تحلیل سیاست‌های فرهنگی پوشش زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،گروه مدیریت، خوراسگان(اصفهان)، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل سیاستگذاری‌های فرهنگی دولت در حوزه پوشش زنان و دختران جامعه بود.    بدین ‌منظور با روش کیفی اسناد، مصوبات و متون اصلی سیاست فرهنگی سه منبع سیاست گذار در زمینه پوشش زنان یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی ‌و معاونت امور زنان وخانواده نهاد ریاست جمهوری گردآوری و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد رویکرد قوانین مرتبط با پوشش زنان از مجازات و برخورد خشن متخلفان در اوایل انقلاب، به فرهنگ سازی و برخورد نرم تغییرکرده است و به توسعه فعالیت های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی توجه بیشتری شده است. اما اغلب سیاست‌های تدوین شده بعد از انقلاب توسط دستگاه‌های ذیربط در عمل با موفقیت چندانی مواجه نشده و با وجود این‌که دولت از تمام ظرفیتهای تشویقی و تنبیهی موجود برای تحقق این سیاست‌ها استفاده کرده؛ اما به طور موثری به اندازه کافی موفق  نبوده است و عواملی مانند فقدان تعریف جامع از پوشش و حجاب در قوانین و برداشت های متفاوت درخصوص نوع پوشش در جامعه، کل گویی، ابهام واعمال سلیقه ای در اجرای سیاست های حوزه پوشش زنان، ناهماهنگی های ساختاری، توجه کم به سیاست های فرهنگی و عدم هماهنگی سیاست ها و مصوبات  قانونی با شرایط جامعه و فقدان نظارت مناسب، از عوامل عدم موفقیت سیاستگذاری در حوزه پوشش زنان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Women's Dressing Cultural Policies

نویسندگان [English]

  • Mehraban Hadi Paykani
  • Nazanin Mohamadvand Galojeh
Islamic Azad University Khouragan(Isfahan) Branch, Department of Management, Khouragan (Isfahan), Iran.
چکیده [English]

The study aim was to analyze the state cultural policy in the veiling of women and girls in Iranian society. For this purpose by applying a quality method all the documents, acts and the main texts of the tree cultural policy makers in the field of women's dressing, the Supreme Revolutionary Cultural Council, Parliament and Presidential Administration Women's Affairs and Family Deputy were gathered and analyzed. Most of the policies developed after the Revolution by the relevant organizations faced limited success and despite all of the state capacities of reward and punishment for the realization of these policies that were imposed  were  not effectively enough successful. Factors such as the lack of a comprehensive definition of dress and veil in legislation outputs, the different notions about the type of dressing in the society, ambiguity in acts, personalization of the implemented policies in the field of women's clothing, structural incoordination, limited attention to cultural policies and lack of coordination of policies and regulatory approvals to the society  conditions and lack of good governance, justice factors were some of the reasons for not being enough success of the policy in the field of women's clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural policy
  • women's clothing

-  اشتریان، کیومرث. (1381). روش سیاستگذاری فرهنگی، تهران: انتشارات کتاب آشنا.

-  اسپکتور، سلین. (1987). قدرت و حاکمیت درتاریخ اندیشه غرب، عباس مخبر. (1382). تهران: نشر نی.

 -  امام خمینی، روح ا... . (1386). صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، تهران: ج6، ص329. ج12، ص502.

- باقری، شهلا. (1390). زن، دین، جامعه: تحلیل جامعه شناختی از مسائل زنان و خانواده، تهران: محراب.

- کاظمی، عباس.، آهویی، علی. (1387). تبعیض سنی، ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت بخشی به جوانان ایرانی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33، 53-23.

- هادی پیکانی، مهربان. (1395). درآمدی بر فرایند خط مشی گذاری عمومی. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان.

- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1388). سایت رسمی‌ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. www.iranculture.org/provs/date.php.

-  مصوبات مجلس شورای اسلامی‌.(1394). سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، سامانه قوانین و مقرات کشور. rc.majlis.ir/fa/parliament .

 - مصوبات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وب سایت رسمی .(1384). women.gov.ir.

-Spactour, L. (1987). The End of the State, London.

-Guess, L. (2001). History and Illusion in Politics, Cambridge  Cambridge University Press.

-Bache, I. & A.Taylor. (2003).The Politics of policy Resistance Reconstructing Higher Education, Journal of public policy, Vol.23, No.3.

-Orum, A. (2001).Introduction to Political SociologyUniversity of Illinois at Chic ago.