نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(ایمیل: mollaei_zeynab@yahoo.com)

2 استاد گروه فقه و حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: mosavi@ri-khomeini.com)

3 دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران. (ایمیل:m.mosavi bonabiau.ac.ir)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت­های زنان می­باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می­گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می­نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می­دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی­ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق­خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه­داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه­ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview Of Women's Rights And Deprivations In Iran And The United Kingdom With An Imam Khomeini's Viewpoint Oriented Approach

نویسندگان [English]

  • Zeynab Mollaei 1
  • Seyyed Mohammad Mousavi Bojnourdi 2
  • Seyyed Mohammad Sadegh Mousavi 3
1 Ph.D. Student, Department of Theology - Jurisprudence and the Principles ofIslamic law, TehranScience and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Email:mollaei_zeynab@yahoo.com)
2 Professor of jurisprudence and law, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author,email:mosavi@ri-khomeini.com)
3 Associate Professor of Jurisprudence and Private Law, ShahidMotahari University, Tehran, Iran. (email:m.mosavi bonabiau.ac.ir)
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the common points, the strength and weakness of the two countries; Iran and England, on the rights and disadvantages of women. The population of the study were the women who have been evaluated in a comparative way. The research method was analytical, descriptive and comparative. Accordingly, information was collected from the Persian and Latin libraries through reference books and articles, and then analyzed. The whole discussed issues and the results of the research showed that, contrary to what was posed in western countries and their pretending to consider the women's rights and claims that Islamic laws as a violation of women's rights, the western intellectuals did not  essentially  say any words on women rights until  the end of the nineteenth century. Women did not enjoy women's rights, by the twentieth century and were even deprived of their basic rights, that is, the right to property, and the civilization of the west confessed to women's rights, and responded positively to women's right to justice, when the capitalist system was forcefully  needed The work of women .While the Islamic religion paying attention to the dignity and high status of women in society and the family, pay particular attention to the worldly welfare and the woman's afterlife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women rights
  • women Deprivation
  • Iran
  • UK

ـ قرآن کریم.

ـ الهوئی نظری، زهرا. (1382). جایگاه زن در فرهنگ و حقوق عصر ساسانی. جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب صبح.

ـ بارتلمه، ا. (1947). زن در حقوق ساسانی. جلدسوم، ترجمه عنایت کاظمی. (1354). تهران: نشر مؤسسه مطبوعاتی عطایی.

ـ بهار، مهرداد. (1369). بندهش. جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر توس.

ـ حاذقی، ابولفضل. (1342). زن از نظر حقوق اسلامی. تکجلدی، چاپ سوم، تهران: چاپخانه مجلس.

ـ خامنه ای، سید محمد. (1375). حقوق زن. جلددوم، چاپ سوم، تهران: نشر علمی فرهنگی.

ـ دانش پژوه، مصطفی.(1381).فلسفه حقوق. قم: نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

ـ دورانت، ویل. (1974). تاریخ تمدن. جلدچهارم، ترجمه مهرداد مهرین .(1383). تهران: نشر اقبال.

ـ رضی، هاشم. (1376). وندیداد. جلدسوم، چاپ ششم، تهران: نشر فکر روز.

- ژوزف، مورف. (1998). سیرتاریخی جایگاه زنان. جلد اول، چاپ اول، ترجمه محمد حسام. (1379). مشهد: نشر نیکا.

ـ صدر، حسن. (1387). حقوق زن در اسلام و اروپا. تکجلدی، تهران: نشر چاپ قیام.

ـ صدیقی، زهرا. (1378). نگاهی به روند جهانی جنبش زنان. جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

- صفایی، حسین. (1383). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. جلدششم، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه تهران.

ـ عبداللهی، فرشته. (1369). دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان. جلد اول، چاپ هفتم، تهران: نشر ققنوس

ـ فریدمن، جین. (1981). فمنیسم. جلد اول، ترجمه غلامرضا رشیدی. (1392). تهران: نشر آشتیان.

ـ فهیمی، فاطمه. (1390). زن و حقوق مالی. جلدششم، چاپ دوم، تهران: نشر خرسندی.

ـ کاظمی، حسن. (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام. جلد پنجم، چاپ دوم، تهران: نشر علوم اسلامی.

ـ کریستین­سن،­ آرتور. (1951). ایران در زمان ساسانیان. جلدپنجم، ترجمه رشید یاسمی. (1385). تهران: نشر ابن سینا.

ـ ماله، آلبر.(1952). تاریخ رم. جلد اول، ترجمه غلامحسین زیرک زاده. (1359). تهران: نشر کتابفروشی سینا.

- محقق داماد، سید مصطفی. (1365). بررسی فقهی حقوق خانواده. جلدسوم، چاپ دوم، تهران: نشر علوم اسلامی.

ـ مزداپور، کتایون.(1369). شایست­ناشایست. تکجلدی، چاپ سوم، تهران: نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ـ مطهری، مرتضی. (1374). نظام حقوق زن در اسلام. جلدششم، چاپ دهم، قم: نشر صدرا.

ـ مطهری، مرتضی. (1375). زن در اسلام. جلدسوم، قم: انتشارات صدرا.

- مظاهری، علی اکبر. (1373). خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام. جلدسوم، چاپ اول، تهران: نشر قطره.

ـ موسوی خمینی، روح الله. (1374). تحریر الوسیله. جلد دوم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

ـ میشل، آندره. (1977). جنبش اجتماعی زنان. جلد دوم، ترجمه هما زنجانی زاده. (1383). مشهد: نشر نیکا.

ـ نصیر، محمد مهدی. (1373). جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام،جلد دوم، تهران: چاپخانه مجلس.

- Booth, P. (2012). Family Law. Sixth Edition, London: Oxford University Press:34.

- Burton, F. (2010). Family law. First Editon, London: Publication of Palgrave:821.

- Cretney, S. M. (2004). Principles of Family law. Second Edition London: Sweet&Maxwell publication:116.

- Elizabeth, M. (1990). A Concise Dictionary of Law. Ninth Edition, London: Oxford University Press:27.        

- Gaffney, R .(2012). Family Law. Firsth Edition, London: Publication of Oxford:401.

- Miller, J. G . (1999). Family Property and Financial Provision. Firsth Edition, London, And Maxwell publication:124.

- Stons, B .(2006). Statutes on family law. edited by mika old ham, MA, PHD, fellow of college. Firsth Edition, combridge: oxford university press:631.

- Sykes, P. (1951). A history of Persia. Firsth Edition, London :368.

- Walker, D. (2003). The Oxford Companion to Law. Second Edition, Oxford: Oxford University Press:100.