جهانی شدن فرهنگ و پوشاک سنتی هویت های قومی با تاکید بر ابقای پوشاک زنان کرد غرب ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: shima.karimpour@yahoo.com )

2 دانشیار فلسفه، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. (ایمیل:mpiravivanak@gmail.com)

چکیده

هدف تحقیق حاضر توصیف ساختار اصیل پوشاک زنان کرد، شناسایی عوامل هویت دهی این پوشاک سنتی و پیرو آن، فرآیند جهانی شدن به عنوان یکی از اصلی ترین علل هویت زدایی از آن با تاثیر خود در قالب طراحی پوشاک سنتی جدید بود. جامعه تحقیق حاضر زنان کرد بود که با تکیه برمستندات عینی از پوشش زنان کرد غرب ایران و در عین حال مشاهده پوشش محلی جدید زنان کرد ساکن در کشورهای غربی از طریق رسانه های اینترنتی و شبکه های مجازی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و  گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی، اینترنتی و میدانی بود. همچنین پوشاک سنتی زنان کرد غرب ایران با پوشاک سنتی زنان کرد در جوامع غیرایرانی مقایسه شد. پس از آن که یکی از اصلی ترین علل تغییر این پوشاک سنتی در سایر کشورها شناسایی شد، ساختار تغییریافته پوشاک زنان کرد شرح و علل ابقای ساختار اصیلش در غرب ایران بررسی شد. در نهایت نتایج به دست آمده بیانگر این بود که پوشاک سنتی زنان کرد درسایر کشورها‌ی دربردارنده جمعیت قومی این مردمان،‌ تحت تأثیرمستقیم اثرات فرهنگی جهانی شدن در طراحی مد و پوشاک، ساختاری حداقلی پیدا کرده و اجزا و نشانه هایی که عامل اصلی هویت دهی به این پوشاک بوده اند ساده شده یا از بین رفته اند و در بخش های مختلف آن ارزش های زیبایی شناسانه بر باورها و کارکردها غلبه یافته است. ضمناً علل بقای این پوشاک در ساختار اصیلش در غرب ایران را می توان ناشی از برنامه ریزی کارآمد دولت در حفظ هویت های قومی، پافشاری کردهای ایران بر‌‌آداب ورسوم و سنت ها قومی خود حتی سطحی ترین نمودهای فرهنگی شان و در نهایت مشخصات و ویژگی های خود لباس در هماهنگی اش با حدود و ضوابط پوشش فرهنگ اسلامی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Globalization of Culture and Traditional Clothing of Ethnic Identities With Emphasis On Survival Of Kurdish Women's Clothing In West Of Iran

نویسندگان [English]

  • shima karimpour 1
  • marzieh piravivanak 2
1 M.A. of Research in Art, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran (Email: shima.karimpour@yahoo.com).
2 Associate Professor, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran (Email: mpiravivanak@gmail.com).
چکیده [English]

The purpose of this study was to describe the authenticity of the women's clothing industry, identifying the identity of the traditional garment, and, consequently, the process of globalization as one of the main reasons for identity stripping, to be explained by its impact on the design of a new traditional garment. The research population was the Kurdish women, relying on objective evidence of the Kurdish women dressing in western Iran and at the same time observing the Kurdish women clothes living in Western countries through internet and virtual networks. In the present paper, the method of descriptive-analytical research  was used and  the data was collected from library, online and field observation with data gathering tools such as index cards and computers and finally the traditional Kurdish women's clothing of western Iran was compared with traditional Kurdish women's clothing in Non-Iranian societies. After identifying one of the main causes of the change in these traditional garments in other countries, the modified structure of Kurdish women's clothing was described and the reasons for maintaining original structure in western Iran was investigated. Finally, the results showed that traditional Kurdish women's clothing in the countries containing the ethnic population of these people, influenced by the cultural effects of globalization in the design of fashion and clothing, has a minimalistic (minimal) structure and the components and indications that are the main factor Identity to this garment has been simplified or lost, and in different parts of it, aesthetic values have been overcome by beliefs and functions. Meanwhile, the causes of the survival of this garment in its original structure in western Iran can be attributed to the efficient planning of the state in preserving ethnic identities, the persistence of the Iranian Kurds and their ethnic traditions, even the most superficial cultural expressions, and ultimately their own characteristics In line with the Islamic culture's clothing of Islamic culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization of culture
  • traditional clothing
  • Kurdish women

- آشوری، داریوش. (1375). فرهنگ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.

- امان اللهی، سکندر. (1387). تنوع قومی در بین کردها: نگاهی کلی از دیدگاه انسان شناسی. دوماهنامه چشم انداز ایران. ویژه نامه کردستان، (3)، 30-38.

- اسکندری نیا، ابراهیم(1366). ساختار سازمان ایلات و شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربی، ارومیه: انتشارات انزلی.

- بابایی، پروین و اکبری، فاطمه. (1393). بررسی مبانی نظری طراحی مدلباس زنانه در الگوی ایرانی-اسلامی. فصلنامه نقدکتاب. 1(1و2)، 241-258.

- دهقانی اشکذری، محمدرضا، رحیمی زارچی، محمدرضا. (1390). پوشش ایرانیان در بسترتاریخ و تحلیل تطبیقی با فرهنگ اسلامی. سومین همایش ملی نساجی و پوشاک، یزد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

- عابدینی، اعظم. (1397). مبانی طراحی لباس. تهران: انتشارات آبان.

- عیوضی، محمدرحیم. (1380). جهانی شدن و هویت های قومی. فصلنامه مطالعات ملی. 3(10)، 123-154.

- کسرائیان، نصرالله و عرشی، زیبا. (1372). کردهای ایران. تهران: انتشارات سکه.

- مرادی، علیرضا. (1394). هویت فرهنگی اقوام ایرانی و تاثیر آن بر هویت ملی و انسجام ملی ایرانیان. مجله مهندسی فرهنگی، 9(84)، 128-144.

- مشکور، محمدجواد. (1368). فرهنگ فرق اسلامی. بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.

- مصطفایی، عزیز. (1396). نگاهی به لباس کردی.http:// kalapoor.blogfa.com (بازیابی شده در تاریخ 2مرداد1397).

- Darabi, M. (2018). Kurds: history and culture. https://thekurdishproject.org(access date: 6/2/2018).

- Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford: Berg.

- Hansen, Karen Tranberg. (2018). Anthropology of Dress and Fashion. Bibliographical Guides London: Bloomsbury Academic, 2015. Bloomsbury Fashion Central. Web. 09 Sep. 2018.

- Hayes, S. (2017). A definitive guide to minimalist fashion. https://nosidebar.com/minimalist-fashion(access date: 12/1/2019)

- Hix, L. (2014). Caftan Liberation: How an Ancient Fashion Set Modern Women Free. Collectors Weekly. Retrieved 16 January 2015.

- Iuga, A. (2015). Rebuilding Communities through Their Heritage: Migrants from the Maramureş Region (Northern Romania). In: D. Moisa & J. Roda (eds.) Quebec University Peress, 107–130.

- Krzysztofek, K. (2002). Globalization and the cultural values system,In: Pietraś M., ed. Oblicza procesów globalizacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. www.kurdishfashion.com(access date 26/8/2018).

- Ritzer G. (2008). Sociological Theory. New York, Megrow Hill Publishers.

- Roach-Higgins, M. A. & Eicher, J. B. (1992). Definition and Classification of Dress, in Barnes, R. and Eicher. J. B. Eds. Dress and Gender: Making and Meaning in Cultural Context. Oxford: Berg, 8-28.

- Roach-Higgins, M. A. & Eicher, J. B. (1995). Dress and Identity, in Roach-Higgins, M. A. Eicher, J. B. & Johnson, K. K. Ed. Dress and Identity. New York: Fairchild Publications, 7-18.

- Sperber, D. (1996). Explaining Culture: a Naturalistic Approach. Oxford: Blackwell.

- Swadźba, U. (2011). The Impact of Globalization on the Traditional Value System. In The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, 332-337. Ostrava: University of Ostrava, 2011.

- Younis, D. (2017). Kurdish Iraqi woman designs clothing for the stars. http://www.rudaw.net(access date: 11/7/2018).