تبیین جامعه شناختی مشکلات تعاونی‌های زنان با تمرکز بر توانمندی های مورد نیاز مدیران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، همدان، ایران.

2 دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی مسائل و مشکلات تعاونی­ های زنان با تمرکز بر توانمندی مدیران با استفاده از روش کیفی بود که برای جمع­ آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مشاهده و مصاحبه نیمه­ ساختارمند استفاده شد. جامعه آماری، مدیرعاملان تعاونی­ های زنان استان همدان (55 مدیر عامل) بودند که به صورت تمام­ شماری مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش تحلیل محتوای استقراری و کدگذاری و طبقه­بندی استفاده گردید. یافته­ ها نشان داد که مسائل و مشکلات تعاونی­های زنان عبارتند از: محدودیت­ های درون خانواده، نگرانی در مورد مسئولیت­ های زندگی، ضعف در عملکرد سازمان­های حمایتی، مشکلات مالی، تبعیض جنسیتی، ضعف جسمانی، نگرانی از آینده و ضعف در برقراری ارتباط. این مشکلات را می­توان در چهار دسته کلی ­تر جای داد که عبارتند از: مسائل و مشکلات روان شناختی، جامعه­ شناختی، اقتصادی و نهادی ـ مدیریتی. در نهایت این چهار طبقه را در دو طبقه کلی، مشکلات درون فردی و مشکلات برون فردی دسته­ بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining The Sociological Problems Of Women Cooperatives By Focusing On Managers’ Needed Capabilities

نویسندگان [English]

  • Nasim Izadi 1
  • Pouria Ataei 2
  • Ahmad Yaghoubi Farani 1
1 Bu-AliSina University in Hamedan, Department of Agricultural Extensionand Education, Hamedan, Iran.
2 Tarbiat Modares University in Tehran, Department of Agricultural Extensionand Education, Tehran , Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the women cooperatives problems via focusing on the managers’ needed capabilities by qualitative method. Observation and semi-structured interviews were used to collect data. The population were executive managers of women cooperatives in Hamedan province (55 executive managers), who were interviewed as all the numbers. The deductive content analysis, coding and classification methods was used to analyze the data. The results showed that the problems of women cooperatives included: restrictions within the family, worry about the life responsibilities, support organizations poor performance, financial problems, gender discrimination, poor health, worrying about the future and weaknesses in communication. The problems could be more generally fit into four categories: the problems of psychological, sociological, economic and administrative entity. Finally, these four categories  could be classified in two general categories, problems with interpersonal and intrapersonal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological explanation
  • women cooperatives problems managers’ needed capabilities

- آجیلی، عبدالعظیم.، منجم­زاده، زهره. و اشرفی، پریسا. (1388). بررسی مسائل و مشکلات تعاونی­های زنان استان خوزستان و راه­های ارتقای کمی و کیفی آنها. تعاون، 20(208 و 209)، 79-63.

- آگهی، حسین.، میرک­زاده، علی اصغر. و تقی­بیگی، معصومه. (1391). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی. زن و جامعه، (3)11، 202-181.

- اعظمی، موسی.، عطائی، پوریا.، علی­آبادی، وحید. و موسیوند، مریم. (1395). ارزیابی تأثیر مؤلفه­های توانمندسازی روان­شناختی بر مشارکت اجتماعی زنان در سازمان­های اجتماع- محور: کاربرد معادلات ساختاری. زن و جامعه، 7(1)، 143-162.

- بوذرجمهری، خدیجه.، قاسمی، مریم. و شجاعی­مقدم، الهام. (1393). بررسی اثر شرکت­های تعاونی روستایی زنان در توانمندسازی اجتماعی اعضاء. همایشملیزنوتوسعهپایدارروستایی، مشهد 23 مهرماه.

- حضرتی، مجید.، مجیدی، بتول. و رحمانی، بیژن. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر مؤفقیت تعاونی­های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده، تعاون، 21(3)، 109-89.

- زمانی میاندشتی، ناصر.، عطائی، پوریا. و ایزدی، نسیم. (1391). بررسی سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان روستایی (مورد مطالعه: تعاونی زنان تفیهان شهرستان شیراز). زن در توسعه و سیاست، 10(4)، 172-153.

- شعبانعلی فمی، حسین.، چوبچیان، شهلا.، رحیم­زاده، معصومه.، و رسولی، فاطمه. (1385). شناخت و تحلیل سازه­های موفقیت شرکت­های تعاونی زنان در ایران. مطالعات زنان، 4(2)، 109-89.

- عباسی، محمد. (1389). باور تعاون. انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.

- عطائی، پوریا. و زمانی میاندشتی، ناصر. (1390). نقش تعاونی­های زنان روستایی در توانمندسازی اعضا. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 3-42(3)، 444-433.

- عطائی، پوریا. و ایزدی، نسیم. (1394). سازه­های تأثیرگذار بر زیان­دهی تعاونی­های روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)، 196-181.

- عطائی، پوریا.، ایزدی، نسیم. و یعقوبی فرانی، احمد. (1395 الف). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق استان همدان. تعاون و کشاورزی، 5(18)، 28-1.

- عطائی، پوریا.، علی­آبادی، وحید. و نجاتیان، شیوا. (1395 ب).عوامل مؤثر بر ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونی­های کشاورزی شهرستان زنجان. برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(28)، 96-77.

- عطائی، پوریا. و زمانی میاندشتی، ناصر. (1396). سطوح توانمندی روان­شناختی اعضای تعاونی زنان تفیهان شیراز. زن و جامعه، 8(1)، 76-57.

- عیدی، سمیه. و سعدی، حشمت­اله. (1390). عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­ها در استان چهار محال و بختیاری. مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، دانشگاه بوعلی سینا، 15 و16 تیرماه، همدان.

- فال سلیمان، محمود.، میکانیکی، جواد.، صادقی، حجت­اله. و دزگی، عالیه. (1392). بررسی نقش شرکت­های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا (مطالعه موردی شرکت­های تعاونی خوسف و خراشاد در استان خراسان جنوبی). برنامه­ریزی فضایی (جغرافیا)، 3(14)، 116-95.

فدائی بوشهری، محبوبه. (1392). بررسی عوامل مرتبط بر حضور زنان در اقتصاد تعاونی در میان تعاونی­های فعال زنان استان گلستان. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میکرو پروژه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان. ص 105.

- فیروزآبادی، سید احمد.، ایمانی جاجرمی، حسین. و دباغی، حمیده. (1397). تعاونی­های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: تعاونی زنان روستایی مهرآفرین ارم- شهرستان پاکدشت). زن در توسعه و سیاست، 16(1)، 173-149.

- کلانتری، خلیل. و لوایی آدریانی، رسول. (1395). شناسایی و تبیین چالش­های پیش­روی شرکت­های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی. تعاون و کشاورزی، 5(17)، 51-33.

- گزارش سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر، (1394). تهران.

- منفرد، نوذر. (1395). زمینه­یابی تشکیل تعاونی­های زنان و بررسی مشکلات حضور زنان در تعاونی­ها (مورد مطالعه: استان بوشهر). نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3(1)، 33-17.

- موحدی، رضا. و علی توکلی، فاطمه. (1396). تحلیل موانع تجمیع سرمایه­های خرد زنان در تعاونی­های زنان روستایی شهرستان جیرفت. مطالعات اجتماعی- روان­شناختی زنان، 15(1)، 133-99.

- موحدی، رضا.، قادری، علی اکبر. و اعظمی، موسی. (1397). بررسی نیازهای آموزشی و مشکلات اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه در شهرستان پاوه. تعاون و کشاورزی، 7(25)، 73-41.

- نکویی نایینی، سید علی. و محمدی، اعظم. (1390). بررسی میزان مشارکت اعضا و تاثیر آن در موفقیت تعاونی­های روستایی شهرستان اصفهان. فصلنامه اجتماعی تعاون، 22(8)، 53-37.

- هاشمی، فائزه.، ملک محمدی، ایرج. و موحد محمدی، حمید. (1390). عوامل موثر بر میزان مشارکت اعضا در تعاونی­های تولید کشاورزی استان تهران. تعاون، 22(5)، 66-47.

- یزدان­پناه، لیلا. و صمدیان، فاطمه. (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت­های تعاونی (مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان). تعاون، 20(202 و 203)، 19-29.

- Bezboruah, K. C., & Pillai, V. (2015). Exploring the Participation of Women in Financial Cooperatives and Credit Unions in Developing Countries. Voluntas, 26(3), 913-940. doi:10.1007/s11266-014-9467-9

- Bretos, I., & Marcuello, C. (2017). Revisiting globalization challenges and opportunities in the development of cooperatives. Annals of Public and Cooperative Economics, 88(1), 47-73. doi:10.1111/apce.12145

- Brookings, D. (2009).  south dakota cooperative fish and wildlife  plains bios tress laboratory 138, SD 57007.

- Chellappan, K. (2007). Need for Reformes in Industrial Agricultural Co- operatives, in Co- operatives in the New Millennium, edited by R.Selvaraiu, New Delhi, and Vikas publishing House PVT.Ltd.

- Chowdhury, S. S., & Bhattacharya, S. (2015). The role of cooperative in empowerment of tribal women: A study in West Bengal. Man in India, 95(3), 515-534.

- Dowlati, N., and Naderi Mehdiei, K. (2011). Factors Affecting the Stagnation of Rural Cooperative Societies (Case Study: Hamedan Province). 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.

- Fernández, A., Fernández, R. R., Rivera, C. A., & Calero, S. (2016). Challenges in the management of tobacco agricultural production cooperatives at Pinar del Rio, Cuba. Agroalimentaria, 22(42), 119-132.

- Izadi, N., Hayati, D., & Ataei, P. (2013). The role of Cooperative activity in industrial launching and creating jobs. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 12(3), 1032-1034.

- Jackson, M.A. (2010). Empowering Women of Nepal: An Experience of Empowerment in the Land of the Himalaya. M.A Thesis, Prescott College in Adventure Education.

- Jackson, A. J. H. (2016). The Cooperative Movement and the Education of Working Men and Women: Provision by a Local Society in Lincoln, England, 1861-1914. International Labor and Working-Class History, 90, 28-51. doi:10.1017/S014754791600020X

- Loureno, M. L., & Loureno, C. E. N. (2016). Women workers, social sustainability and working time: A study in a cooperative guided by the principles of solidarity economy. Social Responsibility Journal, 12(3), 571-583. doi:10.1108/SRJ-09-2015-0140

- Martí, E. M., Izquierdo, R. J. S., & Lajara-Camilleri, N. (2015) Spanish Citrus Cooperatives: Keys to Success and Challenges for the Future. Vol. 1065. Acta Horticulturae, 1871-1876.

- Meier zu Selhausen, F. (2016). What Determines Women’s Participation in Collective Action? Evidence from a Western Ugandan Coffee Cooperative. Feminist Economics, 22(1), 130-157. doi:10.1080/13545701.2015.1088960

- Mohammadi Torkashvand, A., Badragheh, A., Allahyari, M. S., Samari, D., and Solouki, M. (2011). Factors Affecting Failure of Fishery Cooperatives In Guilan Province. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.

- Morolong, B. L. K. (2015). Reflections from inside the world of empowered women: The case of Thota-ea-Moli, Ha Luka Multi-Purpose Cooperative, in Lesotho Cases on Grassroots Campaigns for Community Empowerment and Social Change, 50-74.

- Peterson, N. D. (2014). We are daughters of the sea: Strategies, gender, and empowerment in a Mexican women's cooperative. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 19(1), 148-167. doi:10.1111/jlca.12064

- Raniga, T. (2017). Participatory Experiences of Women in Economic Development Cooperatives in Bhambayi, KwaZulu-Natal, South Africa. Research on Social Work Practice, 27(2), 215-222. doi:10.1177/1049731516671595

- Unal,V. (2008). acomparative study of success and failure of  fishiry cooperatives in the agean, turkey jornal compillation©2009 Blackwell verlag, berlin ISSN0175-8659.