نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مشاوره، تهران، ایران.

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روان شناسی، تهران، ایران.

4 دانشگاه الزهرا، گروه مشاوره، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در پیش بینی دلزدگی زناشویی دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. نمونه آماری پژوهش 256 نفر زن متاهل بود که به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس دلزدگی زناشویی کایزر (1993)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن (1998) شاخص ارزشمندی زندگی باتیستا و آلموند (1973) پرسشنامه بخشش رای (2001) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی ساده نشان داد که بین تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی در تبیین و پیش بینی واریانس دلزدگی زناشویی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Differentiation, Life Meaningfulness And Forgiveness in Predicting Marital Disaffection In The Married Female Students

نویسندگان [English]

  • Kobra Kazemian Moghaddam 1
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 2
  • Ali Reza Kiamanesh 3
  • Simin Hoseinian 4
1 Islamic Azad University Science and Research Branch in Tehran, Department of Counseling, Tehran, Iran.
2 Shahid Chamran University in Ahvaz, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
3 Islamic Azad University Science and Research Branch in Tehran, Department of Psychology, Tehran, Iran.
4 AlZahra University, Department of Counseling, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role of differentiation, meaningful life and forgiveness in predicting marital disaffection in the married female students of Islamic Azad University of Dezful. The research sample consisted of 256 married women that were randomly selected using random numbers table. The research was descriptive and correlational. The instruments of this study were Kayser’s Marital Disaffection Scale(1993) ,  Skowron’s Differentiation of Self Inventory—Revised,  Batista and Almond(1973 Life- Regard Index(LRI) and Rye’s Forgiveness Questionnaire (2001). In order to analyze the data; correlation coefficient and multiple regression were implemented. The results showed that the correlation coefficients of differentiation, life meaningful and forgiveness with marital disaffection were negatively significant. In conclusion, the results showed that differentiation, life meaningful and forgiveness played significant role in explaining and predicting the variance of marital disaffection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation
  • life meaningful
  • forgiveness
  • marital disaffection

-آریامنش، صابر؛ فلاح چای، سید رضا؛ زارعی، اقبال. (1392). مقایسه تمایزیافتگی بین زوج های رضایت مند و زوج های دارای تعارض زناشویی در شهر بندرعباس. مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره،  3(1)، 89-81.

-احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف. (1388). رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آن ها. مجله یافته های نو در روان شناسی، 4(12)، 136-123.

-افخمی، ایمانه؛ بهرامی، فاطمه؛ فاتحی زاده، مریم. (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد. فصلنامه خانواده پژوهشی، 3(9)، 442-431.

-پاینز، آیالا مالاچ. (1996). دلزدگی از روابط زناشویی. ترجمه ی حبیب گوهری راد. (1383). تهران: انتشارات رادمهر.

-تبریزی، مصطفی. (1383). بررسی و مقایسه اثربخشی گروه درمانی تلفیقی زوجها مساحت درمانی گروهی بک و کتاب درمانی در کاهش نارضایتی زناشویی. پایان نامه دکتری، رشته مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ فلاحتی، شهره؛ هومن، عباس. (1387). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

-حامدی، رباب؛ خسروی، زهره؛ پیوسته گر، مهرانگیز؛ درویزه، زهرا؛ خدابخش، روشنک؛ صرامی، غلامرضا. (1391). بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیت رابطه با غیر هم جنس در دانشجویان مجرد. فصلنامه مطالعات روان شناختی، 8(4)، 57-71.

-خجسته مهر، رضا؛ کرایی، امین؛ رجبی، غلامرضا. (1389). بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج. مجله مطالعات روان شناختی، 6(1)، 184-155.

-دانش، عصمت. (1389). بررسی اثربخشی روش ارتباط محاوره ای در افزایش سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار. فصلنامه خانواده پژوهی، 6 (3)، 391-373.

-دغاغله، فاطمه؛ عسگری، پرویز؛ حیدری، علیرضا. (1391). رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی. مجله یافته های نو در روان شناسی، 7(23)، 69-57.

-رحمت اللهی، فرحناز؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، احمد. (1385). آسیب شناسی زندگی زناشویی. فصلنامه تازه های روان درمانی، 11(42)، 26-8.

-زارع، حسین؛ غباری بناب، باقر؛ شمس نطنزی، علیرضا؛ صادق خانی،اسد الله. (1391).  رابطه بین سبک های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوج ها. مجله مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(8)، 43-22.

-زندی پور، طیبه؛ یادگاری، هاجر. (1386). ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متأهل غیربومی دانشگاه های تهران. مجله مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 5(3)، 122-109.

-زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت؛ ناهیدپور، فرزانه. (1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران. فصلنامه علمی -پژوهشی جامعه شناسی زنان، 2(2)، 18-1.

-زهتاب نجفی، عادله؛ درویزه، زهرا؛ پیوسته گر، مهرانگیز. (1390). رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاه. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 2(8)، 23-33.

-ساداتی، سید احسان؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ سودانی، منصور. (1393). روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس دلزدگی زناشویی کایزر. اولین کنگره ملی روان شناسی خانواده، اهواز.

-ساداتی، سیّد احسان. (1393). رابطه علّی تمایزیافتگی، روان رنجورخویی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی گری تعارض زناشویی در معلمان مرد مدارس شهر استهبان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

-طالبی، مریم؛ غباری بناب، باقر. (1392). تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران). مجله مطالعات زن و خانواده، 5(18)، 32-15.

-عشقی، علی. (1394) بررسی رابطه ی سرسختی روان شناختی، تمایزیافتگی خود با دلزدگی زناشویی در معلمان زن متأهل مدارس ابتدایی شهر نیشابور در سال تحصیلی 93-94. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه بجنورد.

-غفاری، فاطمه؛ رفیعی، حسن؛ ثنایی ذاکر، باقر. (1389). اثربخشی آموزش خانواده با استفاده از تئوری سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی و کارکرد خانواده های دارای فرزند معتاد. فصلنامه خانواده پژوهشی، 6 (22)، 227-239.

-غفوری، سمانه؛ مشهدی، علی؛ حسن آبادی، حسین. (1392). اثربخشی روان درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایت مندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 15(1)، 406-418.

-فرهمند، احمد. (1394). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خود تمایز یافتگی با تعارض زناشویی متأهلین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر دهدشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد واحد مرودشت.

-گلادینگ، ساموئل، تی. (2007). خانواده درمانی، تاریخچه، نظریه و کاربرد. ترجمه ی فرشاد بهاری، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف و مصطفی تبریزی (1386). تهران: انتشارات تزکیه.

-گلدنبرگ، هربرت؛ گلدنبرگ، آیرین. (2008). خانواه درمانی. ترجمه ی ح‍م‍ی‍درض‍ا ح‍سی‍ن‌ش‍اه‍ی ‌ب‍روات‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌ ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌ و ال‍ه‍ام‌ ارج‍م‍ن‍د (1392). تهران: انتشارات روان.

-محمدزاده ابراهیمی، علی؛ جمهری، فرهاد؛ برجعلی، احمد. (1387). رابطه بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 2(1)، 69-61.

-محمودی مهر، مریم؛ نوابی نژاد، شکوه. (1389). تاثیر زوج درمانی گروهی با رویکرد بوئن بر میزان تمایزیافتگی زوج ها. فصلنلمه پژوهش های مشاوره، 1(39)، 7-18.

-مومنی، خدامراد؛ علیخانی، مصطفی. (1392). رابطه عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب آوری با استرس، اضطراب و افسردگی در زنان ‏متأهل شهر کرمانشاه. مجله مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(2)، 329-297.

-نجفلویی، فاطمه. (1385). نقش تمایز خود در روابط زناشویی. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 2(3)، 37-27.

-نصیری، حبیب الله؛ جوکار، بهرام. (1387). زندگی از رضایت امید، زندگی، داری معنا و در روان سلامت زنان. فصلنامه پژوهش زنان، 6 (2)، 176-157.

-یوسفی، ناصر؛ کیانی، محمد علی. (1391). تأثیرگشتالت درمانگری و معنا درمانگری بر کاهش میل به طلاق مردان متقاضی مشاوره. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1، 158-150.

-یوسفی، ناصر. (1391).  بررسی شاخص ‌های روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن (DSI-2). فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1(1)، 38-19.

-یوسفی، ناصر؛ عطاری، یوسفعلی؛ بشلیده، کیومرث؛ نبوی حصار، جمیله. (1385). بررسی اثربخشی دو رویکرد مشاوره ای و روان درمانی در کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز. مجلۀ مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه مشهد، 7 (2)، 85-63.

-Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Dissertation for Master of Arts, Graduate College of Bowling Green State University.

-Batista, J., & Almond, R. (1973) “The Development of Meaning in life”, Psychiatry, 36, 409-427.

-Biadsy-Ashkar, A., & Peleg, O. (2013). The relationship between differentiation of self and satisfaction with life amongst Israeli women: A cross cultural perspective. Health, 5 (9), 1467-1477.

-Braithwaite, S. R., Selby, E. A., & Fincham, F. D. (2011). Forgiveness and relationship satisfaction: Mediating mechanisms. Journal of Family Psychology, 25 (4), 551-559.

-Clinton, T., & Trent, J. (2009). The quick-reference guide to marriage & family counseling. Michigan: Baker Books.

-Debats, D. L. (1998) “The Life Regard Index: Reliability and Validity”, Psychological Report, 67, 27-34.

-Durham-Fowler, J. N. (2010). Therapeutic assessment with couples. A dissertation for the degree of doctor of philosophy, University of Texas at Austin.

-Fincham F. D., Beach S. R., & Davila J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 18 (1), 72-81.

-Gabelman, E. (2012). The effects of locus of control and differentiation of self on relationship satisfaction. Department of Human Development and Family Science, 1-20.

-Greene, G. J., & Mabee, T. F. (1993). Differentiation of self and marital adjustment of clinical and nonclinical spouses. Journal of Couples Therapy, 3 (3), 133-144.

-Kaslow, f. (1999). Long term marriagein Sweden and  some comparisions with similar couples in the united state. Journal of Family Psychology, 18 (1), 74-85.

-Kayser, K. (1993). When love dies: The process of marital disaffection. New York: Guilford.

-Kim, T-H., Lee, S.M. Yu, K., Le, S.k., & Puig, A. (2005). Hope and the meaning of life as influences on Korean adolescents resilience: Implications for Counselor. Asia Pacific Education Review, No.2, Vol 6, 143-152.

-Liceaga, M. D. (2013). “You stay, no matter how bad”: Women voice the trajectory of marital disaffection. A Thesis Presented to the Faculty of San Diego State University. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Communication.

-Likcani, A. (2013). Differentiation and intimate partner violence. Dissertation for Doctor of Philosophy, College of Human Ecology, Kansas State University.

-McCarthy, L. A. (2006). Influences of couple conflict type, division of labor, and violated expectations on first-time parents’ individual and marital well-being. A dissertation for the degree of doctor of philosophy, University of Florida.

-Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15, 359-367.

-Philpot, C. (2006). Intergroup apologies and forgiveness. Unpublished dissertation for the degree of doctor of philosophy, University of Queensland, Brisbane, Australia.

-Richards, E. (1987). Self-reports of differentiation of self and marital compatibility as related to family functioning in the third and fourth stages of the family life cycle. PhD Dissertation Adelphi University.

-Robinson, B. E., Flowers, C., & Ng, K-N. (2006). The relationship between workaholism and marital disaffection: Husbands' perspective. The Family Journal, 14, 213-220.

-Rye, M. S., Loiacono, D. M., Folck, C. D., Olszewski, B. T., Heim, T. A., & Madia, B. P. (2001). Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness scales. Journal of Current Psychology, 20 (3), 260-277.

-Schenell, T, & Becker, P. (2006). Personality and Meaning in life. Personality and Individual Differences,41, 1, 117- 129.

-Skowron, E., & Friedlander, M. L. (1998). The differentiation of Self Inventory: Development and initial validation. Journal of Counseling Psychology, 45, 235-246.

-Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004).  Differentiation of self and attachment in adulthood.  Journal of Contemporary Family Therapy, 26 (3), 337-357.

-Skowron, E. A., & Schmitt, A. T. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale.  Journal of Marital and Family Therapy, 29, 209-222.

-Tse, W. S., & Yip, T. H. J. (2009). Relationship among dispositional forgiveness of others, interpersonal adjustment and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 46 (3), 365-368.

-Valle, M. F., Huebner, S., & Suldo, S. M. (2006). An analysis of hope as a psychological strength. Journal of School Psychology, 24, 401-421.