رابطه جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان: با نقش میانجی رفتار اخلاقی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه مدیریت، تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران، گروه کارآفرینی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه علی جو اخلاقی با عملکرد کسب و کارهای زنان با نقش میانجی رفتار اخلاقی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده ۱۴۸ نفر از زنان صاحب کسب وکار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی در شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ۱۰۶ نفر حجم نمونه در نظر گرفته شده است. طرح تحقیق همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه جو اخلاقی کالن (۱۹۸۸)، عملکرد کسب وکارهای زنان گرکیوسکی (۲۰۱۱) و رفتار اخلاقی بیکر و همکاران (۲۰۰۶) جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین جو نوع دوستی، حقوقی و اصولی و مستقل با عملکرد کسب‌ وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد ولی بین جو قانونی و جو ابزاری با عملکرد کسب‌ وکارهای زنان رابطه مستقیم معنادار بدست نیامد. هم چنین بین جو اخلاقی و عملکرد کسب و کار زنان از طریق رفتار اخلاقی رابطه غیر مستقیم معنادار وجود دارد و مشخص شد مدل پژوهش برازنده داده ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Review of Association Of Ethical Climate With Business Performance Of Women: Mediating Role Of Ethical Behavior

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Gelard 1
  • Maryam Hosseiny 2
  • Amer Dehghan Najmabadi 3
1 Islamic Azad University Tehran South Branch, Department of management, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University Tehran South Branch Young Researchers and Elite Club, South, Department of management, Tehran, Iran.
3 Tehran University, Department of Entrepreneurship, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the effective factors in the women's business is the ethical climate. The studies indicated that the female entrepreneurs was attracted towards moral issues in their own organizations. Regarding the importance of ethics in the women's business success, this study investigated the association of the ethical climate with the women's business performance and ethical behavior as a mediator. The statistical population of the study included 148 Iranian female business owners who attended the 13th Women's Entrepreneurship Development Conference. Using Cochran's formulas and simple random sampling, the sample size consisted 106 women from the above mentioned participants. The data was collected by implementing Cullen Ethical Climate Questionnaire (1988), Gorgievski Women's Business Performance Questionnaire (2011) and Baker, Hunt & Andrews Ethical Behavior questionnaire (2006). The data analysis was conducted by the Structural Equation Modeling (SEM) using the Partial Least Squares and the PLS Smart statistical software. The findings showed that there was a positive, significant association between the ethical climate and the business performance of women. There were significant relationships between the altruistic, independent, normative and juridical climates and the business performance of Iranian women. While there was not any association between legal and instrumental climates and the business performance of women. Finally, the Ethical Climate had a significant relationship with the performance of the women's businesses through the mediator of ethical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical climate
  • business performance of women
  • ethical behavior
- بهاری‌فر، علی. (1389). رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تاثیر ارزش‌های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 1(1)، 42-23.
- بهشتی فر، ملیکه، نکوئی مقدم، محمود. (۱۳۸۹). رابطه رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 5(1-2)، ۷۳-۶۷.
- دهقانی اشکذری، محمدرضا، حسینی، مریم، عسگری، الهه، دهقان نجم آبادی، عامر. (۱۳۹۶). تاثیر رفتار اخلاقی زنان کارآفرین با نقش میانجی گری هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار. فصلنامه فرهنگی تربیتی، 12(41)، ۱۰۷-۱۲۴.
- داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- رحمانی زاده، داوود، جعفری ثانی، حسین، داوودنیا، سارا. (1394). نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی  رضایت شغلی معلمان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10(3)، 66-57.
- سبزئی، علیرضا، حسینی، علی، قاسمی، علیرضا. (۱۳۹۳). بررسی تاثیر رفتار اخلاقی مدیران بر عملکرد کارکنان. کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. مرکز همایش های دانشگاه تهران.
- عباس­زاده، محمدرضا، صالحی، مهدی، بهمنش، محمدرضا. (1394). تاثیر متغیر میانجی جو اخلاقی بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد. پژوهش های اخلاقی، 6(2)، 47-27.
- قدیری، محبوبه، هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل، بشلیده، کیومرث، مشکلانی، فرشید. (1392). رابطه جو اخلاقی با خشنودی شغلی ،تعهد سازمانی و قصد ترک شغل در کارکنان یک شرکت دولتی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8(2)، 81-67.
- گلرد، پروانه، حسینی، مریم، عسگری، الهه. (۱۳۹۶). رابطه شبکه­های اجتماعی با عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 10(2)، ۳۱۸-۲۹۹.
- گلرد، پروانه. (1384). عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 3(1)، 123-101.
- کاردان، بهزاد، ودیعی، محمد حسین، فاطمی، محبوبه. (۱۳۹۵). تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گری خلاقیت. پژوهش های اخلاقی، 7(1)، ۱۵۹-۱۴۵.
- مؤمن‌پور، نیشتمان؛ محمد حسنی، محمد؛ قاسم‌زاده، ابوالفضل(1394). نقش جوّ اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان. فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق زیستی5(17), صص: 90-65.
- نادی، محمدعلی، حاذقی، فاطمه. (1390). الگویابی معادله ی ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان های خصوصی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(5)، 708-699.
- موسسه تحقیقاتی کارآفرینی زنان، کانادا، ترجمه: محمدعلی آذری‌نیا.(2006).  www.we-inc.org
- Agnihotri, R., & Krush, M. T. (2015). Salesperson empathy, ethical behaviors, and sales performance: the moderating role of trust in one's manager. Journal of Personal Selling & Sales Management35(2), 164-174.
- Baker, T. L., Hunt, T. G., & Andrews, M. C. (2006). Promoting ethical behavior and organizational citizenship behaviors: The influence of corporate ethical values. Journal of Business Research, 59(7), 849-857.
- Barnett, T., & Vaicys, C. (2000). The moderating effect of individuals' perceptions of ethical work climate on ethical judgments and behavioral intentions. Journal of Business Ethics27(4), 351-362.
- Brush, C. G., & Brush, C. G. (2006). Growth-oriented women entrepreneurs and their businesses: A global research perspective. Edward Elgar Publishing.
- Brush, C. G., De Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8-24.
- Cullen, J. B., Parboteeah, K. P., & Victor, B. (2003). The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis. Journal of Business Ethics46(2), 127-141.
- DeConinck, J. B., & Johnson, J. T. (2009). The effects of perceived supervisor support, perceived organizational support, and organizational justice on turnover among salespeople. Journal of Personal Selling & Sales Management29(4), 333-350.
- Demirtas, O., & Akdogan, A. A. (2015). The effect of ethical leadership behavior on ethical climate, turnover intention, and affective commitment. Journal of Business Ethics, 130(1), 59-67.
- Deshpande, S. P., Joseph, J., & Shu, X. (2011). Ethical climate and managerial success in China. Journal of Business Ethics, 99(4), 527-534.
- Elçi, M., & Alpkan, L. (2009). The impact of perceived organizational ethical climate on work satisfaction. Journal of Business Ethics, 84(3), 297-311.
- Enyioko, N. C. (2017). Ethical Characterisation of  Entrepreneurs and Their Organisational Growth in Nigeria. Journal of Available at SSRN 2908030, 1-20.
- Ferreira, A. I. (2017). Leader and Peer Ethical Behavior Influences on Job Embeddedness. Journal of Leadership & Organizational Studies,1-12.
- Filipova, A. A. (2007). Perceived organizational support and ethical work climates as predictors of turnover intention of licensed nurses in skilled nursing facilities.Dissertations. 858. 
- Flynn, G. (2008). The virtuous manager: A vision for leadership in business. Journal of Business Ethics, 78, 359–372.
- Global Entrepreneurship Monitor. (2015). Global Entrepreneurship Monitor Special ReportWomen Entrepreneurs.
- Global Entrepreneurship Monitor. (2017). Global Entrepreneurship Monitor Special ReportWomen Entrepreneurs.
- Gorgievski, M. J., Ascalon, M. E., & Stephan, U. (2011). Small business owners' success criteria, a values approach to personal differences. Journal of Small Business Management, 49(2), 207-232.
- Hasan, F. S., & Almubarak, M. M. S. (2016). Factors influencing women entrepreneurs’ performance in SMEs. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 12(2), 82-101.
- Jamnik, A. (2011). The question of ethical decision in marketing and ethics. Cultura económica, (80), 41-53.
- Javadian, G., & Singh, R. P. (2012). Examining successful Iranian women entrepreneurs: an exploratory study. Gender in Management: An International Journal, 27(3), 148-164.
- Kincaid, C. S. (2003). An examination of the effect of ethical climate on ethical optimism and organizational commitment. United States--Nevada, University of Nevada, Las Vegas.
- Lu, C. S., & Lin, C. C. (2014). The effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context. Journal of Business Ethics, 124(2), 209-223.
- Mayer, D. M.; Kuenzi, M.; Greenbaum, R. (2010). Examining the link between ethical leadership and employee misconduct: The mediating role of ethical climate. Journal of Business Ethics, 95(1), 7–16.
- Ordu, P.A and Okoroafor, S. (2014). Sustaining Ethical Management Practice in contemporary organization: Challenges and Mitigations in Nigeria. EBSU Journal of Contemporary Management, 2, (1), 43-58.
- Peris-Ortiz, M., Rueda-Armengot, C., & Osorio, D. B. (2012). Women in business: entrepreneurship, ethics and efficiency. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 343-354.
- Pettersson, K., Ahl, H., Berglund, K., & Tillmar, M. (2017). In the name of women? Feminist readings of policies for women’s entrepreneurship in Scandinavia. Scandinavian Journal of Management, 33(1), 50-63.
- Rubel, M. R. B., Kee, D. M. H., Quah, C. H., & Rimi, N. N. (2017). Ethical Climate and Employee Turnover Intention in the Ready‐Made Garment Industry of Bangladesh. Global Business and Organizational Excellence, 36(2), 61-73.
- Sarker, S., & Palit, M. (2014). Determinants of Success Factors of Women Entrepreneurs in Bangladesh-A Study Based on Khulna Region. Business and Economic Research4(2), 237-250.
- Shirey, M. R. (2005). Ethical climate in nursing practice: the leader's role. JONA'S healthcare law, ethics and regulation, 7(2), 59-67.
- Trevino, L. K., & Nelson, K. A. (2016). Managing business ethics: Straight talk about how to do it right. John Wiley & Sons.
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. Journal of management, 32(6), 951-990.
- Udofot, P. O., & John, N. E.(2017) Ethical Sensitivity and Success of Female Entrepreneurs in Akwa Ibom State of Nigeria. Saudi Journal of Business and Management Studies, 2,179-184.
- VanSandt, C. V., & Neck, C. P. (2003). Bridging ethics and self leadership: Overcoming ethical discrepancies between employee and organizational standards. Journal of Business Ethics, 43(4), 363-387.
- Victor, B., & Cullen, J. B. (1987). A theory and measure of ethical climate in organizations. Research in corporate social performance and policy9(1), 51-71.
- Victor, B., & Cullen, J. B. (1988). The organizational bases of ethical work climates. Administrative science quarterly, 101-125.
- Welsh, D. H., Memili, E., & Kaciak, E. (2016). An empirical analysis of the impact of family moral support on Turkish women entrepreneurs. Journal of Innovation & Knowledge, 1(1), 3-12.
- Zeidan, S., & Bahrami, S. (2011). Women entrepreneurship in GCC: A framework to address challenges and promote participation in a regional context. International Journal of Business and Social Science, 2(14), 100-107.