تحلیل شخصیت گرد آفرید بارویکرد روان شناسی مثبت نگر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، ایران.( نویسنده مسئول، ایمیل: h_alinaghi1359@yahoo.com)

چکیده

هدف ازپژوهش حاضر، تحلیل شخصیت گرد آفرید نخستین بانوی حماسه ملی ایران بارویکرد روان شناسی مثبت نگر مارتین سلیگمن بود. جامعه مورد تحلیل شخصیت  های زنان  شاهنامه به ویژه گرد آفرید می باشد. طرح پژوهش  توصیفی- تحلیلی بود که دربخش توصیفی، اطلاعات با شیوه مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شده است؛ سپس در حوزه ی روان  شناسی به تحلیل  شخصیت گرد آفرید طبق آرای مارتین سلیگمن پرداخته شد . که بر این اساس چند دسته از ویژگی ها ی روان شناسی مثبت نگر که در شخصیت گرد آفرید بوداز جمله خرد، شجاعت، تعالی ،اعتماد به نفس و خودباوری  مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های به دست آمده بیان گر این است که روان شناسی مثبت نگر علمی است که در پی یافتن راهکارهایی مناسب برای زندگی مطلوب بشرامروزی است .در این رویکرد بـه نقـاط قـوت و توان منـدی هـای انسان  از قبیـل شـجاعت، سعادت، خرد ودانایی توجه  می شود و این که انسان ها می توانند با کمک اراده و تحت تأثیر بسیاری ازفضایل ذکر شده در روان شناسی مثبت  نگربه منظور مبارزه با مشکلات، اقدام کنند تادرمسیرزندگی ایده آل و مطلوب خود قرار گیرند، همان گونه که گرد آفرید نماد نخستین زن حماسی ایران،برخلاف حماسه های اروپایی باشجاعت ودانایی خردمندانه تر از فرمانروایان بزرگ جنگ ،عمل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Gordafarid's Character Based on the Positive Psychological Approach

نویسنده [English]

  • Hamideh Alinaghi Langari
M.A. in Persian Language and Literature, Kerman Center Payam Noor University, Kerman, Iran (Corresponding Author, email: h_alinaghi1359@yahoo.com)
چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze the personality of Gordafarid, the first Iranian epic lady by the Martin Siligman positive psychology approach. The population was Shahnameh women and Gordafarid was taken as sample. A descriptive-analytic research project was compiled. In the descriptive field the data collected via library study method; then, in the field of psychology, Gordafarid's character analysis was conducted according to Martin Seligman's point of view. Based on this, several categories of positive psychological characteristics that were discussed in personality; including reason, courage, excellence and self-esteem were studied. The findings suggested that positive scientific psychology subsumed suitable solutions for the good life of humanity. In this approach, attention was drawn to the strengths and potentials of man, such as courage, prosperity, wisdom and knowledge. And that human can act with the help of will and under the influence of many of the virtues mentioned in positive psychology in order to confront the problems, as well as Gordafarid, as a symbol of the first Iranian epic woman, unlike European eagerness had behaved wiser than the great rulers of the war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • character
  • Gordafarid
  • Positive Psychology

- اسلامی ندوشن، محمدعلی. (1370). آواها و ایماها، تهران: انتشارات یزدان.

- اکبری، منوچهر. (1380). شایست و ناشایست زنان در شاهنامه، مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تابستان و پاییز، 994، 81-61.

- خالقی مطلق، جلال. (1394). زنان در شاهنامه، تهران: نشر مروارید.

- رابینز، آنتونی. (1961). توان بی پایان، ترجمه محمد رضا آل یاسین. (1378). تهران: هامون.

- سراّمی، قدمعلی. (1388). از رنگ گل تا رنج خار(شکل شناسی داستانهای شاهنامه)، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

- سلیگمن، مارتین. (2000). روان شناسی مثبت نگر در خدمت خوشنودی پایدار، ترجمه مصطفی تبریزی و همکاران. (1388). تهران: نشر دانژه.

- صنعتی، محمد. (1385). صادق هدایت و هراس از مرگ، تهران: مرکز.

- علیپور، احمد و همکاران. (1386). روان شناسی عمومی، تهران: دانشگاه پیام نور.

- فراست خواه، حسین. (1384). فروید روانکاوی وجرم شناسی. روزنامه الکترونیکی شرق:  www.magiran.ir.

- فردوسی، ابولقاسم. (1374). شاهنامه فردوسی( متن کامل بر اساس نسخه مسکو)، تهران: نشر قطره.

- قبول، احسان، محمد جعفر، یاحقی. (1388). شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه، مجلۀ جستارهای ادبی، 42(1)، 81-65.

- کاپلان، هارولد. ای.، سادوک، بنجامین. (2003). خلاصه روان پزشکی: علوم رفتاری-روانپزشکی بالینی،  ترجمه نصرت اله پورافکاری. (1391). جلد اول، نشر شهر آب.

- کراچی، روح انگیز. (1382). انوگشسب نامه، مقدمه، تصحیح و توضیح، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- کیا، خجسته. (1368). استواری زنان شاهنامه در برابر مردان خودکامه، مجله آدینه، 40(1)، 50-47.

 - هوف، گراهام. گفتاری درباره نقد، ترجمه نسرین پروینی. (1356). تهران: امیرکبیر.