مطالعه مردم شناختی روایت های زنانه از دوران جنگ تحمیلی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه تهران، گروه مردم شناسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش پرداختن به روایتی از جنگ است که تجربه زیسته زنانه را شکل داده و آن را بازگو می­کند. زنانی که به نوعی در جنگ شرکت داشته یا به شکلی مستقیم آن را زیسته اند. پژوهش حاضر درصدد مطالعه مردم‌ شناختی روایت‌ های زنانه از دوران جنگ تحمیلی است. روش این پژوهش مطالعه میدانی (مشاهده مشارکتی، جمع­آوری مستندات، مصاحبه روایتی) است. این پژوهش با 50 نفر از زنان شهرستان­های سرپل ذهاب و قصرشیرین  در استان کرمانشاه که جنگ تحمیلی را تجربه کرده اند مصاحبه ­های عمیقی انجام داده است تا بتواند روایت­­های شفاهی زنان از روزهای جنگ تحمیلی را در کنار هم قرار دهد و در نهایت روایتی زنانه از جنگ تحمیلی ارائه نماید. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که جنگ همواره اثرات منفی بر زندگی زنان داشته و آنان را به عنوان یکی از اصلی­ترین قربانیان جنگ مطرح می­نماید. تجربه زیسته زنان بعد از جنگ بر خلاف خود جنگ که محصور در یک برهه­ زمانی و مکانی خاص بوده، در طول زمان و مکان امتداد یافته و حلقه واسطی بین گذشته، حال و آینده می­شوند و باعث تغییرات تأثیرگذاری در زندگی آنان می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anthropological Study Of Feminine Narratives From The Imposed War Era.

نویسنده [English]

  • Minoo Salimi
University of Tehran, Department of Anthropology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to discuss a narrative of lived experience of the war that shaped and represented the women life experiences. Women who had been involved in some kind of war or have lived directly in it. The present study was intended to study the anthropology of female narratives from the imposed war period. The method of this study was field study (participatory observation, facts documentation and narrative interview). The research conducted in-depth interviews with fifty women in Sarpo-le-Zahab and Ghasreshirin in Kermanshah province who had lived and experienced the imposed war so that women's verbal narratives could be integrated to ultimately represent the women's narrative imposed war. Research findings showed that war had negative effects on the lives of women and posed them as one of the main victims of the war. The lived experience of the women after the war, in contrast to the war itself, which was enclosed and terminated at a particular time and place, was extended over time and place and formed a link between the past, the present and the future, and make changes in their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Narrative
  • Women
  • imposed war

- انیسی، فریبا. (1390). سرپل ذهاب در جنگ، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- پناه، زینب. (1388). ویژگی­های زنان رزمنده، قم: شمیم گل نرگس.

- جمشیدی­ها، غلامرضا و حمیدی، نفیسه. (1386). تجربه زنانه از جنگ، مجله پژوهش زنان، دوره 5(2)، 108-81.

- حسینی، اعظم. (1388). دا، تهران: سوره مهر.

- حیدری دلگرم، محمدعلی. (1385). کاروان گمنام، همدان: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.

- خیل فرهنگ، صغری. (1393). مادران چشم به راه، قم: انتخاب اول.

- ذکایی، محمد سعید. (1387). روایت، روایت گری و تحلیل­های شرح‌حال نگارانه، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، دوره 8(1)، 98-69.

- سعیدی راد، عبدالرحیم. (1387). مادر خورشید (خاطراتی از زبان مادران شهدا)، تهران: کتاب مسافر.

-سلیمی، مینو. (1396). مردم شناسی روایت های زنان از دوران دفاع مقدس، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

-فلاح، نسرین. (1392). تجربه دوگانه زنان از جنگ، فصلنامه ادبیات پایداری،5(9)، 264-239.

- فلاح حسینی، صبریه. (1389). داخ، تهران: انتشارات اندیشه زرین.

- قاسمی امین، طاهره. (1383). عشق ماندگار، تهران: بروج.

- گروه نویسندگان. (1371). عملکرد ده ساله بازسازی مناطق آسیب دیده، تهران: ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده.

- گروه نویسندگان. (1386). سرپل ذهاب- راهیان نور (22)، ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس.

- گروه نویسندگان. (1391). زنان و جنگ- پزشکان، پرستاریان و بهیاران، تهران: طلیعه کوثر به سفارش سازمان بسیج زنان کشور.

- گروه نویسندگان. (1391). زنان و جنگ- پشتیبان، تهران: طلیعه کوثر به سفارش سازمان بسیج زنان کشور.

- گروه نویسندگان. (1391). زنان و جنگ- مهاجرین جنگ، تهران: طلیعه کوثر به سفارش سازمان بسیج زنان کشور.

- گفت‌وگو با مطلع محلی، قصر شیرین، 9/11/1395، 12/11/1395،22/10/1391.

- لطیفه. (1420). سیمای ممنوع من، ترجمه نجله خندق. (1383). تهران: پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی و نشر قصه.

-طبیعی، منصور، هاشم پور صادقیان، مریم و هوشیار، آزاده. (1396). مطالعه تجربه اسارت در جنگ ایران و عراق، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10(2)، 30-1.

- مرتوس، جولی ای. (2000). زن، جنگ و بحران، ترجمه نجله خندق. (1383). تهران: پژوهشکده مردم­شناسی سازمان میراث فرهنگی و نشر قصه.

- یاحسینی، سید قاسم و حبیب پور، حبیب . (1386). آیینه­های روبرو، تهران: نشر نیلوفران.

- Barthes, R. (1997). Introduction to the structural analysis of narrative, in Image,music,taste, Essays selected and translated by stephenHeath,79-124,London: Fontana.