رابطه بین نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و عوامل فراتشخیصی با اختلال عملکرد جنسی زنان

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه روان شناسی، نیشابور، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین نشانه­ های اختلال اضطراب فراگیر و عوامل فراتشخیصی با اختلال عملکرد جنسی زنان انجام گردید. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی-همبستگی 231 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1395 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ­ها با استفاده از مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006)، پرسشنامه تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی (فریستون و همکاران، 1994)، اجتناب شناختی (سکستون و دوگاس، 2004)، فراشناخت (ولز و کارترایت- هاتون، 2004)، راهبردهای تنظیم شناختی (گارنفسکی و همکاران، 2001)، پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2007) و شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن و همکاران، 2000) صورت پذیرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین نشانه­ های اختلال اضطراب فراگیر و اختلال عملکرد جنسی زنان رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین، بین عوامل فراتشخیصی و اختلال عملکرد جنسی زنان رابطه معنی داری وجود دارد. هم­چنین، نشانه ­های اختلال اضطراب فراگیر و عوامل فراتشخیصی مرتبط (تحمل ناپذیری بلاتکلیفی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار) پیش­بینی کننده نشانه­ های اختلال عملکرد جنسی در زنان بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Generalized Anxiety Disorder's Symptoms And Trans-diagnostic Factors With Sexual Function Disorder In Women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hossein Savarzade
  • Ahmad Mansouri
Islamic Azad Uniuersity Neyshabur Branch, Department of Psychology, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between symptoms of generalized anxiety disorder and trans-diagnostic factors with sexual function disorder in women. For this purpose, in a descriptive-correlational study, 231 women referred to health centers in Mashhad in 2016 were selected by available convenience sampling method. The participants completed Generalized Anxiety Disorder 7-item Scale (GAD-7) (2006), Cognitive Avoidance Questionnaire (2008), Intolerance Of Uncertainty Scale (1994), Metacognition Questionnaire (2004), Acceptance And Action Questionnaire-II (2011), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2006) and Female Sexual Function Index (2000). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed that there was a significant relationship between symptoms of generalized anxiety disorder and sexual dysfunction in women. Also, there was a significant relationship between trans-diagnostic factors and sexual dysfunction in women. Finally, the results indicated that symptoms of generalized anxiety disorder and related factors of trans-diagnostic (intolerance of uncertainty and maladaptive adaptive cognitive emotion regulation strategies) predicted the symptoms of sexual dysfunction in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalized anxiety
  • intolerance of uncertainty
  • sexual function disorder
  • trans-diagnostic factors
- خدایاری­فرد، محمد.، منصوری، احمد.، بشارت، محمدعلی.، غلامعلی لواسانی، مسعود. (1396). بررسی مروری مدل‌های نظری برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر. تعالی بالینی، ۶(۲): ۲۳-۳۸.
- درعلی، رویا.، و سهرابی، نادره. (1393). نقش واسطه­گری تعارض­های زناشویی در رابطه بین سبک­های تنظیم شناختی هیجانی و کیفیت روابط جنسی. مشاوره کاربردی، 4(2): 48-37.
- دهقانی، شیدا.، و خالقی­پور، شهناز. (1395). مدل­یابی معادلات ساختاری عملکرد جنسی زنان بر اساس ناگویی خلقی، سیستم بازداری-فعال­سازی رفتاری و صفات شخصیت. زن و فرهنگ، 8(29): 46-31.
- سپهریان، فیروزه.، و حسین پور، لیلا. (1391). اختلال کارکرد جنسی زنان و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان ارومیه. مجله پزشکی ارومیه، ۲۳(۲): 154-148.
- شیرین­زاده دستگیری، صمد.، گودرزی، محمدعلی.، غنی­زاده، احمد.، و تقوی، سیدمحمدرضا. (1387). مقایسه باورهای شناختی و مسئولیت­پذیری در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 52(14، پیاپی 1): 55-46.
- صابری حسین­آباد، مصطفی.، زارعی، اکرم.، موسوی، سیدحسین.، و امینی، میلاد. (1394). مردان مبتلا به ناتوانی جنسی: افسردگی و اضطراب. مجموعه مقالات کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی. مازندران: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.
- محمدی، خدیجه.، حیدری، معصومه.، و فقیه­زاده، سقراط. (1387). اعتبار نسخه فارسی مقیاس عملکرد جنسی زنان شاخص FSFI به‌عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان. پایش، 7(3): 278-269.
- منصوری، احمد. (1396). نقش تعدیل­کننده و واسطه­ای مقابله­های معنوی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عوامل فراتشخیصی و نشانه­های اختلال اضطراب فراگیر: طراحی و آزمون یک مدل مفهومی. رساله دکتری، رشته روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
- Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48(10): 974-83.
- Aldao, A. (2012). Emotion regulation strategies as transdiagnostic processes: A closer look at the invariance of their form and function. Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica, 17(3): 261-278.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5rd ed). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2014). Abnormal psychological: An integrative approach. NewYork: Cengage learning.
- Behar, E., DiMarco, I. D., Hekler, E. B., Mohlman, J., & Staples, A. (2009). Current theoretical models of generalized anxiety disorder: conceptual review and treatment implications. Journal of Anxiety Disorders, 23(8): 1011–1023.
- Bond, F.W., Hayes, S.C., Baer, R.A., Carpenter, K.M., Guenole, N., Orcutt, H.K., Waltz, T., & Zettle, R.D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behaviour Therapy, 42(4): 676-88.
- Borkovec,T., Robinson, E., Pruzinsky,T., & DePree, J. (1983). Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour Research and Therapy, 21(1): 9–16.
- Bradford, A., & Meston, C.M. (2006). The impact of anxiety on sexual arousal in momen. Behaviour Research and Therapy, 44(8): 1067-1077.
- Buhr, K., & Dugas, M.J. (2002). The Intolerance of Uncertainty Scale: psychometric properties of the English version. Behaviour research and therapy, 40(8): 931-945.
- Dugas, M. J., & Robichaud, M. (2007). Cognitive Behavioral Treatment for Generalized Anxiety Aisorder: From Science to Practice. New York: Taylor & Francis Group.
- Faubion, S.S., & Parish, S.J. (2017). Sexual dysfunction in women: Can we talk about it? Cleveland Clinic journal of medicine, 84(5): 367-376.
- Figueira, I., Possidente, E., Marques, C., & Hayes, K. (2001). Sexual dysfunction: a neglected complication of panic disorder and social phobia. Archives of Sexual Behavior, 30(4): 369-377.
- Freeston, M. H., Rhéaume, J., Letarte, H., Dugas, M. J., & Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? Personality and Individual Differences, 17(6): 791–802.
- Garnefski, N., & Kraaij V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire- development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences, 41(6): 1045-1053.
- Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8): 1311–1327.
- Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1): 224–237.
- Harvey, A.G., Watkins, E., Mensell, W., & Shafran, R. (2004). Cognitive behavioural processes across psychological disorders: A transdiagnostic approach to research and treatment. New York: Oxford University Press.
- Kendurkar, A., & Kaur, B. (2008). Major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, and generalized anxiety disorder: do the sexual dysfunctions differ? Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry, 10(4): 299-305.
- McCabe, M. (2005). The role of performance anxiety in the development and maintenance of sexual dysfunction in men and women. International Journal of Stress Management, 12(4): 379-388.
- McCabe, M.P., Sharlip, I.D., Lewis, R., Atalla, E., Balon, R., Fisher, A.D., Laumann, E., Lee, S.W., & Segraves, R.T. (2016). Risk factors for sexual dysfunction among women and men: A consensus statement from the fourth international consultation on sexual medicine 2015. The journal of sexual medicine, 13(2): 153-167.
- Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 43(10): 1281–1310.
- Nolen-Hoeksema, S., & Watkins, E.R. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories review. Perspectives on Psychological Science, 6(6): 589-609.
- Okomo, U., Ogugbue, M., Inyang, E., & Meremikwu, M.M. (2017). Sexual counselling for treating or preventing sexual dysfunction in women living with female genital mutilation: A systematic review. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 136(Suppl. 1): 38-42.
- Rajkumar, R. P., & Kumaran, A. K. (2015). Depression and anxiety in men with sexual dysfunction: A retrospective study. Comprehensive Psychiatry, 60(1): 114-118.
- Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2002). Expanding our conceptualization of and treatment for generalized anxiety disorder: Integrating mindfulness/acceptance-based approaches with existing cognitive behavioral models. Clinical Psychology: Science and Practice, 9(1): 54–68.
- Rosen. C., Brown. J., Heiman. S., Leiblum. C., Meston. R., Shabsigh. D., Ferguson. R., & D’Agostino, J.R. (2000). The Female Sex ual Function Index (FSFI): A multidimens ional self-report instrument for the as sessment of female sexual function. Journal of Sex & Marital Therapy, 26(2): 191–208.
- Sadock, B.J., Sadock, V.A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan and Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavioral Science/Clinical Psychiatry. NewYork: Wolters Kluwer.
- Sadovsky, R., & Nusbaum, M. (2006). Sexual health inquiry and support is a primary care priority. The journal of sexual medicine, 3(1): 3-11.
- Sexton, K. A., & Dugas, M. J. (2008). The Cognitive avoidance questionnaire: validation of the English translation. Journal of Anxiety Disorders, 22(3): 355–370.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Lowe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. Archives of Internal Medicine, 166(10): 1092-1097.
- Vulink, N.C., Denys, D., Bus, L., & Westenberg, H.G. (2006). Sexual pleasure in women with obsessive-compulsive disorder? Journal of Affective Disorders, 91(1): 19-25.
- Wells, A. (2007). Cognition about cognition: metacognitive therapy and change in generalized anxiety disorder and social phobia. Cognitive and Behavioral Practice, 14(1): 18-25.
- Wells, A., & Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy, 42(4): 385–396.
- Yehuda, R., Lehrner, A., & Rosenbaum, T.Y. (2015). PTSD and sexual dysfunction in men and women. The Journal of Sexual Medicine, 12(5):1107-1119.