بررسی تطبیقی شخصیت زن در آثار فهیمه رحیمی و دانیل استیل مطالعه موردی: رمان پنجره و رمان طلوع عشق

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانش آموخته زبان و ادبیات تطبیقی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: Mgh0883@gmail.com)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران.( zahirinav@yahoo.com)

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیل، اردبیل، ایران.( moharami@ama.ac.ir)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شخصیّت پردازی زن در آثار فهیمه رحیمی و دانیل استیل با توجه به متفاوت بودن شرایط فرهنگی- مذهبی دو نویسنده بود. ادبیات داستانی به ویژه رمان­نویسی یکی از زمینه ­های جالب توجه و مهم در عرصه پژوهش­های تطبیقی است. شخصیت ها نه فقط به خاطر جاذبه ذاتی­شان، بلکه به این دلیل انتخاب می­شوند که معرف طبقات خاصی از افراد یک فرهنگ هستند. «فهیمه رحیمی» نویسنده ایرانی و «دانیل استیل» نویسنده آمریکایی از جمله ادیبانی هستند که در رمان هایشان به بیان احساسات زنان و مسائل و مشکلات آنان پرداختند و اندیشه های خود را منعکس نمودند. این پژوهش بر آن است که به روش توصیفی- تحلیلی، وجوهی از شخصیّت زن در رمان «پنجره» نوشته­ی فهیمه رحیمی و رمان «طلوع عشق» نوشته­ی دانیل استیل را بررسی نماید. یافته ­ها نشان داد که داستان پنجره، رئالیستی و داستان طلوع عشق، ناتورالیستی می­باشد. هم­چنین رمان پنجره فهیمه عامه پسند بوده که یک داستان ایرانی خالی از هر گونه تصاویر غربی که در بستر یک زندگی اجتماعی با فرهنگ ایرانی شکل گرفته است. در رمان طلوع عشق، کلیشه­ های جنسیتی در شخصیت­های مرد و زن آن دیده می­شود و توانایی هایی متفاوت مردان و زنان را مطرح می­سازد. شخصیت ­های اول در رمان پنجره، شخصیتی ایستاست ولی در رمان طلوع عشق شخصیت اول زن، شخصیتی پویا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Female Character in Works by Fahimeh Rahimi and Daniel Steele Case study: “Window” and “Dawn of Love”

نویسندگان [English]

  • Shorangiz Mortazavi 1
  • Bigan zahirinav 2
  • Ramin moharami 3
1 M.A. Student, Comparative Literature and Language, Department of Humanities, University of Mohaghegh Ardabil, Ardebil, Iran. (Corresponding author, email: Mgh0883@gmail.com)
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, , Department of Humanities, University of Mohaghegh Ardabil, Ardebil, Iran.( zahirinav@yahoo.com)
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, , Department of Humanities, University of Mohaghegh Ardabil, Ardebil, Iran.( moharami@ama.ac.ir)
چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the comparative characterization of women in the works of Fahimeh Rahimi and Daniel Steele; regarding the different cultural-religious conditions of the two writers. Fiction, especially novel writing, is one of the most interesting and important fields in the comparative research. Characters were chosen not only because of their intrinsic gravity, but also because they represented certain classes of people in a culture. Persian writer Fahime Rahimi and Daniel Steele the American writers who had included the expressing of the women's emotions and their problems in their novels. The present paper sought to examine the features of the female character in the novel "Window" by Fahime Rahimi and the novel "The Dawn of Love" written by Daniel Steel in a descriptive-analytical way. The findings showed that the story of the “Window”, was realistic and the “Dawn of Love” story was naturalistic. Also, the “Window“ novel of Fahimehi was popular, an Iranian story free of any western images that have formed in the context of a social life with Iranian culture. In the novel “Dawn of Love”, gender stereotypes were featured in male and female characters, and presented the different abilities of men and women. The first characters in the “Window” novel was a staunch character, but in the novel The Dawn of Love, the first character of the woman was a dynamic person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daniel Steele
  • Fahime Rahimi
  • Dawn of Love
  • Window

- آتش سودا، محمد علی؛ حریری جهرمی، امیر. (1389). شخصیّت­پردازی در رمان همسایه­ها. پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی. پیش شماره ی 1:  28-9.

- استیل، دانیل. (2013). سفرعشق، ترجمه سعید درودی. (1376). تهران: انتشارات مهتاب بهزاد.

- استیل، دانیل. (1948) طلوع عشق، ترجمه سعید درودی. (1377). تهران: انتشارات مهتاب بهزاد.

- اسکات کارد، اورسون. (1951). شخصیّت­پردازی و زاویه­ی دید در داستان، ترجمه پریسا خسروی سامانی. (1386). اهواز: انتشارات رسش.

- اکبری، فاطمه. (1397). شمیم نرجس. نبشتن زگفتن مهم­تر شناس (شخصیت و شخصیت­پردازی). فصلنامه بین المللی و فرهنگی- هنری.  شماره 26:  14- 12.

- پراپ، ولادیمیر. (1926). ریخت­شناسی قصه­های پریان، ترجمه فریدون بدره­ای. (1386). تهران: انتشارات توس.

- حسینی، مریم. (1384). ماه ادبیات و فلسفه (روایت زنانه در داستان نویسی زنانه)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- دهقانپور، مهدیه؛ صادق زاده، محمود؛ و حیدری نیا، هادی. (1389). بررسی شخصیت زن در کتاب پنجره فهیمه رحیمی. پایان­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

- رحیمی، فهیمه. (1372). زخم خوردگان تقدیر، چاپ سوم، تهران: نشر چکاوک.

- رحیمی، فهیمه. (1392). پنجره، چاپ 22، تهران: نشر چکاوک.

- زرین کوب، عبدالحسین. (1374). نقش بر آب، چاپ سوم، تهران: انتشارات سخن.

- سید حسینی، رضا. (1384). مکتب­های ادبی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات نگاه.

- سیّد حسینی، سیما. (1375). فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.

- شمیسا، سیروس. (1386). انواع ادبی، چاپ دوم، تهران: نشر میترا.

- عبدی، صلاح الدین؛ زمانی، شهلا. (1390). شخصیّت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب گیلانی ( بررسی موردی سه رمان: لیال ترکستان، عذراء جاکرتا و عمالقمه الشمال). زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، دوره ی دوم، شماره ی 3، صص 116-97.

- فرانکفورد، ریچارد ؛ نچمپا، دیوید. (2008). روش­های پژوهش در علوم اجتماعی. ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضل. (1381). تهران: انتشارات سروش.

- قلندرزاده دریایی، فاطمه. (1390). کلیشه­های جنسیتی در رمان­های عامه پسند با تحلیل سه رمان از پر فروش­ترین آثار دهه­های 1370 و 1380. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان.

- کریمی، محمد؛ بابازاده اقدم، عسگر. (1391). بررسی شخصیت­پردازی زن و خصوصیات اجتماعی وی در رمان­های تاریخی جرجی زیدان (عنوان عربی: طریقه رسم شخصیه المرأه و خصائصها الاجتماعیه فی روایات جرجی زیدان التاریخیه). فصل نامه­ی علمی- پژوهشی نقد ادب معاصر عربی. سال دوم. شماره سوم: 161-141.   

- کاظمیان فرد، مریم. (1389). پژوهشی در رمان­های عامه پسند با تحلیل ساختاری از نسرین ثامنی، فهیمه رحیمی و م. مؤدب پور، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان.

- کهدویی، محمد کاظم؛ شیروانی، مرضیه. (1388). شخصیّت­پردازی قهرمان زن در رمان­های شوهر آهوخانم و سووشون. بهار و تابستان. شماره 48:  86- 71.

- مرادی، فاطمه؛ سمیع زاده، رضا. (1392). ضرورت تعلیم و تربیت زنان در اندیشه قاسم امین مصری و پروین اعتصامی. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. دوره 7. شماره 28: 126- 101.

- محمودیان، محمد رفیع. (1382). نظریه رمان و ویژگی­های رمان فارسی، تهران: انتشارات فروزان.

- مرّوت، منصور. (1385). آشنایی با مکتب­های ادبی، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

- مستوری، مصطفی. (1387). مبانی داستان کوتاه، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

- مقدادی، بهرام. (1393). دانشنامه­ی نقد ادبی از افلاتون تا به امروز، چاپ اول، تهران: نشر چشمه.

- میرصادقی، جمال. (1385). عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران: نشر سخن.

- میرصادقی، جمال. (1395). راهنمای رمان نویسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.

- ناظمیان، رضا؛ طباطبایی، سمیه السادات. (1391). بررسی تطبیقی شخصیت اصلی و شخصیت­پردازی آن در استان حادثه شرف یوسف ادریس و سنگ-های شیطان منیرو روانی پور. کاوش­نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی میان عربی- فارسی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه رازی کرمانشاه. سال دوم. شماره 7: 151- 131.

- نوروزی، زینب؛ اسلام، علیرضا؛ جعفری، علیرضا. (1393). تحلیل جامعه شناختی شخصیّت در رمان بادبادک باز. دوره 18، شماره ی60، صص173-145.

- یوحنان، جان. (1977). گستره­ی شعر پارسی در انگلستان و آمریکا، ترجمه احمد تمیم­داری. (1386). تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.