اثربخشی طرح‌واره‌ درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و الگوهای حل تعارض در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر طرح‌واره درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و الگوهای حل تعارض در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ(1998) و پرسشنامه الگوهای حل تعارض رحیم(1997) بود. زنان متأهل گروه آزمایش طی 20 جلسه 60 دقیقه ای تحت مداخله طرح واره درمانی با پروتکل درمانی جفری یانگ و همکاران(2003) قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس(مانکوا) و تحلیل کوواریانس تک متغیره(آنکوا) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته نشان داد که طرح واره درمانی برکاهش طرح واره های ناسازگار اولیه و بهبود الگوهای حل تعارض در گروه آزمایش اثربخش است و تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Schema Therapy Efficacy Training On Early Maladaptive Schemas And Conflict Resolution Patterns In Married Women Referring To Counseling Centers

نویسندگان [English]

  • Zeynab Saeidnia
  • Behnam Makvandi
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of schema-based education on early maladaptive schemas and conflict resolution models in married women referred to counseling centers of Ahwaz.The research sample consisted of 30 individuals who were selected by simple random sampling method and replaced in two groups of experimental and control 15subjects each. The present study was a quasi-experimental design with a pre-monogram-post-meteoric design with control group. The measurement tool was Yang's Early Maladaptive Schemas (1998) and Raheem's Conflict Resolution Patterns Questionnaire (1997). Married women in the experimental group were treated with the protocol of treatment with Jeffrey Young et al. (2002) during a 20-minute 60-minute session. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and one way analysis of covariance (ANCOVA). The results showed that the treatment plan was effective in reducing the early maladaptive schemas and improving the conflict resolution patterns in the experimental group and there was a significant difference between the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy Training
  • Early Maladaptive Schemes
  • Conflict Resolution Patterns
- ابراهیمی، امراله، شیخ زین الدینی، سارا و مرآثی، محمدرضا. (1390). رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی بین زنان شاغل فرهنگی و خانه دار. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29، 167: 46-31.
- اسکندری، مرضیه. (1393). مقایسه طرحواره‌های ناسازگارانه اولیه و سازگاری زناشویی در زوجین سازگار و ناسازگار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران.
- حسینی، اصغر. (1394). تأثیر روش درمانی مبتنی بر طرح‌واره بر الگوهای حل تعارضاتت در کارکنان متاهل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرج..
- دشتی، سهیلا. (1394)، اثربخشی آموزش رویکرد خانواده‌درمانی مبتنی بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه زنان با نارضایتی زناشویی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
- رادان، مرضیه. (1391). اثربخشی آموزش مبتنی بر طرح‌واره درمانی بر طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
- رستمی، غلامرضا. (1395). اثربخشی طرح‌واره درمانی به شکل شناختی بر نگرش‌های منفی و طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه در زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
- زندی، شیرین، صالح، نیما و دستنشان، لیلا. (1394). تاثیر طرحواره درمانی شناختی بر تاب آوری و حل تعارض در افراد متاهل. مجله روانشناسی، 4 (4): 342-331.
- لیهی، رابرت. (2003). طرح‌واره درمانی. ترجمه زهرا اندروز و حسن حمیدپور(1390). تهران: ارجمند.
- غلامی، ندا. (1394). تاثیر آموزش تاب آوری بر الگوهای حل تعارض در افراد متاهل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
- مرادی، سینا، فقیه، رضا و جوکار، مهرداد. (1393). بررسی تاثیر طرح‌واره درمانی به شکل شناختی بر حل تعارض و سرسختی روان‌شناختی زوجین. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 13، 3: 290- 295.
- ناصریان، دانیال. (1392). رابطه انعطاف پذیری کنشی و بخشش با الگوی حل تعارض در زنان شاغل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
 
- Carsen, Ee., Stive, k., & Mcden, S. (2014). The efficacy of schema therapy based on cognitive on styles of conflict resolution in personal marital. Behavior Res Therapy. 46: 487-495.
- Campbell, T.L. (2013). The Effectiveness of Family Interventions for Physical Disorders. Journal of Marital and Family. 29 (2): 263-281.
- Eren, R. (2015). The effect of schema therapy based on cognitive on the resiliency and styles of conflict resolution. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262 - 274.
- Epstein, N.B., Baucom, D.H. (2002). Enhanced cognitivebehavioral therapy for couples: A contextual roach.Washington, DC: American Psychological Association; p. 284.
- Green House, H. (2009). Investigating personality characteristic, stress and styles of conflict resolution. International journal of psychological stadies, vol 2, No1.
- Guod, H. (2010). The comparison between of styles of conflict resolution. Behavior and Human
- Jantn, F., & Nlson, S. (2016). The effect of training based on schema therapy on the quality of life and conflict resolution of women marital. Journal of Applied Psychology. V, 47: 109-118.
- Hamamci, M. (2013). The relationship between meta cognitive belief and mental health in patients with leukemia. Journal of Applied Psychology Vol.86,pp. 499-512.
- Muncey, C. (2015). Schema Focused therapy appears effective for BPD treatment. Monitor on psychology.38 (3). 47-59.
- Parden, A., & Andr, I. (2016). The effect of schema therapy based on cognitive on the meta cognitive beliefs and early maladaptive schemes of couples. Journal of Applied Psychology, V 63, (3): 400-409.
- Patersen, R. (2015). training based on schema therapy on the early maladaptive schemes. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262- 274.
- Ryff, C., Ketelear, L., & Wiefferink, C. H. (2010). Assessing empathy in young children: construction and validation of an empathy questionnaire. Journal Personality and individual differences, in press.
- Thomas, A., & Kilman, S. (2015). The effect of training based on schema therapy on the early maladaptive schemes of couples. Journal of Personality assessment, 63 (2), 262- 274.