راهکارهای ارتقاء فرهنگ مطالعه در میان زنان عضو کتابخانه های عمومی شهر ملایر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری، دانشگاه پیام نور، قم، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: ghaffari130@yahoo.com)

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مطالعه راهکارهای ارتقاء فرهنگ مطالعه در زنان عضو کتابخانه­ های عمومی شهر ملایر بود. جامعه مورد پژوهش 220 نفر بوده که تعداد  212 نفربه آن پاسخ داده اند  . پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام شد و نتایج نشان داد که؛ مهمترین راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه به ترتیب عبارت بودند از: «توجه به نیازهای اطلاعاتی و انجام پژوهش هایی در رابطه با نیازسنجی منابع درخواستی» با میانگین 34/3 درصد، «مثبت نشان دادن تأثیر مطالعه بر سایر یادگیری­ ها» با میانگین 30/3 درصد، «ساخت و تجهیز کتابخانه­ های روستایی» با میانگین 26/3 درصد و «تهیه منابع جدید» با میانگین 25/3 درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Promoting Strategies Of Study Culture Among Female Members Of Public Libraries In Malayer City

نویسنده [English]

  • saeed ghaffari
Associate Professor at Department of Library Sciences, Qum Payam Noor University, Qum, Iran (corresponding author; email: ghaffari130@yahoo.com)
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the promoting strategies of study culture among female members of public libraries in Malayer city. 220 questionnaires were distributed among all the female members. 212 questionnaires were returned. According to the results; the most important ways to promote the study culture was "paying attention to needed information and conduct research in relation to the needs assessment of requested resources" with an average of %34.3, "positively showing the impact of study on other learning" with average of %3.3, "building up and equipping rural libraries" with average %3.26, and "providing new resources" with average of  %3.2 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study
  • study culture
  • public libraries

- باب الحوائجی، فهیمه؛ یزدانی راد، مهرزاد. (1389). تحلیل مقالات مجلات تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی درباره ترویج کتابخوانی و کتابخانه های کودکان از سال 1378 تا 1387. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)، 161، 4(63)، 53-31.

- خنیفر، حسین؛ طاهری، فاطمه؛ سیار، ابوالقاسم. (1393). راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25(2)، 86-105.

- زارعی، عیسی. (1392). رسانه ملی و فرهنگ کتابخوانی. چاپ اول، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.

- شعاری نژاد، علی اکبر. (1386). ادبیات کودکان. چاپ چهاردهم، تهران: نشر اطلاعات.

- عماد، نسرین دخت. (1394). خدمات کتابخانه های عمومی. تهران: انتشارات کتابدار.

- قناویزچی، محمدعلی؛ داورپناه، محمد رضا. (1393). بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 10(40)، 15-1.

- مرادمند، علی. (1389). بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه­های عمومی، 16 (2)، 114-95.

- معرف زاده، عبدالحمید؛ ایرجی، شهرزاد. (1389). بررسی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهرستان ماهشهر. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16(1)، 170-143.

- همائی، مهدی؛ اشرفی ریزی، حسین. (1392). بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی.  ماهنامه علمی تخصصی صدای جهموری اسلامی ایران، 11(69)، 54-48.

-احمدی، اسماعیل. (1396). شبکه های اجتماعی، اینترنتی و خواندن. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 23(91)، 48 -69.

-رحمانی، بتول. (1384). فرهنگ ایجاد انگیزه مطالعاتی. نشریه فرهنگ آموزش، 1،17(6-5)، 47-63.

-محمدی، مسعود؛ قاضی میرسعید، سیدجواد؛ کلبادی نژاد، کمیل؛ پهلوان زاده، باقر. (1396). بررسی وضعیت مطلاعه در میان مراجعان به کتابخانه های عمومی شهرستان سرپل ذهاب و تحلیل دلایل انگیزشی و بازدارنده به مطالعه. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 10( 36)، 73-63.

- Krejcie, R. V.  & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement.

- Lester, James. (2014).  Writing research papers: A complete guide. 23th ed. New york:  HARPER Collins College pub.

- Roman, S.,  &Fiore, C. D. (2010). Do public library summer reading program  close the achievement gaps. Children & Libraries: The Journal of the  Association for Library, 8 (3),123-138.

- Stranger- Johannessen, E. (2014). Promoting a reading culture through a rural  community library in Uganda. International Federation of Library Associations  and Institutions, 40 (2), 46-67.

- Thomas,  L.  L.  (2009).  Rescuing  Reading  at  the  Community  College.  The   Journal  of  the  Virginia Community College, 14(1), 5 – 14.

- Wigfield, A, Guthrie, J. T.,  Tonks, S., &  Perencevich,  K. C.  (2014).  Children's  motivation  for  reading:  Domain  specificity  and  instructional influences.  Journal of Educational Research, 97(6), 299-309.