بررسی توازی در سروده‌های فدوی طوقان شاعر زن معاصر فلسطین

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات عربی، کاشان، ایرن.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سطوح توازی(آوایی،واژگانی ونحوی) و تاثیر آن در سروده های فدوی طوقان شاعر زن معاصر جهان عرب از فلسطین می باشد. وی یکی از شعرایی است که از پدیده توازی در سروده های خود استفاده کرده است .طرح تحقیق توصیفی –تحلیلی بود. با منابع کتا بخانه ای و مطالعات کیفی به بررسی توازی در سروده‌های فدوی طوقان پرداخته شد. دستاورد تحقیق بیان گر آن است که در مبحث توازی، تکرار بیشترین اهمیت را دارد و یک عنصر ضروری در ایجاد موسیقی می‌باشد. فدوی طوقان از طریق به کار بردن این تکرار کلامی در سروده‌هایش زیبایی خاصی را ایجاد کرده است که یک خواننده‌ی آگاه با خواندن و شنیدن آن‌ها می‌تواند از این سروده‌ها لذت ببرد. فدوی طوقان در اشعارش از توازی در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی بهره برده است و این پدیده با ایجاد تشابه در ساختار متن، برجستگی شعر او را به طور چشمگیری بیشتر کرده است. وی با استفاده از تکرارِ صداها، حروف، واژگان و ترکیب‌ها علاوه بر برجستگی در سطح زبانی، سبب تأکید در سطح معنایی نیز شده است و این مطلب نشان می‌دهد که سازه‌های زبانی در انتقال مفاهیم اثر گذار می‌باشند. به نظر می‌رسد بسامد توازی در سطح آوایی بیشتر از سطوح واژگانی و نحوی است، چرا که در توازی واژگانی و نحوی، توازی آوایی نیز یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of parallelism in Fadva Tooghan, the contemporary poet of Palestinian

نویسندگان [English]

  • Boshra Godarzi
  • Rouhollahe Sayyadi Nejad
  • Amir Hosain Rasool Nia
Kashan Univrsity, Department of Arabic Language and Literatures, Kashan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research is to study the level of parallelism (vocal, vocab and syntax) and the effect of them in Fadvi poems the Palestinian contemporary Arabic world poet. She is one of the poets who have used parallelism in her poems. The research is by descriptive- analytical method and by using librarian sources and qualitative study she studied the e parallelism in poems of Fadvi Tooghan. The findings of the research show that in the subject of parallelism the repetition has the most importance and also is an important element in making music. Fadvi Tooghan made very beautiful poems by using this repetition which a wise reader can understand it by reading them. Fadvi Tooghan has used parallelism in vocal, vocab and syntax levels and this similarity in text structure has made her poem very fabulous. She has made her poem outstanding in verbal level by repeating sounds, letters words and compounds which cause emphasize in semantic level, this issue shows that the verbal structures effects on meaning transmissions. It looks that the repetition of parallelism in vocalic level is more than verbal and syntax levels, because in verbal and syntax parallelism the parallelism of vocal can be find.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parallelism
  • poems
  • Fadvi Tooghan
  • contemporary Arabic woman poet
  • Palestinian

- ابن الرسول، سید محمد رضا. (1383). با فدوی طوقان در سروده‌ای آرمان‌گرا. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، 14 (52) 23-50.

- الحمدانی، إبراهیم. (2013). بنیة التوازی فی قصیدة فتح عموریة. مجلة کلیة التربیة الأساسیة. (13).

- الکبیسی، عمران خضیر حمید. (1982). لغة الشعر العراقی المعاصر. الطبعة الأولی، الکویت: وکالة المطبوعات.

- الهاشمی، احمد. (1391). ترجمه و شرح جواهر البلاغة. چاپ پانزدهم، قم: نشر بلاغت.

- الهبیل، د. عبدالرحیم محمد. (2014). ظاهرة التوازی فی شعر الإمام الشافعی. مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات، (33)،101-136.

- بدیدة، یوسف. (2014). جمالیة التوازی فی شعر نزار قبانی. رسالة دکتری، جامعة الحاج لخضر- باتنة.

- سویلم، مختار. (2010). التکرار اللفظی فی شعر النقائض جریر و الفرزدق نموذجا دراسة أسلوبیة. رسالة ماجستیر، جامعة قاصدی مرباح ورقلة.

- سیدی، سید حسین، سالم، شیرین. (1391). جلوه‌های پایداری در سروده‌های فدوی طوقان. نشریه ادبیات پایداری، 3(5)، 208-185.

- شاکر، تهانی عبدالفتاح. (2002). السیرة الذاتیة فی الأدب العربی. بیروت: الموسسة العربیة للدراسات و النشر.

- شایگان فر، حمیدرضا. (1390). نقد ادبی معرفی مکاتب نقد. چاپ چهارم، انتشارات: دستان.

- صرصور، فتحیة إبراهیم. (2005). خصائص الاسلوب فی شعر فدوی طوقان. فلسطین: ملتقی الصداقة الثقافی.

- صفوی، کورش. (1373). از زبانشناسی به ادبیات. جلد اول (نظم). چاپ اول، تهران: نشر چشمه.

- طوقان، فدوی. (1993). الأعمال الشعریة الکاملة. الطبعة الأولی. الموسسة العربیة للدراسات و النشر.

- عباس، حسن. (1998). خصائص الحروف العربیة و معانیها. منشورات اتحاد الکتاب العرب.

- فضیلت، محمود. (1390). اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی. تهران: زوار.

- کلاهچیان، فاطمه، آرتا، سید محمد. (1393). تأملی بر جنبه‌های زیباشناختی و معنایی ساخت‌های مقارن نحوی در قصاید خاقانی. متن پژوهی ادبی، 18(59)، 101-121.

- مستیری، إلیاس. (2012). التکرار و دلالته فی دیوان الموت فی الحیاة لعبد الوهاب البیاتی. جامعة محمد خیضر. بسکرة (الجزایر)،10- 11.

- ملا ابراهیمی، عزت. (1389). جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی (با تکیه بر اشعار فدوی طوقان). فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1(4)، 130-115.