثار  این نویسنده  می باشد. طرح پژوهش  توصیفی- تحلیلی است. در بخش توصیفی اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای به‌دست آمد و در بخش تحلیلی برای دست‌یابی به هدف پژوهش، آثار دانشور به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفت و مضامین ارتباطات عاطفی، کنش‌ها و مکالمات شخصیت‌های داستانی، مانند شخصیت‌های واقعی مدنظر قرار گرفت و جملات، مفاهیم، نشانه‌ها و عملکردهایی که دلالت بر عشق دارند با توجه به نظریه مثلث عشق استرنبرگ استخراج شد و سپس به تحلیل  محتوای این مطالب پرداخته شد. نتایج و تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور براساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ، نشان داد که وجود مولفه‌های «صمیمیت» ، «شور و شوق» و «تعهد» ، در آثار دانشور باعث بروز عشق‌هایی از نوع دوست‌داشتن، عشق متعالی و رمانتیک می‌شود. دانشور در آثار داستانی خود به مولفه «صمیمت» و گسترش روابط عاطفی توجه ویژه دارد. شخصیت‌های اصلی داستان‌های او زنان هستند؛ از این جهت آثارش تجلی‌گاه عواطف مادرانه و عاشقانه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Emotional Communications of Women in the Works of Simin Daneshvar Based on Steinberg's Triangular Theory of Love

نویسندگان [English]

  • Mahbube Rashidizafar
  • Soheyla Ghasimi tarshizi
Islamic Azad University Central Tehran Branch, Department of Persian language and literature, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze the emotional communications of women in the works of Simin Daneshvar based on Steinberg's triangular theory of love. The Statistical population was Simin Daneshvar's works on women according to Steinberg's triangular theory of love. The sample of the research was the emotional communications of women in the works of the author. The research was designed as analytical-descriptive. In descriptive section, the method of collecting data was based on books and in analytical section, in order to achieve the goal of the research, Daneshvar's works were thoroughly studied and the themes of emotional communications, actions and conversations of fictional characters were considered as real characters and sentences, concepts, signs and actions that imply love were extracted based on Steinberg's triangular theory of love, and then the content was analyzed. The results and analysis of women's emotional communications in Simin Daneshvar's works in accordance with Sternberg's love triangle theory, showed that the components of "intimacy", "passion" and " commitment" in Daneshvar's works led to loves such as liking, transcendental love and romantic. Daneshvar specially considered the component of intimacy and development of emotional communications in her works. The main characters of her novels were women and for this reason, her works were the symbols of maternal and romantic emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional communication
  • Simin Daneshvar
  • Sternberg
  • triangle of love
- آذری، غلام رضا، نبیان، فاطمه. (1390). تحلیل محتوای ارتباطات غیر کلامی شخصیت های آثار برگزیده سیمین دانشور. فصلنامه فرهنگ ارتباطات، 1(2)، 144-103.
- احمدی خراسانی، نوشین. (1382). زنان زیر سایه پدرخوانده ها. تهران: انتشارات توسعه.
- استرنبرگ، رابرت جی. (1986). قصه عشق. ترجمه علی اصغر بهرامی. (1396). چاپ هفتم، تهران: انتشارات جوانه رشد.
- اسماعیل بیگی، زهره، غلامرضایی، حمیدرضا. (1387). معجزه صمیمیت. چاپ سوم، جلد دوم، تهران: انتشارات نسل نو اندیش.
- بارون، رابرت، دان، بیرن، نایلا، برنسکامب. (2006). روان شناسی اجتماعی. ترجمه یوسف کریمی. (1397). چاپ چهارم، تهران: انتشارات روان.
- بای، فاطمه، عابدی، محمدرضا، بای، روح الله. (1391). نظریه استرنبرگ در مشاوره قبل از ازدواج. فصلنامه تازه های روان درمانی، 18(65)، 47-35.
- برزگر، اسماعیل، سامانی، سیامک. (1395). نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی وکیفیت زندگی زناشویی. فصلنامه زن و جامعه، 7(2)، 128-115.
- جابری، سمیه، اعتمادی، عذرا، احمدی، سید احمد. (1394). بررسی رابطه مهار‌ت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 5(9)،151-143.
- دانشور، سیمین. (1382). انتخاب. چاپ چهارم، تهران: انتشارات قطره.
- دانشور، سیمین. (1392). جزیره سرگردانی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
- دانشور، سیمین. (1397). سووشون. چاپ بیست و سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
- دهباشی، علی. (1383). بر ساحل جزیره سرگردانی. تهران: انتشارات سخن.
- راس، آلن. ا. (1992). روان شناسی شخصیت(نظریه ها و فرایندها). ترجمه  سیاوش جمالفر. (1386). چاپ پنجم، تهران: انتشارات روان.
- رایس، فیلیپ. (1922). روان شناسی رشد از تولد تا مرگ. ترجمه مهشید فروغان. (1392). چاپ هشتم، تهران: انتشارات ارجمند.
- سالمون، روبرت. (2004).فضیلت عشق. ترجمه آرش نراقی. (1386). مجله کتاب نقد، (43 )، 356-310.
- صادقی، مسعود، احمدی، سید احمد، بهرامی، فاطمه، اعتمادی، عذرا، پورسید، سیدرضا. (1392). بررسی تأثیرآموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر سبک‌های عشق ورزی زوجین. فصلنامه پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 3(2)، 84-71.
 - صفایی، مهشید. (1391). از زیر و بم عشق. سیری درنظریه ها و رویکردها. تهران: انتشارات روزنه.
- عدالتیان ذاکری، شیوا. (1393). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط زناشویی (براساس مدل استرنبرگ) بر افزایش امید و رضایت از زندگی زنان متاهل جوان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
- معین، محمد. (1387). فرهنگ فارسی. چاپ چهاردهم،  جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.                  
- Sternberg, R. (1986).A triangular theory of love. Journal OF Psychological Review, 93(2), 119-135.