نقش تاریخی زنان مجاهد در استقرار حاکمیت الهی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: (asgharim80@gmail.com

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر  بررسی نقش زنان مجاهد در طول تاریخ بشر برای استقرار و استیلای حکومت الهی بود. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر زنان مجاهد در استقرار حاکمیت الهی در طول تاریخ بود که تعدادی ازآن بانوان مجاهد که در این مسیر مقدس به فیض شهادت نایل شده اند، بصورت نمونه در تحقیق مورد بررسی قرار داده شد. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل تاریخی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب تاریخی  موجود  بود. بررسی ها به روش طولی در چندین مرحله قبل از اسلام و صدر اسلام، حادثه کربلا، انقلاب اسلامی ایران، دفاع مقدس، زمان حاضر و عصر ظهور صورت پذیرفته است و در نهایت با ارائه مدلی کاربردی برای جامعه مسلمان ایرانی، نقش زنان در ابعاد گوناگون جهت تحقق آرمان شهر اسلامی و زمینه سازی برای حکومت عدل مهدوی  مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در طول زندگی بشر همواره زنانی به صورت آشکار و پنهان در راستای پیروزی حق بر باطل و استقرار حاکمیت الهی  فعالیت نموده اند  و با جان و مال و وقت و استعداد خود از تفکر حق مداری جانبدرای نموده  و گاه در این مسیر به فیض شهادت نایل آمده اند . همان گونه که  فعالیت بانوان مجاهد  نقش مهمی در شکل گیری تاریخ بشری داشته ، مطالعه تطبیقی سبک زندگی بانوان مجاهد تاریخ و زنان در عصر حاضر  نیز می تواند با ارائه الگوهای عملیاتی ، پاسخگوی بسیاری از چالش های فرهنگی کنونی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Historical Role of Militant Women in Establishing Divine Governance

نویسنده [English]

  • maliheh asghari
Ph. D candidate, Faculty of Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding Author, email: asgharim80@gmail.com)
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of militant women during the history of mankind for the establishment and stewardship of divine rule. The study population in the present study was the mujahid women in establishing the divine sovereignty in history. Some of the mujahid women who were martyred on this sacred route were sampled in the study. The present research was a descriptive study of historical analysis. The method of collecting data was a library information using historical sources. The study considered several era before Islam and the early Islamic era, the Karbala incident, the Islamic Revolution of Iran, the sacred defense, the present time and the Age of Advent. Finally, by presenting a practical model for the Muslim community, the role of women in various dimensions was discussed in order to fulfill the Islamic ideal and the foundation of the rule of Mahdavi's justice. The results showed that throughout human life, women have always been openly and secretly active to pursuit the victory of the right against falsehood and the establishment of divine sovereignty, and devoted with their lives, time, talents and their right oriented thinking. Many of them had been martyred. As the activities of the mojahed women have played an important role in shaping human history, the comparative study of the lifestyle of the mojahed women in this age could also respond to many of the current cultural challenges by providing operational models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mojahed women
  • divine rule
  • history

-قرآن کریم

-ادیبی، اکبر. (1390). انسان رشد یافته در باب جهاد و شهادت. نشریه کوثر،(41): 144-126.

-امین، محسن. (1403ق). اعیان الشیعه،ج۸، بیروت : نشر دارالتعارف .

-ایزدی، حجت الله. (1382). عزت و افتخار حسینی در پرتو جهاد و شهادت. مجله مطالعات راهبردی بسیج، 120(18): 103-19.

-بایبوردی، اسماعیل،کریمیان، علی رضا. (1393). جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران . فصلنامه مطالعات روابط بین الملل،7(28): 102-77.

-پروینی ،خلیل. (1379). تحلیل ادبی و هنری داستان های قرآنی، تهران : نشر فرهنگ گستر .

-تار نمای بیانات مقام معظم رهبری، سخنرانی در بین بسیجیان. (1365). www.leader.ir/fa.

-جوادی آملی، ابراهیم . (1378). زن در آیینه جمال و جلال، قم : نشر اسراء.

-حائری حسینی، سیدکاظم. (1375). زندگی و افکار شهید صدر، ترجمه حسین طارمی،تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

-حسینی، سیده زهرا. (1387). دا .تهران: نشر سوره مهر.

-درویشی، امامی. (2010). مشارکت سیاسی زنان در جنگ ایران و عراق. فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق، 8(32): 37 -50.

-راسل، برتراند. (1929). زناشویی و اخلاق، ترجمه مهدی افشار. (1354). تهران: نشر کاویان .

-راودراد، اعظم، نائبی، هوشنگ. (1386). تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده. مجله پژوهش زنان، 5 (1): 58-27.

-رضوی، مسعود. (1381). پایان تاریخ یا سقوط غرب و آغاز عصر سوم ، تهران: نشر شفیعی.

-شریعتی، علی.(1384). زن در چشم و دل پیامبر (ص). مجله یاد، (75): 54-53.

-صفری، جلیل.(1389). تاثیر نقش فرهنگ ایثار و شهادت بر ارتقای معنوی بسیجیان، مجله حصون، (27):  89-101.

-صمدی، معصومه. (1386). مهدویت، رسالت نظام تعلیم و تربیت در شکل گیری جامعه مهدوی، مجله علوم انسانی، (66):74-47.

-طباطبایی بروجردی، سید حسین. (1380ق ) .جامع الاحادیث ،جلد20 ، قم : نشر المهر .

-طباطبایی، سید محمد حسین .(1377) . تفسیر المیزان ، قم : دفتر انتشارات اسلامی .

-طبری ، محمد بن جریر.(1363ق). دلائل الامامه ، قم : منشورات الرضی.

-علائی رحمانی ، فاطمه.(1369).زن از دیدگاه نهج البلاغه ،قم : انتشارات تبلیغات اسلامی .

-قربانی، سعید.(1395). تاملات آینده پژوهانه در آرمانشهر مهدوی ، تبیین کارکردهای آینده پژوهانه مهدویت، دو فصلنامه آینده پژوهی ایران، 1(1): 78-65.

-قلی زاده، آذر، اسماعیلی، رضا، و میربک، پری. (1386) . آسیب شناسی فرهنگی زنان (با تاکید بر تولیدات فرهنگی شبکه های مختلف تلویزیون ایران )از دیدگاه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سالتحصیلی 1385-1386. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی، (4): 19-40.

-مجلسی،محمدتقی. ( 1037 ق). بحار الانوار ،ج 18، تهران:نشر دارالکتب الاسلامیه .

-مکارم شیرازی،ناصر. (1386). زهرا(س) برترین بانوی جهان، قم: نشر سرور .

-موسوی خمینی، سیدروح الله. (1357). صحیفه امام ( زن از دیدگاه اسلام) ،جلد 6، تهران : نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-موسوی خمینی، سیدروح الله.(1393). جایگاه زن در اندیشهی امام خمینی(ره)،تهران: موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

- هارت، مایکل. (1978). تاثیرگذارترین های تاریخ، ترجمه دکتر محمدحسین آهویی. (1394ق). تهران: نشر روزنه.

-ولوی، علی محمد. (1378). شاهدان شهادت، تهران: نشر شاهد.

-  Keane, M. (2005).Exporting Chinese culture: Industry financing models in film and television.Westminster papers in Communication and culture,) 1(: 11-1.