ارائه طرحی برای مصرف مبتنی بر زیبایی در زنان

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای مصرف مبتنی بر زیبایی در زنان در شهر تهران بود. جامعه پژوهش، زنان ساکن در شهر تهران بودند که به مصارف زیبایی می پرداختند.  نمونه تحقیق حاضر شامل 28 نفر از زنان 18 تا 40 ساله بود که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده­ ها، مصاحبه بود و از کدگذاری به عنوان روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. تحلیل داده­ های حاصل از مصاحبه نشان داد که نقش­ها و کلیشه ­های جنسیتی در بستر جامعه و همچنین ایده­آل­ های­ زیبایی منجر به نارضایتی زنان از تصویر بدن خود شده است و نارضایتی از تصویر بدن زنانه منجر به مصارفی از جمله جراحی زیبایی، رژیم­ درمانی و باشگاه رفتن شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing A Model For Consumption Based On Beauty In Women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saeedirad
  • Hasan Esmailpour
Islamic Azad University Central Tehran Branch, Department of Business Management, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model for beauty-based consumption in women in Tehran. The statistical population of this study was women living in Tehran who have beauty based consumption. The sample of this study included 28 women aged 18-40 years who were selected by snowball sampling method. The research has been done with a qualitative approach and a phenomenological method. The data were collected via interview. Coding was used as the data analysis method. The results showed that gender roles and stereotypes in the society as well as beauty ideals led to women's dissatisfaction with their body image, and dissatisfaction with the female body image led to beautification wares consumption such as cosmetic surgery, diet therapy and going to fitness clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • consumption based on beauty
  • Women
- آبوت، پاملا.، والاس، کلر. (2005). جامعه شناسی زنان، مترجم منیژه نجم عراقی. (1387). چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
- ایلمونن، کای. (2014). تئوری های مصرف مبتنی بر جامعه شناسی مصرف، مترجم کامبیز حیدرزاده .(1393). چاپ اول، تهران: انتشارات حکیم باشی (دانشگاه آزاد).
-  بودریار، ژان. (2007). جامعه مصرفی:اسطوره ها و ساختارها، مترجم پیروز ایزدی. (1390). چاپ سوم، تهران: نشر ثالث.
دوبووار، سیمون. (1949). جنس دوم، مترجم قاسم صنعوی. (1382). چاپ پنجم، تهران: ناشر توس.
- رستگار خالد، امیر.، کاوه، مهدی. (1392). زنان و پروژه زیبایی(مطالعه معانی ذهنی عمل جراحی زیبایی)، نشریه زن در توسعه و سیاست، 11(4)، 478-453.
- سولومون، مایکل آر. (2013). رفتار مصرف کننده، خریدن،داشتن و بودن، مترجم کامبیز حیدرزاده. (1392). تهران: انتشارات بازاریابی.
- فیشر، هلن. (2000). جنس اول، مترجم نغمه صفاریان پور. (1397). چاپ دوم، تهران: نشر نو.
- کوئن، بروس. (1992). درآمدی به جامعه شناسی، مترجم محسن ثلاثی. (1383). چاپ بیست و سوم، تهران: نشر توتیا.
- گیدنز، آنتونی. (2001). جامعه شناسی، مترجم حسن چاوشیان. (1394). چاپ دهم، تهران: نشر نی.
- محمدپور، احمد. (1389). فراروش، بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری ، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
- محمدی اصل، عباس. (1396). برساخت اجتماعی جنسیت، تهران: انتشارات گل آذین.
- مینور، میشل، اس.، موون، جان، سی. (1998). رفتار مصرف کننده، مترجم کامبیز حیدرزاده. (1393). چاپ دوم، تهران: نشرکتاب مهر.
- مرکز آمار ایران. (1395).  https://www.amar.org.ir
- Alhekail,O., Almeshari,A, Alabdulkarim,B., Alkhalifa,M., Almarek,N., Alzuman,O., Abdo, A. (2018). Prevalence and Patterns of the Use of Protein Supplements Among Gym Users, International journal of pharmaceutical research & allied sciences, 7(1), 80–86.
- Andreasen, A. R. (2016). Marketing Social Marketing in the Social Change Marketplace. Journal of Public Policy & Marketing, 21(1), 3–13. https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.3.17602
- Calogero, R. M., Tylka, T. L., Donnelly, L. C., McGetrick, A., & Leger, A. M. (2017). Trappings of femininity: A test of the “beauty as currency” hypothesis in shaping college women’s gender activism. Body Image, 21, 66–70. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.02.008
- Evans, H. (2016). Do women only talk about “female issues”? Gender and issue discussion on Twitter. Online Information Review, 40(5), 660–672. https://doi.org/10.1108/OIR-10-2015-0338
- Fischer, E., & Arnold, S. J. (1986). Sex, Gender Identity, Gender Role Attitudes, and Consumer Behavior: ABSTRACT. Psychology & Marketing, 11(2), 163–182.
- Forbes, G. B., Collinsworth, L. L., Jobe, R. L., Braun, K. D., & Wise, L. M. (2007). Sexism, hostility toward women, and endorsement of beauty ideals and practices: Are beauty ideals associated with oppressive beliefs? Sex Roles, 56(5–6), 265–273. https://doi.org/10.1007/s11199-006-9161-5
- Frederick, D. A., Lever, J., & Peplau, L. A. (2007). Interest in Cosmetic Surgery and Body Image: Views of Men and Women across the Lifespan. Plastic and Reconstructive Surgery, 120(5), 1407–1415. https://doi.org/10.1097/01.prs.0000279375.26157.64
- Furnham, A., Badmin, N., & Sneade, I. (2002). Body image dissatisfaction: Gender differences in eating attitudes, self-esteem, and reasons for exercise. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 136(6), 581–596. https://doi.org/10.1080/00223980209604820
- Guizzo, F., & Cadinu, M. (2017). Effects of objectifying gaze on female cognitive performance: The role of flow experience and internalization of beauty ideals. British Journal of Social Psychology, 56(2), 281–292. https://doi.org/10.1111/bjso.12170
- Kujala, P. (2012). Women and body culture – Life stories , advertising experiences and cultural context in women ’ s identity construction processes (Master's thesis). Retrieved from. http://epub.lib.aalto.fi/en/ethesis/pdf/13123/hse_ethesis_13123.pdf
- Markey, C. N., & Markey, P. M. (2009). Correlates of young women’s interest in obtaining cosmetic surgery. Sex Roles, 61(3–4), 158–166. https://doi.org/10.1007/s11199-009-9625-5
- Markey, C. N., & Markey, P. M. (2010). A correlational and experimental examination of reality television viewing and interest in cosmetic surgery. Body Image, 7(2), 165–171. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2009.10.006
- Siever, Michel D.(1994). Sexual orientation and gender as factors in socioculturally acquired vulnerability to body dissatisfaction and eating disorders, Journal of consulting and clinical psychology, 62(2), 252-260.
- Swami, V., Chamorro-Premuzic, T., Bridges, S., & Furnham, A. (2009). Acceptance of cosmetic surgery: Personality and individual difference predictors. Body Image, 6(1), 7–13. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2008.09.004.
- Workman, J. E., & Johnson, K. K. P. (1991). The role of cosmetics in attributions about sexual harassment. Sex Roles, 24(11–12), 759–769. https://doi.org/10.1007/BF00288211.