کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با آسیب بینایی, شنوایی و اختلال اتیسم

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گروه روان شناسی کودک، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف؛ بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با آسیب بینایی, شنوایی و اختلال اتیسم انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران مراجعه کننده به مراکز و مدارس ویژه کودکان با آسیب بینایی و شنوایی و مراکز توانبخشی اختلال اتیسم شهر تهران در سال 1395-96 بود. از بین کل مراکز؛ مدرسه نابینایان شهید محبی و خزائلی, کانون ناشنوایان تهران و مدرسه ناشنوایان نیمروز و مرکز اتیسم دوم آوریل به صورت نمونه هدفمند انتخاب شدند و از بین کل مراکز تعداد 45 مادر مراجعه کننده دارای کودک نابینا, 45 مادر دارای کودک ناشنوا و 45 مادر دارای کودک با اختلال اتیسم(در مجموع 135 مادر) به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع علی/ مقایسه ای می باشد. از مقیاس کیفیت زندگی واروشربون (36-SF) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چند متغیری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی سه گروه از مادران , تفاوت معنادری در سطح(01/0< P) وجود دارد و آزمون تعقیبی شفه نشان داد که کیفیت زندگی مادران دارای کودک با اختلال اتیسم نسبت به دو گروه مادران دارای کودک ناشنوا و نابینا پایین بود و کیفیت زندگی مادران کودکان نابینا بهتر از دو گروه یعنی ناشنوایان و اتیسم بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Of The Mothers’ Life Quality Of Children With Visual Impairment, Hearing And Autism

نویسنده [English]

  • Saeed Rezayi
Allameh Tabatabai University, Department of psychology and Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present research was to evaluate and compare the mothers’ life quality of children with visual and hearing impairment and autism disorder. The study statistical population subsumed all the mothers with hearing and visual impairment and autistic children who had clinical records in rehabilitation centers in Tehran during; 2015-2016 years. Of all centers, 45 mothers who had blind children, 45 mothers with deaf children and 45 mothers with autistic children (N= 135 mothers) were selected as a sample via convenience sampling procedure. The Research was designed as a causal-comparative. Varoshrbon Quality of Life Questionnaire (36-SF) was used to collect data. Analysis of variance (ANOVA) and multivariate analysis of variance were implemented for data analysis. The results showed that statistically there were significant difference (P≤ 0.01)   in life quality of 3 mothers groups. Post hoc test showed that the life quality of mothers of children with autism compared to mothers with deaf and blind children, was lower and the mothers’ life quality of deaf children was higher scored than the two other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • mothers
  • blindness
  • deafness
  • autism

- بافنده قراملکی ، حسن . (1381) . بررسی مقایسه ای سلامت عمومی نوجوانان شنوا و ناشنوا . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .

- ترابی میلانی، فریده، حیات روشنایی،‌ محمدرضا، نامنی، فریده(1381). آموزش و توانبخشی نابینایان. تهران :‌انتشارات سمت

- رضایی, سعید(1394). رضامندی زناشویی و اشتیاق جنسی والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و فلج مغزی.فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال 6، شماره16, 14 -21 .

- رضایی، سعید(1385). بررسی ویژگی های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

- منتظری، علی, گشتاسبی، آزیتا, وحدانی نیا، مریم سادات. (1384). ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه SF-36، فصلنامه پایش، دوره 5، شماره1، 56-49.

- هاردمن، مایکل ام.، درو، کلیفورد جی.، اگن، ام.وینستون. (2002). روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی. ترجمه: حمید علیزاده و همکاران. (1388). تهران: انتشارات دانژه

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical manual of mental disorders (5th Ed.). American PsychiatricAssociation.

- Clover, A. (2008). Measuring quality of life in studies of disabled children, Journal of Pediatrics and child health, 18(9), 423-426.

- Davis, N. O., & Carter, A. S. (2010). Parenting stress in mother and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristic. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1278–1291

- Hastings, R. (2014).Parental stress and behavior problems of children with developmental disabilities. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 27: 149-160.

- Pal, A. K., & Kumar, U. C. (2005). Quality of Life (QoL) concept for the evaluation of societal development of rural community in West Bangal, India. Asia-Pacific Journal of Rural Development, 15(2), 83-93.

- Perkins,D.F.&Jones,K.R. (2014).Risk behaviors and resiliency within physically abused adolescents. Child Abuse &Neglect, 38,747-756.

- World Health Organization. (2011).http://apps.who.int/iris/bitstream.