اثر‌بخشی گروه درمانی وجودی بر حساسیت اضطرابی و بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روان شناسی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر­بخشی گروه درمانی وجودی بر حساسیت اضطرابی و بهزیستی روان­شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر که به کلینیک روان­شناسی در شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند، که از جامعه مذکور 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه  برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. پرسشنامه بهزیستی­روان­شناختی ریف (1995) و حساسیت­اضطرابی تیلور و کاکس (1998) به عنوان ابزار ارزشیابی در پیش­آ‍زمون، پس­آ‍زمون مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگان با استفاده از مصاحبه ساختار یافته بالینی و بر اساس اختلال­های محور یک انتخاب شدند. گروه آزمایشی طی 8 هفته تحت درمان وجودی قرار گرفت، و در این مدت در گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی انجام نگرفت. داده­ها با استفاده از روش­های آماری توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نمرات پس­آزمون حساسیت­اضطرابی و بهزیستی­روان­شناختی گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی­داری دارد. بدین ترتیب بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان بیان کرد که شیوه گروه­درمانی­وجودی موجب کاهش علائم حساسیت­اضطرابی و افزایش بهزیستی­روان­شناختی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Of Group Existence Therapy On Anxiety Sensitivity And Psychological Well-Being In Women With Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Behzad Taghipuor
  • Rogaye Barzegaran
Mohaghegh Ardabili University, Department of psychology, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of group existence therapy on psychological well-being and anxiety sensitivity in women with generalized anxiety disorder. This semi-experimental study was conducted using pre-test and post-test with control group from all generalized anxiety disorder patients visited in Ardabil psychological clinic. 30 patients were selected through the convenience sampling method and randomly allocated into two equal experimental and control groups. Participants were selected via structured clinical interview   based on disorders axis I. Experimental group was exposed to 8 weeks of existence therapy, while control group received none. GAD Anxiety Inventory, Ryff Psychological Well-being Questionnaire (1995) and Taylor & Cox anxiety sensitivity Questionnaire (1998) were used in pre-test, post-test and follow up as the study instrument. Data were analyzed by descriptive indices and analysis of covariance. The results showed that there were significant difference in anxiety sensitivity and psychological well-being scores in experimental group and the control group. Thus, based on the findings of this study it could be said that the method of existential group psychotherapy decreased anxiety sensitivity and increased psychological well-being in women with generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence therapy
  • psychological well-being
  • anxiety sensitivity
  • generalized anxiety disorder
-         بیانی، علی­اصغر، کوچکی، عاشورمحمد، بیانی، علی. (1387). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی ریف. مجله روان­پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 14(2)، 151-146.
-          خدادادی­سنگده، جواد، اعتمادی، احمد و علوی کاموسی، عزالدین. (1393). اثر­بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان. مجله پژهش های علوم شناختی و رفتاری، 4(2): 130-119.
-         دلاور، علی. (1391). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران انتشارات رشد.
-         شیخ الاسلامی، علی، قمری کیوی، حسین، مرادی، مسعود و محمدی، یسرا. (1394). اثربخشی گشتالت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی. پژوهش های مشاوره، 14(53): 130-111.
-         کجباف، محمد­باقر، قاسمیان­نژاد، علی نقی و احمدی، سید­حبیب الله. (1394). تاثیر گروه­درمانی معنوی وجودی بر میزان افسردگی، اضطراب و باور به ادامه حیات پس از مرگ با تکیه بر گزارش­های افراد تجربه کننده مرگ در دانشجویان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16(4): 13-4.
-         کوری، جرالد. (2005). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه­ی یحیی سیدمحمدی. (1387). تهران: ارسباران.
-         مرادی­منش، فردین، میرجعفری، سیداحمد.، گودرزی، محمدعلی و نورالله، محمدعلی. (1386). بررسی ویژگی­های روان­سنجی شاخص تجدید نظر شده حساسیت اضطرابی. مجله روانشناسی، 11(4): 426-446.
-         مشهدی، علی، قاسم­پور، عبدالله، اکبری، ایراهیم و ایل­بیگی، رضا. (1392). نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش­بینی اضطراب اجتماعی دانشجویان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(2): 99-89.
-          American psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM_V). Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association,1(2): 189-235.
-          Arrindell, A.W., Heesink, G., & Fei, J. (1999). The satisfaction with life scale (SWLS): Appraisal with 1700 healthy young adults in the ether lands. Personality and individuals Differences. 26: 815-826.
-          Barlow, D.H. (2002). The nature and treatment of anxiety and panic (2nd ed). New York: Guilford press.
-          Bernstein, A., & Zolensky, M.J. (2007). Anxiety sensitivity: Selective review of promising research and future directions. Expert Review of Aerotherapeutics. 7: 97-101.
-          Cox, B.J., Borger, S.C., Taylor, S., Fuentes, K., Ross, L.M. (1999). Anxiety sensitivity and the five factor model of personality. Behavior Research and Therapy. 37(7): 633-641.
-          Damasio, B.F., DeMelo, R.L.P., & DaSilva, J.P. (2013). Meaning in life, Psychological well-Being and Quality of life in Teachers. Paideia. 23(54): 73-82.
-          Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R.E. (2003). Personality, Culture and subjective Well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology. 54: 403-425.
-          Durham, R.C. (2007). Treatment of Generalized Anxiety Disorder, PSY, 6(5) 183-87.
-          Floyd, M., Garfield, A., & Lasota, M.T. (2005). Anxiety Sensitivity and Worry. Journal of Personality and Individual Differences. 38: 1223-1229.
-          Higa-Mcmillan, C.K., Francis, S.E., Rith-Najarian, L., Chorpita, B.F. (2016). Evidence base update: 50 years of research on treatment for child and adolescent anxiety. Journal of clinical child and Adolescent Psychology. 45(2): 91-113.
-          Kircanski, K., Motazavi, A., Castriotta, N., Baker, A., MystkoWski, J., Yi, R., & Craske, M.G. (2012). Challenges to the traditional exposure paradigm: variability in exposure therapy for contamination fears. Journal of behave The Exp Psychiatry. 43: 745-51.
-          Kleftaras, G., & Psarra, E. (2012). Meaning in life, Psychological well-Being and Depressive. Symptomatology: A Comparative Study. Psychology. 4: 337-345.
-          Knapp, A., Blumenthal, H., Mischel, E., Badour, C., & Feldner, E. (2015). Anxiety sensitivity and its Factors in Relation to Generalized Anxiety Disorder among Adolescents. Journal OF Abnormal Child Psychology. 2(7): 1-12.
-          Lebow, J. L. (2008). Twenty-first century psychotherapies :contemporary ,approaches to theory and practice. Johan & sons.
-          Macri, E. & Limoni, C. (2017). Artistic activities and psychological well-being perceived by patients with spinal cord injury. The Arts in Psychotherapy. 54: 1-6.
-          May, R. (1977). The meaning of anxiety (Rev. Ed). New York: Norton.
-          Mclean, P.D., & Woody, S.R. (2001). Anxiety disorders in adults: An evidence-based approach to psychological treatment, (1stead). Oxford: Oxford University press.
-          Mennin, D.S., Heimberg, R.G., Fresco, D.M., & Ritter, M.R. (2008). Is generalized anxiety disorder an anxiety or mood disorder? Considering multiple factors as we ponder the fate of GAD. Depress Anxiety. 25(4): 289-99.
-          Muller-Pinzler, L., Gazzola, V., Keysers, C., Sommer, J., Jansen, A., Frassle, S., Krach, S. (2015). Neural path wav of embarrassment and their modulation by social anxiety. Neuroimage. 119(1): 252-261. 
-          Oensun, M., Ahola, P., Knekt, P., Lindfors, O., Saarinen, P., Tolmunen, T., & et al. (2015). Baseline symptom severity predicts serotonin transporter change during Psychotherapy in patients with major depression. Psychiatry Clinical Neuroscience. 3: 111-116.
-          Reiss, S., Peterson, R.A., Gursky, D.M., & McNally, R.J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behavior Research and Therapy. 4(3): 241-248.
-          Riskind, J.H., Black, D., & Shahar, G. (2010). Cognitive vulnerability to anxiety in the stress generation process: Interaction between the Looming cognitive style and Anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorder. 24(1): 124-8.
-          Roini, C., Ottolini, F., Raffanelli, C., Tossani, E., Ryff, C.D & Fave, A.G. (2003). The Relationship of psychological well-being distress and personality. Psychotherapy Psychosomatic. 72: 268-375.
-          Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). To be happy or to be self-fulfilled: A review of research on hedonic and eudemonic well-being. In S. Fisk (Ed), Annual Review of psychology. 52: 141-166.
-          Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-being in adult life. Current Direction in Psychological Science. 4(4): 99-104.
-          Ryff, C.D., & Singer, B.H. (2004). Positive Health: connecting well-being with biology. Philosophical transaction of the royal society of London. 359(1449): 1383-1394.
-          Ryff, C.D., & Singer, B.H. (2006). Best News Yet on the Six-factor Model of Well-being. Social Science Research. 35(44): 1103-1119.
-          Scher, C.D., & stein, M.B. (2003). Developmental anteccedents of anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorder. 17: 253-69.
-          Schmidt, N.B., & Eggleston, A.M., (2007). Wool away-Bickel K, Fitzpatrick KK, Vasey MW, Richey JA. Anxiety sensitivity amelioration training (ASAT): A longitudinal primary prevention program targeting cognitive vulnerability. Journal of Anxiety Disorder. 21: 302-19.
-          Schmidt, N.B, Keough, M.E, Mitchell, M.A., Reynolds, E.K., Macpherson, L., Zvolensky, M.J., & Lejuez, C.W. (2010). Anxiety sensitivity: Prospective prediction of anxiety among early adolescents. Journal of Anxiety Disorders. 24: 503-508.
-          Steinman, S.h.A., & Teachman, B.A,. (2010). Modifying interpretations among individuals high in anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorder. 24: 71-8.
-          Somers, J.M., Goldner, E,M., Waraich, P., & Hus, L. (2006). Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic review of the literature. Canada Journal of Psychiatry. 51: 100-13.
-          Taylor, S. (1999). Anxiety sensitivity: Theory, research and treatment of the fear of anxiety. Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, New Jersey.
-          Udo, C., Melin-Johansson, C.H., & Danielson, E. (2011). Existential issues Among Health Care Staff in Surgical cancer care Discussions in supervision sessions. European Journal of oncology nursing. 15: 447-453.
-          Vazquez, C., Hervas, G., Rahona, J., & Gomez, D. (2009). Psychological well-being and health. Contributions of positive psychology. An Clinical Health Psychology. 5: 15-27.
-          Wells, A. (2007). (Eds.), Worry and its Psychological disorder. New York: Willey, 356-77.
-          Zimmermann, F.F., Burrell, B., Jordan, J. (2018). The acceptability and potential benefits of mindfulness based interventions in improving psychological well-being for adults with advanced cancer: A systematic review. Complement therapy clinical practice, 30: 68-78.