بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس»

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه زبان و ادبیات فارسی، قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» از نسیم مرعشی می باشد. جامعه در این تحقیق شامل شخصیت های زنان در رمان مذکور می باشد. مقاله­ی حاضر، به شیوه ی تحلیلی – توصیفی، در ابعاد گوناگون، به بررسی شخصیت پردازی زنان در رمان «هرس» پرداخته است. در این اثر داستانی، نسیم مرعشی با استفاده از فضاهای متعدد روایی، سرنوشت یک خانواده­ی جنگ زده ‌را در دوره‌ی زمانی طولانی روایت می‌کند. نتایج حاکی از آن است که، اغلب شخصیت های زنان این داستان پویا هستند، زیرا در طی حوادث جنگ، امیدواری‌ها و شور و شعف زندگی و انرژی‌های سازندگی و خلاقیت، در وجود شخصیت ها رنگ باختند، و  این افراد را دچار تحول و دگرگونی کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characterization of Women in “Herus” Novel

نویسندگان [English]

  • Monireh Heydari
  • Hossein Parsaei
  • Hesam Ziaee
Islamic Azad University Ghaemshahr, Branch, Department of Persian Language and Literature, Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to review the characterizations of women in “Herus” novels. Choosing the right characters, with their unique traits and abilities, is one of the most important storytelling techniques. The characters in the novel or the story are the people who play a role in their actions and speech. This paper, in a descriptive-analytic way, examined the personalities and characterizations of women in the “Herus” novel of Nasim Marashi, in their various dimensions. In this story, Marashi narrated the fate of a war-torn family over a long period of time (from the beginning of the war and after) using multiple narrative spaces. The results suggested that the mental space reflected the characters and the pain they felt in their minds and hearts through the irreparable damage of war. Most female characters in this story were dynamic because during the events of war, life's hopes and excitement, and the energies of constructive and creativity, lost their color in the characters, and caused changes in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization of women
  • novel
  • Herus
- آتش سودا، محمدعلی. (1384). داستان امشب. تهران: آسیم. چاپ اول.
- بیک بابای، بهروز. (1396). تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان کوتاه دیه اثر عمر سیف الدین. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 22(2)،364-353.
- زیتونی، لطیف. (2002). معجم مصطلحات نقدالروایه. بیروت: مکتبه اللبنان.
- سرباز, حسن, پیشوایی علوی, محسن, فلاحی, سرشین. (1394). شیوه‌های شخصیت پردازی در رمان«اصل و فصل» سحر خلیفه. نقد ادب معاصر عربی, 5(8), 161-191.
- شاملو، سعید. (1384). مکتب ها و نظریه ها  در روانشناسی شخصیت. چاپ هشتم. تهران: رشد.
- شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی الن(1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1383). (تهـران: انتشارات ویرایش .
- صادقیان، سمیه، طغیانی، اسحق. (1395). نگاهی به شگردهای شخصیت پردازی و تفاوت های آن در دو داستان ملکوت و مسخ. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 21(2)، 314-289.
- عبدالخالق، نادر أحمد. (2009). الشخصیة الروائیة بین علی باکثیر ونجیب الکیلانی دراسة موضوعیة وفنیة، بیزوت، دارالعلم والإیمان.
- علی پور، احمد. (1386). روانشناسی عمومی. تهران: پیام نور.
- گودرزی نژاد، آسیه. (1388). شخصیت پردازی در رمان «چراغ ها را من خاموش می کنم». فصلنامه ی ادبیات فارسی. 5(14)، 172-155.
- مرعشی، نسیم. (1396). هرس. چاپ اول، تهران: چشمه.
- موسوی، سیدکاظم، صفری، جهانگیر، ظاهری، ابراهیم. (1392). تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب. شعر پژوهی(بوستان ادب)، 5(2)، 151-176
- میرصادقی، جمال. (1382).  ادبیات داستانی. تهران: سخن.