مقایسه ویژگیهای شخصیت و مکانیزمهای مقابله با استرس در زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و زنان عادی شهرستان کارون

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله با استرس در زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان عادی بود.نمونه آماری این  پژوهش را270 نفر از زنان مطلقه و زنان عادی تشکیل دادند که  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند(135نفرمطلقه و 135 نفر زن عادی). طرح پژوهش از نوع علی –مقایسه ای بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های ویژگی شخصیت نئو(1985)، سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن(1985) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیت(برونگرایی،روان رنجوری، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و وجدانی بودن) و سبکهای مقابله ای با استرس(مساله مدارو هیجان مدار) در زنان مطلقه  تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و زنان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.به عبارتی میانگین دو گروه زنان مطلقه نسبت به زنان عادی از لحاظ ویژگی برونگرایی ،انعطاف پذیری و دلپذیر بودن و وجدانی بودن از میانگین پایین تری برخوردارند و از نظر ویژگی های روان رنجوری میانگین بالاتری داشتند و از نظر سبک مقابله ای مساله مدار زنان مطلقه نسبت به زنان عادی از میانگین پایین تر و از بابت سبک مقابله ای هیجان مدار از میانگین بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Personality Traits and Stress Coping Styles Among Woman Supported By Imam Khomeini Relief Committee (Ra) and Ordinary Women

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mohit
  • Parviz Askary
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare personality traits and stress coping styles among woman who were supported by Imam Khomeini Relief Committee (RA) and ordinary women. This study was a causal-comparative study. The sample subsumed 270 (135 divorced and 135 ordinary women) women and normal women whom were selected through simple random sampling .The research instruments included NEO Personality TraitsQuestionnaires (1985) and Flkmn Lazarus Coping Styles Scale (1985) .The data was analyzed   by using multivariate analyzes of variance (MANOVA). Both groups answered to the questionnaires. The results showed that there were significant differences between personality traits (Extroversion, Neuroticism, Flexibility, Pleasure, Conscientiousness) and coping styles (Excitement oriented and Problem oriented) in divorced women under the Imam Khomeini Relief Committee coverage and the normal women. In other words, the mean of divorced women in comparison with normal women had a lower mean in terms of extraversion, flexibility and pleasantness and conscientiousness. In contrast, the mean of neuroticism had a higher score and in terms of coping style, normal women were more likely to have more excitement-oriented coping styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • coping styles
  • divorced women

-شکر کن ،حسین ،خجسته مهر ، رضا،عطاری ،یوسفعلی. (1385). بررسی ویژگیهای شخصیتی ، مهارتهای اجتماعی ، سبکهای دلبستگی و ویژگیهای جمعیت شناختی به عنوان پیش     بینهای موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوجهای متقاضی طلاق و عادی شهرستان اهواز ،مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران شماره 13 .

-شاه نظری،  قادری.( 1384). روان شناسی شخصیت، نشر سماط

- شیرزاد ، جلال ، کاظمی فر ، امیر محمد ، آذر و دی.( 1384). آسیب شناسی طلاق ، مجله دادرسی ، شماره 53 (4صفحه  از 34تا 37)

- ظهیر الدین، علیرضا ؛ خدایی فر ،فاطمه. (1380) . بررسی  نیم رخهای شخصیتی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران.مجله دو ماهنامه علمی پژوهشی فیض، دوره 7 شماره 1 فصلنامه 1382 صص1-7

-کیامهر ، جواد .(1381) .  هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه  پنج عاملی نئوو بررسی ساختارعاطفی آن دربین دانشجویان علوم انسانی دانشگاههای تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، سنجش و اندازه گیری ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

-Bennett H. & Well S. A. (2010); Meta cognition, Memory Disorganization and  Rumination in Post- traumatic Stress Symptoms. Journal of Anxiety Disorder, 24(  3) : 318-25

-Bounds, R. (2006). Factors Affecting Perceived Stress in Pre-Hospital Emergency Medical Services.Journal of Health Promotion, 4 (2): 113-131.

-Gottman, J. M. & Levevson, R. W. (2000). A two-factor model for prrditing of family process, 41(1), 83-96    

-Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1985); Appraisial, coping, health status and psychological symptom; Journal of  Personality and Social Psychology; 50,    571-579

-Lorenz, O. F. ; Wickrama,S. K. A. ; Conger, D. R. & Elder, H. G. (2006). The short  term and  decade long effects of Divorce on Women Midlife Health; Journal of Health and Social Behavior[NLM-MedLine]; 47(2):111.     

-Mccrae, R. R. & Costa, P. T. (2004); A Contemplated Revision of NEO five factor Inventory; Journal of Personality and Individual Differences; 36, 587- 596.     

-Troxel, w.m(2006).maritalquality,communal Strengths,  and physical health Doctoral thesis university Of Pittsburgh