بررسی مهمترین موانع مؤثر بر اشتغال زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، کاشمر، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی مهمترین موانع مؤثر بر اشتغال زنان روستایی انجام‌شده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان روستایی شهرستان زیرکوه در سال 1396 بود (بر اساس آخرین آمارها 19737 نفر)؛ که از بین آن‌ها تعداد 358 نفر، با استفاده از روش­ های نمونه­ گیری در دسترس، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع توصیفی ـ مقایسه‌ای بود. ابزار پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش موانع اشتغال زنان بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین زنان شاغل و خانه‌دار در موانع فرهنگی و اجتماعی (003/0=P)، موانع آموزشی مدیریتی (048/0=P) و موانع فنی (001/0=P) تفاوت معنی‌دار ولی در موانع اقتصادی (999/0=P)، موانع روان‌شناختی (440/0=P) و موانع سیاست‌گذاری (084/0=P) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Most Important Barriers Affecting The Employment Of Rural

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Akharti 1
  • Elahe Ahangri 1
  • Mohammad Tahan 2
1 Payame Noor of Kashmar University , Department of Psychology and Educational Sciences, Kashmar, Iran.
2 Islamic Azad University Birjand Branch, Young Researchers and Researchers Club, Department of Psychology and Educational Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the most important barriers affecting the employment of rural women. The statistical population included all rural women in Zorkouh city in 2017 (19737 individuals according to the latest census); 358 of them were selected using simple sampling method. The research design was comparative descriptive. The data were collected by implementing a researcher-initiated questionnaire for measuring the barriers of women's employment. To analyze the data, multivariate analysis of variance was used. The results showed that there was a significant difference between employed and housewives in social and cultural barriers (P = 0.003), educational management barriers (P = 0.048) and technical barriers (P = 0.001), but there was no any significant difference in economic barriers (P = 0.999), psychological barriers (P = 0.440) and policy barriers (P = 0.084).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • employment barriers
  • rural women
  • Zorkouh city
- اسمعیلی، سرور. (1390). بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در شهر ایلام و ارائه راهکارها. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه­ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
- پور رجب، پیمان؛ آزاد منش، شهرام و محمدی، محمدرضا. (1392). نگرشی جامعه شناختی به انگیزه های شروع کسب کار در زنان کارآفرین روستایی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 15-1.
- ترکمانی، جواد و میرزایی، مهرنوش. (1378). تحلیل اقتصادی عوامل مؤثّر بر مشارکت زنان روستایی در فعّالیّت‌های تولیدی همراه با دستمزد، روستا و توسعه، 3 (12):81-97.
- تولایی، نسرین. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان. در مجموعه مقالات کارگاه آموزشی، توسعه مشارکت زنان/ برگزار کنندگان دانشگاه علامه.
- حسین­آبادی، فاطمه و عبداللهی، فائزه. (1393). اشتغال زنان و نقش آن در توسعه اقتصاد کشور، اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی، قم، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران، شرکت پنام خط نوین.
- حمایتی کلش، سواد. (1389). مطالعه و بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- دادورخانی، فضیله. (1385). توسعه روستایی و چالش­های اشتغال زنان. پژوهش های جغرافیایی، 55: 171-188.
- روشن­نیا، داوود؛ خادمی، رقیه؛ کردی، لیلا و صلحی فام اصل، ژیلا. (1394). بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و محدودیتهای انان. ماهنامه اجتماعی اقتصادی علمی فرهنگی کار و جامعه، 160، 82-98.
- ﯾﺰدﺧواستی، بهجت و احمدی، وکیل. (1386). بررسی وضیعت فعالیت و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری 1385. مجله مطالعات زنان، 1(3): 9-32.
- علیزاده، مرجان. (1390). نقش اشتغال زنان در توسعه. فصلنامه علمی پزوهشی زن و فرهنگ، 2(5):49-59.
- عمادی، محمدحسین. (1380). تسریع روند توسعه روستایی از طریق اولویت بخشی به زنان. مجموعه مقالات زن و مشارکت سیاسی و اجتماعی. تهران: نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور مشارکت زنان، 19-23.
- غفاری، مریم. (1377). زنان اشتغال یا خانه داری کدامیک؟ تهران: روزنامه همشهری، 6(1521): 1-5.
- غلامعلی زاده، ثمیه و رضایی مقدم، کورش. (1388). چالش­های عمده مشارکت زنان روستایی در تعاونی­ها، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 25.
- قادرمرزی، حامد؛ جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود و نظری سرمازه، حمید. (1394). شناسایی موانع توسعه کارآفرینیِ زنان روستایی )مطالعه موردی:  دهستان شلیل شهرستان اردل(. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 5(17): 103-118.
- مرکز آمار ایران (1396). گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال در شهرستان زیرکوه.
- مرکز آمار ایران. (1393). گزارش مرکز آمار ازوضعیت اشتغال درایران.
- میرک­زاده، علی اصغر؛ علی آبادی، وحید و شمس، علی. (1389). واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه­های آموزشی و ترویجی. فصلنامه روستا و توسعه، 13(2): 147-165.
- نجفی کانی، علی اکبر؛ حسام، مهدی و آشور، حدیثه. (1393). سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، مورد مطالعه: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان، فصل نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4(10): 56-37.
- Azahari, D. H. (2008). Indonesian ruralwomen: The roleinagricultural development”.Analisis Kebijakan Pertanian, 6(1): 1-10.
- Damisa, M. A., & yohamma, M. (2007). Role of rural women in farm management decision making process: Ordered Probit Analysis. World Journal of Agricultural Sciences, 3(4): 543-546.
- Hoque, M., & itohara, Y. (2008). participation and decision making role of rural women in economic activities: A comparative study for members of the micro-credit organizations in Bangladesh. Journal of social scinces, 4(3): 299-236.