ادراک معنایی بانوان از فضاهای شهری پس از طرح توسعه با استفاده از نظریه زمینه ای

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه معماری و شهرسازی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد موثر ادراکی بانوان در استفاده از فضا و تبیین نظریه ای بر درک زنان از پیامدهای برنامه ریزی توسعه جدید حرم خواهر امام رضا(ع) بود. ­پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و روش آن مردم نگاری می باشد. داده­ها با استفاده از روش­های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه گردآوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش"نـــظریــه زمینه ­ای" استفاده شده است. بر اساس روش نمونه ­گیری کیفی ـ هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، سی و هفت نفر از بانوان 20 تا 40 سال محله ساغری سازان رشت در این مطالعه شرکت کردند. با استفاده از روش “نظریه زمینه ­ای”و کدگذاری داده ها، 10مقوله هسته نهایی از یافته های اولیه استخراج شدند. نتیجه نهایی این بررسی بر “بازگشت به امنیت و آسایش پیشین مجموعه” تاکید داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women Perception Of Urban Spaces After The Development Plan Using The Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Hamid Pour hosein roshan
  • Hashem Dadash pour
Tarbiat Modares University in Tehran, Department of Architecture And Urban Planning, Tehran , Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research was to identify the effective dimensions of women perception of urban space and initiate a new women perception theory on the consequences of the Imam Reza's sister Shrine Development Plan. The present study was a qualitative and its method was ethnography. Data were collected by using participatory observation methods and interview technique. To analyze the data and provide the ultimate theory the "Grounded Theory" methodology was applied. In according to qualitative sampling and theoretical saturation criterion, thirty-seven women  of 20 to 40 years old participated in the study. Using "Grounded Theory" methodology and encrypts the data, ten category and one final core were extracted. The final result of the research had emphasized on the "return to previous safety and comfort of the space."

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic perception
  • Women
  • Urban Space
  • Grounded Theory
- بزی، خدارحم؛ رضایی، بیت اله. (1391). بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر امنیت در شهر زابل. فصلنامهآمایشجغرافیاییفضا، 2(5)، 36-18.

- رضازاده، راضیه؛ محمدی، مریم. (1388). بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهای شهری. نشریه هنرهای زیبا، 38، 114-105

- سیفایی، مهسا. (1384). مطلوبیتسنجیفضاهایعمومیشهریجهتاستفادهگروههایخاص، اجتماعی(زنان) دربرنامهریزیمشارکتی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

- صادقی، علیرضا؛ احمدی، فریال؛ غفاری، نازنین و رفیعیان، مجتبی. (1391). تدقیق انگاره های حاکم بر حضور زنان مسلمان در عرصه های عمومی شهری. مجلهمطالعاتشهری، 1(1)، 71-85.

- ضابطیان، الهام؛ خدایی، زهرا. (1388). رویکرد مشارکتی و اجتماعی محور در ایجاد فضاهای امن شهری. فصلنامهمدیریتشهری، 1(3)، 149-163

- قرایی، فریبا. (1391). شناسایی عوامل کیفیت محیط با تکیه بر ویژگی های کالبدی و زیبایی شناختی و تاثیر آن بر حضور زنان در فضاهای عمومی شهر. سمینار زنان و زندگی شهری، تهران، ایران.

- گلچین فر، صهبا. (1384). عواملموثربرتعاملاجتماعیدرفضاهایبازشهری. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر، دانشگاه علم و صنعت. تهران.

- محمد پور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش (منطق و طرح در روش شناسی کیفی). تهران: نشر جامعه شناسان.

- محمد پور، احمد. (1388). روش در روش. تهران: نشر جامعه شناسان.

- محمد پور، احمد. (1390). فراروش. تهران: نشر جامعه شناسان.

- مدنی پور، علی. (1996). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندهای اجتماعی و مکانی. ترجمه فرهاد مرتضایی. (1387). تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

 

- Corbin, J. & Strauss, A. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thous and Oaks ,CA: Sage.

- Corbin, J. & Strauss, A.(2008).Basics of qualitative research: Techniques to developing grounded theory (3rd Ed.). Los Angeles, CA: Sage.

- Fenster, T. (2005). The right to the gendered city: Different formations of belonging in everyday life. Journal of Gender Studies, 14(3), 217-231.

- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago. Aldine.

- Johnson, A. M. & Miles, R. (2014). Toward more inclusive public spaces: Learning from the everyday experiences of Muslim Arab women in New York City. Environment and Planning A, 46, 1892–1907.

- Sweet, E. L. & Ortiz Escalante, S. (2010). Planning responds to gender violence: Evidence from Spain, Mexico and the United States. Urban Studies, 47, 2129–2147.

- Wekerle, Gerda R. (2002). Gendered Spaces of a Pluralistic Citizenship, in ' Democracy, Citizenship and the Global City. Engin F.Isin, Rutledge, London.

- Whitzman, C., Andrew, C., & Viswanath, K. (2014). Partnerships for women’s safety in the city: “Four legs for a good table.” Environment and Urbanization, 26, 443–456.

- Whyte, W. H. (1980). the Social Life of Small Urban Spaces Conservation Foundation. Washington D.C.