آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه‌گری دلبستگی به خدا در دختران دانش‌آموز

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد، گروه روان شناسی، سوسنگرد، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، گروه روان شناسی، ایذه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش آزمون مدل علّی گرایش به خودکشی براساس سبک زندگی با واسطه‌گری دلبستگی به خدا در دانش‌آموزان دختر شهر ایذه بود که از بین آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای 250 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع  بنیادی و در چارچوب طرح‌های همبستگی است. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامة سبک زندگی ارتقاء دهندة سلامت والکر و پیلرکی (1996)، مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (2004) و پرسشنامة خودکشی کیت (1984) استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس روش تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج یافته‌ها نشان داد؛ که مدل علّی سبک زندگی با گرایش به خودکشی و واسطه‌گری دلبستگی به خدا در دانش‌آموزان دختر با داده‌های به دست آمده از مدل برازش دارد. بر این اساس سبک زندگی و دلبستگی به خدا بر گرایش به خودکشی اثر مستقیم، هم‌چنین دلبستگی به خدا در رابطة بین سبک زندگی و گرایش به خودکشی اثر غیرمسقیم دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Testing the Causal Model of Suicidal Tendency Based on Lifestyle with Mediating of Attachment to God In Girl Students

نویسندگان [English]

  • Abdolamir Gatezadeh 1
  • Sabriye Zhmadi 2
1 Islamic Azad University Sousangerd Branch, Department of Psychology, Sousangerd, Iran.
2 Islamic Azad University Izeh, Branch, Department of Psychology, Izeh, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to test the causal model of suicidal tendency based on lifestyle with mediating of attachment to God. The statistical population consisted of all female students of the eleventh and twelfth grade students of Izeh city. Among them, 250 individuals were selected as subjects through multistage random sampling.The research was a fundamental research in the framework of correlation plan. For data collection Health Promotion Lifestyle Questionnaire (1996), Beck and McDonald's (2004) Attachment to God Scale, and Suicide Questionnaire in Adolescents (1984) were implemented.The data analysis method was based on the path analysis method. The results showed that the path analysis results confirmed the data goodness of fit to the model. The path analysis showed that: lifestyle had a direct impact on suicidal tendency.Attachment to god had a direct impact on suicidal tendency. Also, attachment to god had an indirect effect on the relationship between lifestyle and suicidal tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suicidal tendency
  • lifestyle
  • attachment to god

- بیطرفیان، لیلا.، کاظمی، محمد.، افراشته، مجیدیوسف. (1396). رابطة سبک‌های دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با افکار خودکشی در سالمندان. مجلة سالمندی ایران. 12(4)،  457-446.

- پیری، کامیار. (١٣٩١). مطالعة پدیدار شـناختی خـودکشی: مورد مطالعه، خودکشی‌های ناموفق‌ شهرستان‌  آبدانان. پایان نامة کارشناسی ارشد. رشتة روانشناسی عمومی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه کردستان.

- چین‌آوه، محبوبه.، طباطبایی، سیده فاطمه. (1395). پیش‌بینی افکار خودکشی براساس نگرش مذهبی و توکل به خدا. مجلة فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی، 6(1)، 96-88.

- حسن‌زاده، رمضان.، میریان، احمد.، لزگی، فاطمه. (1393). رابطة بین توکل به خدا، کیفیت زندگی و امید به زندگی در معلمان ناحیة یک ساری. نشریة اسلام و سلامت. 1(2)، 21-15.

- حمیدی، فاطمه.، محمدی‌حسینی، زهرا. (1389). رابطة بین باورهای غیرمنطقی و اجتماعی و هیجانی و سازگاری تحصیلی دانشجویان. مجلة علوم اجتماعی و رفتاری. 5(6)،  136-131.

- ریاضی، سیدابوالحسن.، نجفیان‌پور، بانودخت. (1394). مقایسة عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی و روانشناختی در خودکشی زنان در ایران و تاجیکستان. فصلنامة تحقیقات و فرهنگ ایران. 8(4)، 167-143.

- ستوده، هدایت‌الله .(1395). آسیب شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.

- نصیری، حبیب‌الله.، جوکار، بهرام. (1387). معنی‌داری زندگی، امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان. فصلنامة زن در توسعه و سیاست، 6(2)، 176-157.

- نوری، عبدالرحیم. (1391). بررسی رابطة بین شیوة فرزندپروری والدین و تمایل به خودکشی در نوجوانان شهرستان جهرم. پایان نامة کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور جهرم.

- محمدی زیدی، علی.،  پاک‌پور، آقا میر.، محمدی زیدی، بنفشه .(1390). روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت. مجلة علوم پزشکی مازندران، 21(1)، 113-103.

- Batty, G. D., Kivimaki, M., Bell, S., Gale, C. R., Shipley, Whitley, E.,  Gunnel, D. (2018). Psychosocial characteristics as potential predictors of suicide in adults: an overview of the      evidence with new results from prospective cohort studies. Translational Psychiatry; 8(22): 1-15.

- Beck, A., Mcdonald, A. (2004). Hopelessness, Depression, Suicidal Ideation Clinical Diagnosis of Depression. Suicide & Life-Threatening Behavior; 23(2): 139-145.

- Bradshaw, M.,  Ellison, Ch. G.,   Marcum, J. P. (2013). Attachment to God, Images of God, and Psychological Distress in a Nationwide Sample of Presbyterians, Int J Psycho Religion; 20(2): 130-147. doi: 10.1080/10508611003608049

- Corey, G. (2013). Theory‌ and‌ practice of counseling and psychotherapy‌ (9th‌ ed). Belmont, CA: Brooks/Cole, Cen gage Learning.

- Greenway, A. P.,  Milne L. C., Clarke, V. (2003). Personality variables, self-esteem and depression and an individual’s perception of god. Mental health, religion& culture; 6(1):  45-58.

- Kit,  A. (1984). Help-seeking behavior and compliance of suicidal patients. Psychiatry Pram; 11(1):6–13. [PubMed]

- Li, D., Zhang, W., Li, X., Zhen, S., & Wang, Y. (2010). Stressful life events and  problematic Internet use by adolescent‌ females‌ and males‌: A mediated moderation  model. Human Behavior; 26(5): 1199 –1207.

- Moxey, A. M., Mcevoy, S. Bowe., & J, Attia. (2011). Spirituality, Religion, among older. Australian Adults. Australian Journal on Aging; 30(20): 82-88.

- Stack, S., Kposowa, A. J. (2011). Religion  & Suicide Acceptability: A Cross-National Analysis. Journal of  the Scientific Study of religion; 50(2): 289-306.  

 - Takada, M.,  Suzuki, A.,   Shima, S.,   Inoue, K.,   Kazukawa, S.,  Hojoh, M. (2009). Associations between Lifestyle Factors, Working Environment, Depressive Symptoms and Suicidal Ideation: A Large-scale Study in Japan, Industrial Health; 2(49): 649-655. doi: 10.2486/indhealth.47.649.

- Teo, A. R., Choi, H. Valenstein, M. (2014). Social Relationships & Depression: Ten-Years Follow-up From Nationality Representative Study; 8(4): 362-396.  

 - Toda, M., Morimoto, K. (2001). Health practice in Islam -The cultural dependence of the lifestyle formation. Environment  Health Med; 5(4):131-133.

 - Trejos-Castillo, E., & Vazsonyi, A. T. (2011). Risky sexual behavior in first & second generation Hispanic immigrant youth; 38(5): 310-319.

- Ventis, W. l. (2000). The Relationships between Religion & Health.  Journal of  Social Issues; 51 (2): 33-48.

- Victoria, Q., Justyna, J., Elieen, F., Regina, M. (2015). Active & passive Problem Solving: Moderating Pole in the Relation Between Depressive Symptoms & Future Suicidal Ideation Varies by Suicide Attempt History. Journal of Clinical Psychology banner; 71(4): 402-412.

- Walker, S. N., Polerrcky, H. (1996). Psychometric evaluation of the health promoting lifestyle profile II. University of  Nebraska Medical Center.

- World Health Organization. (2014). Preventing Suicide: A Resource Series. http:// www.who.int/mental_health/resources/preventing suicide.