نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران، گروه کارآفرینی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 148 نفر از زنان کارآفرین منتخب صاحب کسب ‌و کار در سیزدهمین همایش توسعه کارآفرینی زنان ایرانی می­باشند و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 106 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. از لحاظ هدف، پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. داده‌های لازم از طریق پرسشنامه­های استاندارد جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر نقش مثبت و معنادار شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر هوشیاری کارآفرینانه و انگیزش شغلی آن­ها می‌باشد. هم­چنین نتیجه گرفته شد که شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین نقش غیرمستقیم بر انگیزش شغلی از طریق متغیر میانجی هوشیاری کارآفرینانه دارد. با توجه به رابطه شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین بر انگیزش شغلی، می‌توان بیان کرد که ارتباطات گسترده و موثر زنان از طریق شبکه‌های اجتماعی می­تواند به انگیزه بالاتر و در نهایت عملکرد بهتر آنها در زمینه کسب وکار منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact Of Women Entrepreneurs Social Networking On Job Motivation: The Mediating Role Of Entrepreneurial Alertness

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Gelard 1
  • Elaheh Asgari 2
  • Maryam Hosseiny 2
  • Amer Dehghan Najmabadi 3
1 Islamic Azad University Tehran South Branch, Department of governmental management, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University Tehran South Branch, Department of Business Management, Tehran, Iran.
3 University of Tehran, Department of Entrepreneurship, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of social networks of female entrepreneurs on job motivation with the mediating role of entrepreneurial alertness. The statistical population of the study includes all the 148 female entrepreneur business owners at the Thirteenth Women Entrepreneurship Development Conference. 106 of the introduced women were selected as sample by using simple random sampling. The current research in the terms of purpose was an applied research and it was a descriptive-survey regarding the data collection. The essential data has been collected by questionnaire administering. The data analysis was conducted via the structural equation modeling (SEM). The results of the research indicated that the social networks of female entrepreneurs had a positive significant effect on entrepreneurial alertness and their job motivation. It was also concluded that social networks of female entrepreneurs had indirect effects on job motivation through the mediating variable of entrepreneurial alertness. Regarding the relationship of entrepreneurship women's social networks to their job motivation, women could improve their business performance and motivation through extended and effective communication in the social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Female Entrepreneurs
  • job motivation
  • Entrepreneurial Alertness
- آراستی، زهرا؛ طرزمنی، الناز (۱۳۹۲). چگونگی تغییر نقش شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحله نوپایی به تثبیت: مورد مطالعه بخش صادرات، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 6 ، شماره 4، صص: 19-1.
- داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- گلرد، پروانه؛ حسینی، مریم؛ عسگری، الهه (۱۳۹۶). رابطه شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب وکارهای زنان با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و تبعیض جنسیتی ، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره۱۰ ، شماره ۲ ، صص ۳۱۸-۲۹۹.
- Ahmad, H. M., & Naimat, S. (2011). Networking and women entrepreneurs: Beyond patriarchal traditions. African Journal of Business Management,5(14), 5784-5791.
- Al Mutairi, A., & Fayez, F. (2015). Factors motivating female entrepreneurs in Kuwait. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 20(1), 50.
- Arasti, Z., & Bahmani, N. (2017). Women’s Entrepreneurship in Iran. In Iranian Entrepreneurship. Springer International Publishing, 1(1), 109-137.
- Azmi, I. A. G. (2017). Muslim Women Entrepreneurs Motivation in SMEs: A Quantitative Study in Asia Pacific Countries. Asian Economic and Financial Review, 7(1), 27.
- BarNir, A., & Smith, K. A. (2002). Interfirm alliances in the small business: The role of social networks. Journal of small business management, 40(3), 219-232.
- Bianchi, M., Parisi, V., & Salvatore, R. (2016). Female entrepreneurs: motivations and constraints. An Italian regional study. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 8(3), 198-220.
- Blank, R. (2010). Women Owned Businesses in the 21st Century. U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration. White House Council on Women and Girls. Accessed from http://www.esa.doc.gov/sites/default /files/women-owned-businesses.pdf. 
- Brush, C. G., De Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8-24.
- De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2006). Introduction to the special issue: Towards building cumulative knowledge on women's entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and practice, 30(5), 585-593.
- Farr-Wharton, R., & Brunetto, Y. (2007). Women entrepreneurs, opportunity recognition and government-sponsored business networks: A social capital perspective. Women in Management Review, 22(3), 187-207.
- Fisher, M., Boland, R., & Lyytinen, K. (2016). Social networking as the production and consumption of a self. Information and Organization, 26(4), 131-145.
- Global Entrepreneurship Monitor. (2017). Global Entrepreneurship Monitor Special Report Women Entrepreneurs, The Center for Women’s Leadership at Babson College, Babson College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak & Tecnológico de Monterrey.
- Hallen, B. L. (2008). The causes and consequences of the initial network positions of new organizations: From whom do entrepreneurs receive investments?. Administrative Science Quarterly, 53(4), 685-718.
- Hansen, J. M., & Levin, M. A. (2016). The effect of apathetic motivation on employees' intentions to use social media for businesses. Journal of Business Research, 69(12), 6058-6066.
- Hanson, S., & Blake, M. (2009). Gender and entrepreneurial networks.Regional Studies, 43(1), 135-149.
- Iakovleva, T. (2017). Motivation of Women Business Owners: Case of Russia and Norway. In Entrepreneurship in Transition Economies. Springer International Publishing, 1(1), 381-399.
- Jack, S. L. (2010). Approaches to studying networks: Implications and outcomes. Journal of Business Venturing, 25(1), 120-137.
- Jesurajan, V., & Gnanadhas, M. (2011). A study on the factors motivating women to become entrepreneurs in the Tirunelveli District. Asian Journal of Business and Economics, 1(11), 1-14.
- Kelley, D., Bosma, N. S&  Amorós, J. E. (2011). Global entrepreneurship monitors 2010 executive report. 1-83.
- Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press.
- Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling, New York: Guilford publications.
- Klyver, K. (2011). Gender differences in entrepreneurial networks: adding an alter perspective. Gender in management: An international journal, 26(5), 332-350.
- Koen, J., Van Vianen, A. E., Van Hooft, E. A., & Klehe, U. C. (2016). How experienced autonomy can improve job seekers' motivation, job search, and chance of finding reemployment. Journal of Vocational Behavior, 95, 31-44.
- Lee, J. (1996). The motivation of women entrepreneurs in Singapore. Women in Management Review, 11(2), 18-29.
- Lent, R. W. (2013). Career‐life preparedness: Revisiting career planning and adjustment in the new workplace. The Career Development Quarterly, 61(1), 2-14.
- Li-Barber, K. T. (2012). Self-disclosure and student satisfaction with Facebook. Computers in Human behavior, 28(2), 624-630.
- Morse, E. A., Fowler, S. W., & Lawrence, T. B. (2007). The impact of virtual embeddedness on new venture survival: Overcoming the liabilities of newness. Entrepreneurship theory and practice, 31(2), 139-159.
- Neghabi, S., Zafarian, R., Yusefi, M., & Rezvani, M. ( 2012). Explaining the Role of the Relationship of Networking Behavior in Entrepreneurial Behavior (Case Study: Companies Founded in Science and Technology Parks), Entrepreneurship Development Quarterly, 4(15), 25-43.
- Obschonka, M., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2017). Entrepreneurship as a twenty-first century skill: Entrepreneurial alertness and intention in the transition to adulthood. Small Business Economics, 48(3), 487-501.
- Osman, I., Ahmad, Z. A., Husin, A., Bakar, S. A., & Tanwir, N. D. (2009). Following the Trail of Women Homestay Entrepreneurs in Malaysia: Understanding Their Motivation and Empowerment. TEAM Journal of Hospitality and Tourism, 6(1), 24-35.
- Sadi, M. A., & Al-Ghazali, B. M. (2012). The dynamics of entrepreneurial motivation among women: A comparative study of businesswomen in Saudi Arabia and Bahrain. In The GCC Economies. Springer New York, 1(1), 217-227.
- Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
- Upton III, L. O., Broming, E. J., Upton, R. L., & Greencastle, I. N. (2014). Research on Women Entrepreneurs’ Social Networks.  National Women’s Business Council, 407, 1-47.
- Van Hooft, E. A., Wanberg, C. R., & Van Hoye, G. (2013). Moving beyond job search quantity: Towards a conceptualization and self-regulatory framework of job search quality. Organizational Psychology Review, 3(1), 3-40.
- Wang, P., Tyra, J., Chan, E., Malchow, T., Kune, D. F., Hopper, N., & Kim, Y. (2008). Attacking the kad network. In Proceedings of the 4th international conference on Security and privacy in communication networks (p. 23). ACM.
- Wang, Y. L., Ellinger, A. D., & Jim Wu, Y. C. (2013). Entrepreneurial opportunity recognition: an empirical study of R&D personnel. Management Decision, 51(2), 248-266.
- Weber, C., & Kratzer, J. (2013). Social entrepreneurship, social networks and social value creation: a quantitative analysis among social entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 1, 5(3), 217-239.
- Xie, X., & Lv, J. (2016). Social networks of female tech-entrepreneurs and new venture performance: the moderating effects of entrepreneurial alertness and gender discrimination. International entrepreneurship and management journal, 12(4), 963-983.