اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه قم، قم، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: ar.tohidi@qom.ac.ir)

2 دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت­هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و سیر تطور و تحول آزادی اشتغال زن را تبیین می نماید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری بود. در کل یکی از مهم­ترین موضوعات قابل تأمل در علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، موضوع اشتغال زنان است. نتایج تحقیق نشان داد اهمیت اشتغال زنان به تناسب خودش در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی متخصص، لزَوم مشارکت زنان؛ امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف دارای محدودیت­هایی است و قواعد تدوینی و لازم الاجرا فعلی جامعه ایرانی (باهر مصلحتی که هستند) از نگاه ظاهری محدودیت­هایی در مسیر اشتغال زنان در جامعه در حال گذار ایرانی قرار می­دهد و تنوع این محدودیت­ها مورد تأمل این تحقیق می باشد که البته در برخی از محدودیتها، ضرورت تحقیق های بین رشته ای لازم می نمایاند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles for The Employment Of Women In The Framework Of Legal Rules

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Towhidi 1
  • zeinab sadat mousavi tabar 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Qom University, Qom, Iran.)Corresponding Author, Email: ar.tohidi@qom.ac.ir)
2 Adyan and mazahed univercity
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the issue of women's freedom of work and, of course, the limits that are observable in the light of the principles enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of Iran and other ordinary laws. The research population in this study was the employed women and their life dimensions. The present research was a descriptive-analytic and explained the evolution of women's employment freedom. The data was gathered through collecting library information and index cards. In general, one of the most important issues in the economic, social and legal sciences is the issue of women's employment. The results of the research showed that the importance of women's employment in advancing the goals of society and the need for specialist force, the need for women's participation is inevitable. At the same time, the employment of women as a right and not a duty has limitations, and the present and future rules of the Iranian society (in spite of any  deliberation) are apparently limited in terms of the employment of women in the Iranian transitional society. The diversity of these constraints was a part of this research deliberation, although in some constraints, the need for interdisciplinary research is required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's employment
  • legal framework

- قرآن کریم.

- افتخار جهرمی، گودرز، داودی، مجید. (1390). اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در آن. پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، 26: 10- 11.

- الهی قمشه­ای، مهدی. (1380). ترجمه قرآن. چاپ دوم قم: فاطمه الزهرا.                       

- برادلی، هریت. (1996). تغییرساختارهایاجتماعی: طبقات و جنسیت . صص123-48 به نقل از مقدم، والنتین(1395). 7.

- برک، لورا. روانشناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی(1389). چاپ شانزدهم، تهران: ارسباران.

- جعفرپور، جمشید. (1386). بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان. فصلنامه علمی پژوهشی حقوق و علوم سیاسی، 2: 69-67.

- حایری شاه باغ، سید علی. (1379). شرح قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش.

- حیدر پور، البرز. (1385). حقوق خانواده، انعقاد ازدواج دائم آثار و انحلال آن. تهران: مهزیار.

- رستمی تبریزی، لمیا. (1385). رژیم مالی خانواده در قوانین ایران و انگلیس. فصلنامه مطالعات زنان، 31: 5.

- زیبای نژاد، محمد رضا. (1388). عوامل پیامدها و رویکردهای اشتغال زنان از نگاه مدیریت اجتماعی. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

- شمس الدین، محمد مهدی. (1996). حقوق الزوجیه، الکتاب الثالث و الرابع. چاپ اول، موسسه الدولیه – للدراسات و النشر.

- صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله. (1376). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه.

- صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله. (1385). مختصر حقوق خانواده. تهران: میزان.

- طباطبایی، سید محمد حسین. (بی­تا). تفسیر المیزان. جلد اول، بی­­جا: مرکز نشر فرهنگی رجا.

- عیسوی، چارلز .(1971). تاریخاقتصادیایران. 1800-1940، شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو.

- کاتوزیان، ناصر. (1371). حقوق مدنی خانواده. چاپ سوم، تهران: شرکت انتشار و بهمن برنا.

- کوئن، بروس، مبانی جامعه­شناسی. ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی و رضا فاضل. (1381). چاپ سیزدهم، تهران: سمت.

- گرجی، ابوالقاسم. (1384). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: دانشگاه تهران.

- مجلسی، محمد باقر.  (1403ه ق).  بحارالانوار الجامعه فی اخبار الائمه. چاپ سوم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

- محقق داماد، سید مصطفی. (1372). بررسی فقهی حقوق خانواده. تهران: نشر علوم اسلامی.

- مقاوله نامه 127، مصوب 1367 و مقاوله نامه 45 مصوب 1935.

- مقدادی، محمد مهدی. (1381). ریاست مرد در رابطه زوجیت.  فصلنامه نامه مفید، 8(33): 111.

- مقدم، والنتین.(1395). پنهان در تاریخ؛ زنان و نقش اقتصادی آنان در ایران عصر قاجار و پهلوی.  سید حسن قریشی کرین، خدیجه پهلوانی. فصلنامه تاریخ نو، 16: 83.

- موسوی، فضل الله، رهوری، کتایون. (1383). بررسی تطبیقی شرایط کار زنان. مجله دانشکده حقوق، 64:192.

- نوروزی، لادن. (1383). تفاوت­های جنسیتی در ساختار شفلی. پژوهش زنان، 2(1)، 171-170.

- هدایت نیا گنجی، فرج الله. (1385). اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی بررسی فقهی حقوقی ماده 1117ق.م. مطالعات راهبردی زنان، 34:23و24.